بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر تبریز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 مربی گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 کارشناس ارشد کتابداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت بیمار، مفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجایی که بهبود کیفیت مراقبت، بدون توجه به نظرات و انتظارات بیماران امکان پذیر نیست و ماماها از اعضای اصلی تیم مراقبت های بهداشتی اولیه هستند و نقش مهمی در ارائه مراقبت های قبل و بعد از زایمان بر عهده دارند، باید از میزان رضایت مددجویان آگاهی داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی مادران در 4 حیطه مراقبتی و حمایتی (جسمانی، ارائه اطلاعات مورد نیاز، اخلاقی و عاطفی) از مراقبین زایمانی در دوران بستری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای در سال 1388 بر روی 270 نفر از مادرانی که در بیمارستان های الزهراء، طالقانی و 29 بهمن تبریز زایمان کرده بودند، انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی (از زمان پذیرش در بیمارستان جهت انجام زایمان تا زمان ترخیص از بیمارستان) را می سنجید، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی و تی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی ‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در بیمارستان های آموزشی، میزان رضایت مندی از دریافت اطلاعات در مرحله لیبر (29%) و بعد از زایمان (46%) بسیار پایین بود. از نظر حمایت های عاطفی، کمترین میزان رضایت مندی در مرحله لیبر (47%) و زایمان (5/53%) بود. رضایت مندی مادران از مراقبت ها و حمایت های جسمانی و اخلاقی در اتاق زایمان و بخش بعد از زایمان در حد بالایی بود و در مرحله لیبر، میزان رضایت مندی جسمانی 5/88% و اخلاقی 5/75% بود و در بیمارستان های غیر آموزشی میزان رضایت مندی مادران از مراقبین لیبر و زایمان در هر 4 حیطه مراقبتی و حمایتی بالا بود. در مرحله بعد از زایمان، مادران تنها از دریافت اطلاعات مورد نیازشان از مراقبین، رضایت پایینی گزارش کردند (7/35%). رضایت مندی مادران در هر 4 حیطه، بین بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی اختلاف آماری معنی داری داشت (05/0≥p).
نتیجه‌گیری: میزان رضایت مندی بیماران در بیمارستان های آموزشی پایین تر از بیمارستان های غیر آموزشی بود. همچنین میزان رضایت مندی در مرحله لیبر، پایین تر از مراحل زایمان و بعد از زایمان بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison of Mother’s Satisfaction of Maternal Care Givers during Hospitalization in Teaching and Non-Teaching Hospitals of Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Naghizadeh 1
  • Fahimeh Sehhati Shafaei 2
  • Shirin Barzanje Atri 3
  • Hossein Ebrahimi 4
  • Mehdi Ebrahimpour 5
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medical Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Lecturer of Nursing Education, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 M.Sc. of Librarianship, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays patient’s satisfaction concept has a significant importance in medical care. Consideration of patients’ expectation is necessary in improving care quality and midwives are the essential members of health care team who have important role in antenatal and postnatal. They should be aware of client satisfaction rate. The aim of this study was assessing mothers’ satisfaction rate in 4 aspects (physical, providing necessary information, ethical and emotional) of maternal care givers during hospitalization.
Methods: This descriptive comparative study was conducted on 270 mothers who were admitted and had childbirth in Alzahra, Talegani and 29 Bahman hospitals of Tabriz in year 2009. Mothers’ satisfaction of care givers (from admission till hospital discharge) was measured by a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 13, t-test, ANOVA and correlation tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In teaching hospitals, mothers’ satisfaction rate of providing necessary information from care givers were very low in labor phase (29%) and postpartum (46%). About emotional supports, lowest satisfaction rate was in labor phase (47%) and delivery (53.5%). Mothers’ satisfaction of physical and ethical care and support in delivery room and postpartum were in high rate. And in labor phase, satisfaction rate of physical care and ethical support were 88.5% and 75.5%, respectively. In Non-teaching maternity hospitals mothers’ satisfaction rate of care givers in labor and delivery were high in 4 care and support aspects.
In postpartum phase, mothers reported low satisfaction only of providing necessary information from care givers (35.7%). Mothers’ satisfaction in all 4 aspects showed a significant difference between teaching and non-teaching hospitals (p≤0.05).
Conclusion: Satisfaction rate was lower in teaching hospitals than non-teaching hospitals.
Also, Satisfaction rate of labor was lower than, delivery and postpartum phase.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery
  • Maternal health services
  • Personal satisfaction