ثیر فصل تولد و برخی متغیرهای مرتبط بر وزن تولد در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکترای سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکترای آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

5 کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: وزن هنگام تولد تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که فصل تولد بر وزن هنگام تولد مؤثر است. اطلاعات کمی درباره مکانیسم زمینه ای این اثر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر فصل و تعدادی از متغیرهای مؤثر بر وزن تولد انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی و تحلیلی در سال 1387 بر روی 808 کودک زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی غرب اهواز انجام شد. 808 نمونه با روش نمونه گیری تصادفی در دو مرحله انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری کای اسکوئر، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میانگین وزن تولد در بهار 4/525 ± 5/3273 گرم، در تابستان 3/421 ± 6/3251 گرم، در پاییز 6/547 ± 5/3280 گرم و در فصل زمستان 4/518 ± 9/3192 گرم بود. اگرچه ارتباط معنی داری بین این متغیرها مشاهده نشد، یک ریتم فصلی در میانگین وزن تولد نوزادان مشاهده شد. فراوانی کلی وزن کم هنگام تولد، 9/4% با بالاترین فراوانی در فصل زمستان (5/6%) مشاهده شد. بین متغیرهای جنس، رتبه تولد، سن مادر و وزن گیری در بارداری با وزن هنگام تولد ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: فراوانی وزن کم هنگام تولد در متولدین زمستان شایع تر است و بین متغیرهای جنس، رتبه تولد، سن مادر و وزن گیری در بارداری با وزن هنگام تولد ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Season of Birth and Some Related Variables on Birth-Weight in Children Who Admitted to Health Care of West Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Parvin Shahri 1
  • Fereshteh Jivad 2
  • Tayebeh Maraashi 3
  • Somayeh Hosseini Kovari 4
  • Seyyed Mahmoud Latifi 5
1 M.Sc. of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Ph.D. Student of Toxicology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Ph.D. of Health Education, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 B.Sc. of Public Health, Faculty of Health, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 M.Sc. of Biostatistics, Faculty of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Birth-weight is affected by many factors. Some studies have shown that season of birth may be affected on birth-weight. However, there is less information about this effete mechanisms underlying. This study was carried out to define the relationship among birth weight and season of birth and some related factors.
Methods: This analytical cross-sectional study was held on 808 children under one year old who were attended to health centers of west of Ahvaz in 2008. Samples were randomly selected in two stages. Data were gathered through questionnaire and were analyzed by the means of statistical SPSS software version 17, Chi-Square and Pearson correlation tests, ANOVA, and linear regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean birth-weight was 3273.5±525.4, 3251.6±421.3, 3280.5±547.6 and 3192.9 ±518.4 gram in spring, summer, autumn and winter respectively. Although there was no significant correlation between these variables, a seasonal rhythm in mean birth-weight was observed. The rates of low birth weight were 4.9% with highest rate (6.5%) in winter. The relationship between birth-weight and other variables such as sex, birth rank, maternal age, and weight gain in pregnancy were significantly positive (p<0.05).
Conclusion: In regards to the findings, improvement of proper and efficient prenatal care, educational and interventional programs focusing on gestational weight-gain and special care of nuliparous women can play an important role in increasing birth weight.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth rank
  • Birth weight
  • Low birth weight
  • Season