تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: شناخت و مطالعه تمایلات و رفتارهای جنسی انسان یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی و به‌ ویژه بهداشت روان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی فنون شناختی‏-‏ رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس شهر اهواز انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‏آزمون -‏پس‏آزمون و پیگیری با گروه کنترل است که طی سال های 89-1386 بر روی 30 زن مبتلا به واژینیسموس شهر اهواز انجام شد. نمونه‏گیری با روش تصافی در دسترس انجام شد. از بین افراد مراجعه ‌کننده، زنانی که بر اساس پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران و مصاحبه بالینی مبتلا به اختلال اضطراب بوده، انتخاب و به ‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در یک دورة آموزش فنون شناختی- رفتاری که طی 12 جلسه 2 ساعته هفتگی به صورت انفرادی و گروهی برگزار شد، شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‏ای دریافت نکردند. داده‏ها پس از گردآوری با استفاده از تحلیل کواریانس و اندازه‏گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر عملکرد جنسی پس از خاتمه جلسات درمانی تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0>p). همچنین میزان اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس‏آزمون و پیگیری 12 ماهه نسبت به مرحله پیش‏آزمون کاهش معناداری داشت (001/0>p). به گونه ای که 13 نفر از زنان مبتلا به واژینیسموس بهبود یافتند.
نتیجه‌گیری: فنون نظریه شناختی‏-‏ رفتاری باعث کاهش اضطراب و ترس از مقاربت در زنان دارای واژینیسموس پس از خاتمه جلسات درمانی و پس از دوره پیگیری 12 ماهه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cognitive - Behavioral Therapy on Sexual Function in Women with Vaginismus Disorder

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hamid 1
  • Zahra Dehghanizadeh 2
  • Ali Asghar Firuzi 3
1 Associate Professor of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Identification and study of humans' tendencies and sexual behaviors are the most important issues of public and particularly mental health. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on women with vaginismus in Ahvaz city.
Methods: This quasi-experimental study with pre-test and post-test design was held on 30 women with vaginismus in Ahvaz city from 2007 to 2009. Samples with high-level of anxiety were randomly selected based on: Cattle Anxiety Inventory, Rozen Female Sexual Function Inventory and, clinical interview. They were divided into two groups of experiment (n=15) and control (n=15). The experiment group was participated in a Course of cognitive-behavioral method individually and in group for 12 sessions of 2 hours a week. The control group received no intervention. Collected data were analyzed by ANOVA and repeated measures analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a significant difference between two groups in anxiety after the final session of intervention (p<0.001). Cognitive-behavioral methods significantly decreased the rate of anxiety in the experimental group in post-test stage and 12 months of follow-up (p<0.001). Also, 13 women of the experimental group were treated after one year follow-up period.
Conclusion: Cognitive-behavioral methods decreased the anxiety and fear of sexual intercourse in women with vaginismus after termination of therapy sessions and after 12 month follow-up period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy
  • Sexual function
  • Vaginismus