بررسی عملکرد ماماها و عوامل مرتبط با آن در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

2 دکترای آمار حیاتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: فعالیت های ورزشی، نقش مهمی در سلامت زنان باردار ایفا می کنند. بدیهی است که کادر بهداشتی - درمانی به خصوص ماماها، بیشترین نقش تشویقی را در انجام فعالیت های ورزشی توسط زنان باردار بر عهده دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد ماماها و عوامل مرتبط با آن در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال 1390 بر روی 40 نفر از پرسنل مامایی شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی شهر اصفهان انجام شد. افراد به روش سرشماری انتخاب و طی سه بار مشاهده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه و یک چک لیست مشاهده بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اکثر واحدهای پژوهش (5/57%) از عملکرد ضعیفی (100%) در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری برخودار بودند و اغلب افراد (35%)، کمبود آموزش و کمبود زمان را به عنوان موانع آموزش ورزش در مادران باردار مطرح کردند. علاوه بر این، اکثر افراد، آگاهی متوسط (50%) و نگرش خنثی (5/62%) در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری داشتند و تنها بین عملکرد و متغیرهای فردی (سابقه ورزش و سابقه شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با ورزش) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (01/0=p، 04/0=p). همچنین افرادی که کمبود زمان را به عنوان یکی از موانع آموزش ورزش در مادران باردار ذکر کردند، از عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر افرادی که موانع دیگر را ذکر کرده بودند، برخوردار بودند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (002/0=p).
نتیجه‌گیری: همه واحدهای پژوهش عملکرد ضعیف و اکثر افراد، اگاهی متوسط در زمینه آموزش ورزش در دوران بارداری داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Midwives’ Practice and its Related Factors toward Exercise Instruction during Pregnancy in Health Centers of Isfahan in 2011

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shayanmanesh 1
  • Shadi Goli 1
  • Bahram Soleymani 2
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University Branch of Najaf Abad, Isfahan, Iran.
2 Ph.D. of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University Branch of Najaf Abad, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Physical exercise has an important role in pregnant women’s health. It is obvious that medical staff, especially midwives have the most persuasive role to do physical exercise by pregnant women. Hence, this study was done with the aim of determining midwives’ practice and its related factors toward exercise training during pregnancy.
Methods: This correlative descriptive study was conducted on 40 occupied midwives in health centers of Isfahan city in year 2011. Subjects were selected by census method and were analyzed through three times of observations. Data were collected by a check- list and two questionnaires and analyzed by using SPSS software version 15, independent t-test, ANOVA and correlation coefficients tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: most of participants (57.5%) indicated weak practice (100%) about exercise training during pregnancy and mostly (35%) stated the shortage of training and time as obstructions for exercise training during pregnancy. Moreover, most of the participants had intermediate knowledge (50%) and neutral viewpoint (62.5%) in exercise training during pregnancy, and a significant relation only exist between practice and demographic variables (experience of physical exercise and experience of participating in training courses related to physical exercise) (p=0.04, p=0.01). Also, the midwives who expressed the shortage of time as an obstacle in exercise training had weaker performance compared to others who stated other obstructions that this difference was statistically significant (p=0.002).
Conclusion: All participants had weak performance and most midwives had intermediate knowledge towards exercise training during pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Medical Staff
  • Practice
  • pregnancy