مقایسه طول زایمان در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 دکتری فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: اغلب وسوسه زیادی برای بستری کردن مادران در فاز نهفته زایمان وجود دارد که هدف از آن کاهش درد مادران و کاهش دادن ترس آنها می باشد. مشخص کردن دقیق آغاز زایمان و سنجش طول زایمان و نیز تعیین طول فاز نهفته کاری مشکل است و شاید این دلیلی برای برخوردهای مختلف با فاز نهفته باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه طول زایمان در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای در سال 1390 بر روی 500 زن بارداری که جهت انجام زایمان واژینال در بیمارستان طالقانی تبریز بستری شده بودند، انجام شد. 500 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 250 نفری قرار گرفتند. گروه اول، زنان در مرحله نهفته زایمان (250 نفر) و گروه دوم زنان در مرحله فعال زایمان (250 نفر) بستری شده بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده سیر زایمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده بیمار گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، شامل پرسشنامه ای بود که به ترتیب شامل مشخصات واحدهای مورد پژوهش، چک لیست ارزیابی 4 مرحله زایمان و نتایج معاینات قبل از ترخیص مادران بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های کای دو، همبستگی، تست تی و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین طول مدت فاز نهفته درافرادی که در فاز نهفته بستری شده بودند، 8/3± 9/3 ساعت بود. میانگین طول فاز فعال در گروه فاز فعال (9/1± 7/2 ساعت) کوتاه تر از گروه فاز نهفته (5/2± 9/3 ساعت) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (0001/0>p). با وجود اینکه طول مدت مراحل دوم و سوم زایمان در گروه فاز نهفته بیشتر از فاز فعال بود، اما اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. افراد دو گروه از نظر طول مدت بستری در بخش بعد از زایمان ارتباط آماری معنی داری داشتند (04/0=p).
نتیجه‌گیری: پذیرش زنان در مرحله نهفته زایمان با افزایش طول مدت زایمان، افزایش مدت بستری شدن در بخش بعد از زایمان و افزایش عوارض و مداخلات انجام شده بر روی مادر همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Length of Laboring in Women Who Admitted in Latent and Active Phase of Labor in Taleqani Hospital of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Sehati Shafaee 1
  • Somayeh Naghizadeh 2
  • Morteza Ghujazadeh 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. of Physiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There are strong temptation for admission of mothers in latent-phase in order to reduce mothers' pain and fear. Determining the exact time of laboring, measuring the length of laboring and the length of latent phase are troublesome, and this may be the reason of different encounters with latent-phase. This study was held by the aim of comparing the length of laboring in women admitted in Latent and Active Phase in Taleqani hospital of Tabriz.
Methods: This descriptive-comparative study was done on 500 pregnant women who were admitted for vaginal delivery at Taleqani hospital of Tabriz in 2011. The participants were randomly selected and divided into two groups of 250 persons. First group were admitted in latent-phase of labor (250 women) and second group were admitted in active-phase (250 women). Required data were collected based on observing labor process, interviewing mothers, and studying patient's records. Collecting data tools were Questionnaire of samples' characteristics, evaluation of 4 stages of labor and mothers' pre-discharge examination. Data were analyzed by SPSS software version 13, t-test, chi-square, correlation, and regression-logistic tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean of latent-phase length was 3.9±3.8 hours in the first group. The mean of active-phase length was 2.7±1.9 hours in second group which was shorter than latent-phase group (3.9±2.5 hours). This difference was statistically significant between the two groups (p<0.0001). While the length of second and third stages in latent-phase was more than in active-phase, there was no significant difference between the two groups. The length of postpartum hospitalization was statistically significant in two groups. (p=0.04).
Conclusion: The results showed that admission of women in Latent-phase is accompanied by increase length of Labor, length of postpartum hospitalization, other complications and interferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active phase
  • Labor length
  • Latent phase