غربالگری سرطان دهانه رحم: مداخله‌ای آموزشی، مبتنی بر مدلهای تغییر رفتار فرانظری و اعتقاد بهداشتی در زنان شهر گناباد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت عمومی و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 دانشیار گروه بهداشت عمومی و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: غربالگری بیماری‌های مزمن همچون سرطان دهانه رحم، در تشخیص زودرس و پیشگیری از ایجاد این بیماری در زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که در ایران، سرطان دهانه رحم، دومین علت مرگ ناشی از سرطان‌های وابسته به جنس را به خود اختصاص داده است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارتقاء رفتار غربالگری پاپ اسمیر انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه نیمه‌تجربی در سال 1393 بر روی 80 نفر از زنان 65-20 ساله ساکن شهر گناباد که دارای پرونده فعال بهداشتی بودند، انجام شد. افراد در دو گروه 40 نفره آزمون و شاهد قرار گرفتند. واحدهای پژوهش شامل زنانی بودند که در مراحل پیش تفکر، تفکر، آمادگی و برگشت از مدل مراحل تغییر قرار داشتند (رفتار غربالگری را انجام نمی‌دادند). گروه آزمون بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در جهت ارتقاء رفتار غربالگری پاپ اسمیر آموزش دیدند و گروه شاهد آموزش‌های معمولی که توسط کارکنان بهداشتی در مورد رفتار غربالگری پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی- درمانی ارائه می‌شود را دریافت کردند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که این پرسشنامه قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی توسط آزمودنی­ها تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر استفاده شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از انجام مداخله آموزشی بین دو گروه در مراحل تغییر رفتار تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p)، اما 3 ماه بعد از مداخله آموزشی این تفاوت در مراحل تغییر رفتار غربالگری پاپ‌اسمیر بین گروه­های آزمون و شاهد معنی‌دار بود (001/0p<). همچنین بر اساس نتایج آزمون تی زوجی، میانگین نمرات آگاهی، انگیزه برای سلامتی، شدت، منافع، موانع و خودکارآمدی درک شده بین گروه آزمون قبل و بعد از مداخله معنی‌دار بود (05/0>p). بعد از مداخله، عملکرد رفتار غربالگری پاپ‌اسمیر در گروه آزمون به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: آموزش رفتار غربالگری پاپ‌اسمیر مبتنی بر مدل­های اعتقاد بهداشتی و مراحل تغییر می­تواند بر ارتقاء رفتار غربالگری پاپ اسمیر در زنان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening for Cervical Cancer: An Educational Intervention Based on Transtheoretical Models and Health Belief in Women of Gonabad, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Ghahramani 1
 • Ali Alami 2
 • Hossein Mohammad zade moghaddam 3
 • Mitra Moodi 4
1 M.Sc. in Health Education and Health Promotion, Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Health and Health Promotion, Social Determinants of Health Research Center, School of Public Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public Health and Health Promotion, Social Determinants of Health Research Center, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Screening for chronic diseases, such as cervical cancer is important in early diagnosis and prevention of the disease in women. Cervical cancer in Iran is the second leading cause of death due to sex-linked cancers. With this background in mind, this study conducted to improve the behavior of Pap smear screening.
Methods: This quasi-experimental study was performed in 2014 on 80 women aged 20-65 years old in Gonabad, Iran with active health records. The subjects were divided into the two groups of experiment and control, each containing 40 participants. The research units were the women at the stages of pre-contemplation, contemplation, preparation, and relapse of the transtheoretical model and did not have screening behavior. The test group received constructions based on health belief model toward improving the behavior of Pap smear screening. However, the control group received the regular trainings provided by the personnel in health centers about the behavior of Pap smear screening. A researcher-made questionnaire used to collect the data was completed pre- and three months post-intervention by the subjects. All the data were analyzed by independent t-test, paired t-test, Chi-square, and Fisher's exact test using SPSS version 20. P-value < 0.05 was considered as significant for all tests.
Results: Before the educational intervention in the stages of behavior change, there was no significant difference between the two groups (P > 0.05). However, three months post-intervention, the difference between the experiment and control groups was significant in the stages of change in the Pap smear behavior screening (P < 0.001). Moreover, According to the results of paired t-test, the mean scores of knowledge, motivation for health, severity, benefits, barriers, and perceived self-efficacy in the test group were significantly different pre- and post-intervention (P < 0.05). After the intervention, the performance of Pap smear screening behavior was significantly higher in the experiment group, compared to the control group (P < 0.001).
Conclusion: Findings of this study demonstrated that training the pap smear screening behavior based on the models of health belief and change stages can affect the promotion of Pap smear screening behavior in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Cancer
 • Change stages model
 • Gonabad
 • Health belief model
 • Pap smear screening behavior
 • Women
 1. Mirzakhani K, Jahani shoorab N. Cervical cancer screening and Pap smear. 1st ed. Mashhad: Sokhangostar; 2005. (Persian(.
 2. Enjezab B, Mojahed S, Bokaee M. Barriers and motivators related to cervical and breast cancer screening. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2004; 12(3):78-84. (Persian(.
 3. Farimani M, Anvari N. Evaluating the causes of low quality of pap smear in Hamadan province. J Kermanshah Univ Med Sci 2003; 6(2):352-67. (Persian(.
 4. Garcia F, Hatch KD, Berek JS. Intraepithelial disease of the cervix, vagina and vulvae. In: Novak E, editors. Berek and Novak’s gynecology. 13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. P. 973-1046.
 5. Center of management of noncontiguous diseases. Ministry of Health and Medical Education. Tehran, Iran: Cancer Registry Report; 2004.
 6. Davari F, Poormatrood E. Berek & Novaks. 1st ed. Tehran: Artinteb Publication; 2012. (Persian(.
 7. Karimi M, Karimzadeh M, Darreshiri SH. Cancer screening for women. 1st ed. Yazd: Tebgostar Publication; 2010. P. 123. (Persian(.
 8. Guvenc G, Akyuz A, Acikel CH. Health belief model scale fore cervical cancer and pap smear test: psychometric testing. J Adv Nursin 2011; 67(2):428-37.
 9. National Cancer Registry Report. Islamic Republic of Iran Ministry of Health and Medical Education. Tehran: Deputy of Health; 2005. (Persian(.
 10. Esmaeili M, Bonyadi M, Dastranj A, Alizadeh M, Melli MS, Shobeiri MJ. HPV typing in women with cervical precancerous and cancerous lesions in northwestern Iran. Gynecol Obstet Invest 2008; 66(1):68-72. (Persian(.
 11. Fylan F. Screening for cervical cancer: a review of women's attitudes, knowledge, and behaviour. Br J Gen Pract 1998; 48(433):1509-14.
 12. Ghahramani M, Moodi M, Alami A, Moasheri N. Stages of pap smear screening change behavior based on TTM in women referring to health centers in Gonabad-years 2014. Modern Care Sci Quart Birjand Nurs Midwifery Facul 2015; 11(4):304-15. (Persian(.
 13. Aalam M, Mohammad AS, Aflatounian M, Azizzadeh FM. Knowledge, attitude and practice of behvarzes working in healthcare centers of Kerman medical science university toward pap smear. Med J Hormozgan Univ 2007; 10(4):379-86. (Persian(.
 14. Glanz K, Rimer B, Lewis F, Jossey-Bass S. Health Behavior and Health Education: theory, research, and practice. 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2004.
 15. Catania JA, Kegeles SM, Coates TJ. Towards an understanding of risk behavior: an AIDS risk reduction model (ARRM). Health Educ Q 1990; 17:53-72.
 16. Carlson LE, Taenzer P, Koopmans J, Casebeer A. Predictive value of aspects of the transtheoretical model on smoking cessation in community-based, large-group cognitive behavioral program. Addict Behav 2003; 28(4):725-40.
 17. Javaheri TF, Nikpour S. Effect of an educational program based on the health belief model on preventive behaviors of urinary tract infection among women. Prev Care Nurs Midwifery J 2013; 3(1):1-11. (Persian(.
 18. Saffari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia A, Pakpour A. Health education & promotion. Tehran: Sobhan; 2009. P. 68-72. (Persian(.
 19. Pirzadeh A, Mazaheri MA. The effect of education on women's practice based on the health belief model about papsmear test. Int J Prev Med 2012; 3(8):585-90.
 20. Lee HJ, Lee SH, Jung SH, Shin HR, Oh DK. Analysis of behavioral stage in pap testing by using transtheoretical model. J Prev Med Public Health 2005; 38(1):82-92.
 21. Sharifirad G, Charkazi A, Berdi-Ghourchaei A, Shahnazi H, Moudi M. Smoking behavior based on stages of change model among Iranian male students in 2009-2010 academic year. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(1):13-7. (Persian(.
 22. Jafari F, Beladian-Behbahan SE, Samadpour M, Kholdi N. Application of the stages of change model to dairy consumption among students of Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci 2014; 15(6):65-74. (Persian(.
 23. Mohammadi Zeidi A, Pakpour A. Effect of using the transtheoretical model for breakfast and healthy snacks on education for elementary students in Qazvin. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 8(2):201. (Persian(.
 24. Tung WC, Nguyen DH, Tran DN. Applying the transtheoretical model to cervical cancer screening in Vietnames-American women. Int Nurs Rev 2008; 55(1):73-80.
 25. Yakhforushha A, Solhi M, Azar FE. Effects of education via Health Belief Model on knowledge and attitude of voluntary health workers regarding Pap smear in urban centers of Qazvin. Adv Nurs Midwifery 2008; 18(63):27-33. (Persian(.
 26. Hazavehei MM, Rahmati M, Hasanzade A. Effect of educational program based on health belief model on the practice of women about Pap smear. J Health Syst Res 2014; 3:1858-67.
 27. Uysal A, Birsel A. Knowledge about cervical cancer risk factors and pap testing behavior among Turkish women. Asian Pac J Cancer Prev 2009; 10(3):345-50.
 28. Dignan M, Michielutte R, Blinson K, Wells HB, Case LD, Sharp P, et al. Effectiveness of health education to increase screening for cervical cancer among eastern-band Cherokee Indian women in North Carolina. J Natl Cancer Inst 1996; 88(22):1670-6.
 29. Kelaher M, Gillespie AG, Allotey P, Manderson L, Potts H, Sheldrake M, et al. The transtheoretical model and cervical screening: Its application among culturally diverse communities in Queensland, Australia. Ethn Health 1999; 4(4):259-76.
 30. Karimy M, Gallali M, Niknami S, Aminshokravi F, Tavafian S. The effect of health education program based on Health Belief Model on the performance of Pap smear test among women referring to health care centers in Zarandieh. J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(1):53-9. (Persian(.
 31. Rakhshani F, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Zinat Motlagh F, Aghaei A, Ahmadi-Jouibari T. Pap smear test among women: an educational intervention based on health belief model. J Birjand Univ Med Sci 2013; 20(2):136-43. (Persian(.
 32. Shojaeizadeh D, Hashemi SZ, Moeini B. The effect of Educational program on increasing cervical cancer screening behavior among women in Hamadan, Iran. J Res Health Sci 2011; 11(1):20-5. (Persian(.
 33. Namdar A, Bigizadeh S, Naghizadeh MM. Measuring health belief model components in adopting preventive behaviors of cervical cancer. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(1):34-44. (Persian(.
 34. Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Emdadi SH, Barati M, Nasirzadeh M, Hatamzadeh S. Predicting factors related with pap smear results among women based on health belief model. Health Sys Res 2011; 7:1226-34. (Persian).
 35. Yu CK, Rymer J. Women’s attitudes to and awareness of smear testing and cervical cancer. Br J Fam Plan 1998; 23(4):127-33.
 36. Hall CP, Wimberley PD, Hall JD, Pfriemer JT, Hubbard EM, Stacy AS, et al. Teaching breast cancer screening to African American women in the Arkansas Mississippi river delta. Oncol Nurs Forum 2005; 32(4):857-63.
 37. Tahmasebi R, Hosseini F, Noroozi A. The effect of education based on the health belief model on women’s practice about Pap smear test. J Hayat 2015; 21(4):80-92. (Persian(.
 38. Bahmani A, Gharib A, Rahmani K, Ahmadian F, Alizadeh Z, Akhtar B. Effect of health belief model education on the participation of rural women in Pap smear test. J Nurs Educ 2016; 4(5):34-40. (Persian(.
 39. McFarland DM. Associations of demographic variables and the Health Belief Model constructs with Pap smear screening among urban women in Botswana. Int J Womens Health 2013; 5:709-16.