مقایسه تأثیر وضعیت های نشسته و زانویی در مرحله دوم زایمان بر شدت درد و طول مرحله دوم زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شدیدترین دردهایی که زنان در طول زندگی خود تجربه می کنند، درد زایمان خصوصاً در مرحله دوم است که باعث اختلال در پیشرفت و طولانی شدن مرحله دوم زایمان و در نتیجه تجربه ناخوشایند مادر از زایمان شده و باعث افزایش تقاضای زنان باردار برای انجام سزارین می شود. یکی از راه های کاهش درد و طول مرحله دوم زایمان، استفاده از وضعیت های قائم در زایمان است ولی مشخص نیست که کدام یک از وضعیت های قائم مناسب تر است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت های نشسته و زانویی و معمول در مرحله دوم زایمان بر شدت درد و طول مرحله دوم زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی‌ سه گروهه در سال 91-1390 بر روی 90 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) شهر مشهد انجام شد. افراد به روش آسان انتخاب شدند. واحدهای پژوهش پس از تکمیل پرسشنامه و ثبت مشخصات فردی، در مرحله اول زایمان مراقبت های معمول بخش را دریافت کردند. پس از اتساع کامل دهانه رحم در مرحله دوم زایمان به طور تصادفی در سه وضعیت زانویی، نشسته و خوابیده به پشت قرار گرفتند و شدت درد در پایان هر انقباض با استفاده از ابزار تطابق دیداری درد ثبت شد و طول مرحله دوم با زمان سنج تا خروج پاهای جنین ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین شدت درد مرحله دوم زایمان در وضعیت زانویی (27/13±32/65) کمتر از نشسته (29/11±08/81) و معمول (93/13±20/90) بود (001/0>p). همچنین طول مرحله دوم زایمان در وضعیت زانویی، کمتر از نشسته و معمول بود (001/0>p) ولی اختلاف طول مرحله دوم زایمان در وضعیت زانویی در مقایسه با وضعیت نشسته معنی دار نبود (656/0=p).
نتیجه‌گیری: وضعیت زانویی در زنان نخست زا با درد کمتر و طول مرحله دوم زایمان کوتاه تری نسبت به وضعیت نشسته و معمول همراه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Sitting and Kneeling Positions during the Second Stage of Labor on Pain and Duration of Second Stage of Labor in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Azhari 1
  • Hamideh Khalilian Muvahhed 2
  • Fatemeh Tara 3
  • Habibollah Esmaeli 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most severe pain that women experience during their life is the labor pain especially in its second stage. This pain causes labor dysfunction and prolonged second stage of labor and lead mother to severe fear of vaginal delivery, so cesarean section rate increases among pregnant women.
One way to reduce pain and duration of second stage of labor is using the upright positions. But not significant what upright position is more appropriate. So this study was conducted to compare pain and duration of second stage of labor in kneeling and sitting and routine positions in nulliparous women.
Methods: This clinical trial was conducted on 90 nulliparous women who referred to “Omolbanin” hospital of Mashhad in year 2011-2012. They were selected by convenience sampling method. Participants filled the demographic questionnaire and received routine care in first stage of labor. After full cervix dilation, cases were randomly divided into three group; kneeling, sitting and supine positions. Pain intensity was recorded at the end of each contraction by using a visual analog scale and duration of second stage of labor until fetus’ feet exit. Data were analyzed by using SPSS software version 16 and ANOVA, Kruskal Wallis and independent t-test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean of pain intensity in second stage of labor in kneeling position (65.32±13.27) was less than sitting (81.08±11.29) and routine (90.20±13.93) positions (p<0.001). Duration of second stage of labor in kneeling position was less than sitting and routine positions (p<0.001) but no significant difference was found between kneeling and sitting positions in this regard (p=0.656).
Conclusion: Kneeling position in nulliparous women associate with less pain intensity and shorter duration of second stage of labor compared with sitting and routine positions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor pain
  • Second Labor Stage
  • Upright postures