بررسی تأثیر نیتروگلیسیرین واژینال بر آمادگی سرویکس قبل از کورتاژ تخلیه‌ای تریمستر اول

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سقط به معنای خاتمه بارداری به هر طریق و وسیله‌ای قبل از رسیدن جنین به مرحله قابل حیات است. یکی از انواع سقط، سقط فراموش شده می‌باشد. ختم بارداری در این مورد به دو روش طبی و جراحی صورت می‌گیرد. روش جراحی یک روش تهاجمی می‌باشد که عوارض فراوانی دارد. جهت کاهش عوارض از روش‌های مختلفی برای آمادگی سرویکس قبل از کورتاژ تخلیه‌ای استفاده می‌شود که یکی از این روش‌ها، استفاده از داروی نیتروگلیسیرین می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه آمادگی سرویکس با و بدون مصرف نیتروگلیسیرین واژینال قبل از کورتاژ تخلیه‌ای سه ماهه اول انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1389 بر روی 100 نفر از بیماران کاندید کورتاژ تخلیه‌ای تریمستر اول مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب زاهدان انجام شد. بیماران به‌طور تصادفی در دو گروه دارونما و نیتروگلیسیرین قرار گرفتند. با استفاده از دیلاتاتورهای سایزبندی شده، میزان باز بودن سرویکس در اتاق عمل اندازه‌گیری و در دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌های آماری تی تست، کای اسکوئر و من ویتنی انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میانگین فشارخون در دو گروه نیتروگلیسیرین واژینال و دارونما تفاوت آماری معناداری نداشت (86/0=p)، اما بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میانگین بیشاب اسکور (001/0>p) و میانگین اولین دیلاتاتور مورد نیاز (001/0=p) اختلاف آماری معناداری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: مصرف نیتروگلیسیرین واژینال در ایجاد آمادگی سرویکس قبل از ختم بارداری به روش جراحی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of cervical ripening with and without nitroglycerin before first trimester discharge abortion

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mirteimouri 1
 • Tooran Bakhtiarizadeh 2
 • Farnaz Hadavi 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Gynecologist, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Abortion means termination of pregnancy in any way before fetal viability. One type of abortion is missed abortion. In this case, termination of pregnancy is performed through medical or surgical methods. Surgery is an invasive procedure with many side effects. To reduce the side effects, different methods are used to ripen (prepare) the cervix before discharge abortion; one of these methods is the use of nitroglycerin. Therefore, this study was performed to compare cervical ripening with and without nitroglycerin before first trimester discharge abortion.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 100 patients visiting the maternity ward of Ali ibn Abi Talib Hospital of Zahedan who were candidates for first trimester discharge abortion in 2015. The patients were randomly divided into two groups of placebo and nitroglycerin. Cervical ripening was measured by vaginal dilatators in the operating room and compared between the groups. To analyze the data, t-test, Chi-square test, and Mann-Whitney U test were run in SPSS, version 11.5. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results of this study, mean blood pressure was not significantly different between the two groups of vaginal nitroglycerin and placebo (P=0.86). However, a significant difference was observed between the two groups in terms of mean Bishop Score and mean of first needed dilatator (P<0.001 and P=0.001, respectively).
Conclusion: The findings of this study showed that use of vaginal nitroglycerin is effective in cervical ripening before surgical termination of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Ripening
 • Nitroglycerin
 • First trimester discharge abortion
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dahshe JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. ESHRE Capri Workshop Group. Induced abortion. Hum Reprod 2017; 32(6):1160-9.
 3. Smith GC. Screening and prevention of stillbirth. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2017; 38:71-82.
 4. Guilbert ER, Hayden AS, Jones HE, White KO, Steven Lichtenberg E, Paul M, et al. First-trimester medical abortion practices in Canada: national survey. Can Fam Physician 2016; 62(4):e201-8.
 5. Hu H, Yang H, Yin Z, Zhao L. Chromosome examination of missed abortion patients. Zhnghua Yi Xue Za Zhi 2015; 95(35):2837-40.
 6. Yonke N, Leeman LM. First trimester surgical technique. Obstet Gynecol Clin North Ann 2013; 40(4):647-70.
 7. Batukan C, Ozgun MT, Ozcelik B, Aygen E, Sahin Y, Turkyilmaz C. Cervical ripening before operative hysteroscopy in premenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of vaginal and oral misoprostol. Fertil Steril 2008; 89(4):966-73.
 8. Cheng SY, Ming H, Lee JC. Titrated oral compared with vaginal misoprostol for labor induction: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008; 111(1):119-25.
 9. Arvidsson C, Hellborg M, Gemzell-Danielsson K. Preference and acceptability of oral versus vaginal administration of misoprostol in medical abortion with mifepristone. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 123(1):87-91.
 10. Sharma Y, Kumar S, Mittal S, Misra R, Dadhwal V. Evaluation of glyceryl trinitrate, misoprostol, and prostaglandin E2 gel for preinduction cervical ripening in term pregnancy. J Obstet Gynaecol Res 2005; 31(3):210-5.
 11. Tara F, Davoodi R, Saghafi N, Mirteimouri M, Ghooshkhanei H, Soltanifar A, et al. Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(62):11-17.
 12. Makhlouf AM, Al-Hussaini TK, Habib DM, Makarem MH. Second-trimester pregnancy termination: comparison of three different methods. J Obstet Gynaecol 2003; 23(4):407-11.
 13. Nunes FP, Campos AP, Pedroso SR, Leite CF, Avillez TP, Rodrigues RD, et al. Intravaginal glyceryl trinitrate and dinoprostone for cervical ripening and induction of labor. Am J Obstet Gynecol 2006; 194(4):1022-6.
 14. Osman I, Mockenzie F, Norrie J, Murry HM, Greer IA, Norman JE. The "PRIM" study: a randomized Comparison of PGE 2 gel with the nitric oxide donor isosorbide mononitrate for cervical ripening before the induction of labor at term. Am J Obstet Gynecol 2006; 194(4):1012-21.
 15. Ghosh A, Lattery KR, Kelly AJ. Nitric oxide donors for cervical ripening and induction of labor. Cochrane Database Syst Rev 2016; 12:CD006901.