بررسی اثر دوز متداول بوپی واکائین در مقابل دوز کم بوپی واکائین به همراه فنتانیل در بی حسی اسپاینال سزارین انتخابی بر آپگار نوزادان ترم و زمان برگشت بلوک حسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 رزیدنت بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بی حسی نخاعی به دلیل عوارض کمتر، روش ارجح بیهوشی در سزارین است. افزودن داروهای مخدر به داروهای بی حسی نخاعی، باعث بهبود کیفیت و افزایش مدت بی دردی می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دوز متداول بوپی واکائین با دوز کم بوپی واکائین به علاوه فنتانیل در بی حسی اسپاینال، بر آپگار نوزاد و زمان برگشت بلوک حسی در سزارین انتخابی و بررسی توانایی استفاده از دوز کم مارکائین و خطرات و فواید آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 100 زن باردار داوطلب سزارین انتخابی با روش بیهوشی اسپاینال انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 50 نفری قرار گرفتند. به افراد گروه اول، بوپی واکائین با دوز متداول 12 میلی گرم و به افراد گروه دوم 8 میلی گرم بوپی واکائین به همراه 25 میکروگرم فنتانیل به داخل نخاع تزریق شد. سطح و مدت بی حسی، تغییرات همودینامیک و آپگار نوزاد در دو گروه بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های من ویتنی، کای دو و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 4/5 ± 18/28 سال با حداقل سن 16 و حداکثر سن 41 سال بود. افراد دو گروه از نظر متغیرهایی نظیر سن، وزن و قد و همچنین وضعیت همودینامیک مشابه بودند. تمام بیماران بی حسی مناسبی داشتند. زمان برگشت سطح بلوک در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (482/0=p)، ولی سطح بلوک در گروه بوپی واکائین با دوز بیشتر، بالاتر از T4 (سطح بی حسی بالاتر از توراسیک 4) بود. دو گروه از نظر میانگین فشار خون، ضربان قلب و اشباع اکسیژن تفاوت معنی داری نداشتند     (0/05<p). در گروه اول نیاز به افدرین (به دلیل افت فشارخون) و تهوع به طور معنی داری بیشتر بود (به ترتیب 017/0=p=0/014، p). بین نوع دارو و آپگار دقیقه 1 نوزادان ارتباط معنی داری وجود نداشت، ولی آپگار دقیقه 5 در گروه اول به طور معنی داری کمتر بود (043/0=p).
نتیجه‌گیری: با افزودن فنتانیل به بوپی واکائین جهت بی حسی نخاعی، می توان از دوز متداول آن کم کرد که این کار علاوه بر کاهش عوارض شایع مارکائین، سطح مناسبی از بی حسی را ایجاد کرده و بر آپگار نوزاد نیز بی تأثیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Regular-Dose of Bupivacain against its Low-Dose plus Fentanyl in Spinal Anesthesia of Elective Cesarean Section on Term Neonatal Apgar Score and Time of Sensory-Block Regression

نویسندگان [English]

 • Nahid Zirak 1
 • Leili Hafizi 2
 • Sima Eftekharzadeh 3
 • Nayereh Ghomian 4
 • Mehri Moradifar 5
 • Ebrahim Golmakani 6
1 Assistant Professor of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Anesthesiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Resident of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean section is vastly used for child bearing. Spinal analgesia is a preferable method in Cesarean because of its fewer complications. Adding opioid to the anesthetic medicine improves the analgesic potency and quality of spinal analgesia. The purpose of this study was to evaluate the effect of regular-dose of bupivacain (marcain) and low-dose of bupivacain plus fentanyl in spinal anesthesia on neonatal apgar score and time of regression of sensory block in elective cesarean section under.
Methods: This clinical trial was performed on 100 pregnant women who had chosen elective cesarean section under spinal analgesia in 2010. Patients were divided into two equal groups of 50 persons: first group received 12 mg intra theca hyperbaric bupivacain and second group received 8 mg bupivacain with additional 25 microgram of fentanyl spinal injection. Considering parameters including: duration and level of sensory block, neonatal apgar score, hemodynamic stability, and other side effects; both groups were evaluated and compared. Gathered data were analyzed by SPSS software version 11.5, T-Test, Man-Whitney and qui-square tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of all the participants were 28.18±5.4 (minimum age 16 and maximum age 41). Both groups were similarin age, weight, height, and hemodynamic condition. All patients had satisfactory anesthesia. The time of sensory-block regression was not statistically different in both groups (p=0.482), but the level of sensory block was higher than T4 in the first group. Median of blood pressure, pulse rate and PO2 saturation were similar in both groups (p>0.05). Ephedrine requirement (because of decrease of blood-pressure) and nausea were significantly more in the first group, (p=0.017 and p=0.014, respectively). There was no significant difference between two groups in the first minute of neonatal apgar score, but the 5th minute apgar score was significantly less in the first group (p=0.043).
Conclusion: Adding fentanyl to low-dose of bupivacain provides good spinal anesthesia for cesarean section with fewer side effects, and satisfactory sensory block level but it has no adverse effect on neonatal apgar score.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apgar score
 • Bupivacain
 • Cesarean section
 • Fentanyl
 • Sensory block level
 • Spinal anesthesia