بررسی اندیکاسیون‌های جنینی در 548 مورد گواهی سقط درمانی صادره شده در پزشکی قانونی خراسان رضوی: 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

3 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات جراحی عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

5 پاتولوژیست، آزمایشگاه شهید قانع، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری‌های مادرزادی، بیماری‌هایی هستند که در زمان بارور شدن تخمک و یا هنگام تکوین مراحل رشد و نمو جنین عارض شده و تا پایان عمر باعث معلولیت، بیماری و یا مرگ می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی شیوع ناهنجاری‌ها در اندیکاسیون‌های جنینی سازمان پزشکی قانونی در موارد مجوزهای سقط درمانی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1394 بر روی 550 مادر مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی مشهد به علت ناهنجاری جنینی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیستی بود که سؤالات آن شامل اطلاعات فردی، وضعیت بارداری مادر و جنین با استفاده از نظر اساتید مجرب طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون کای اسکوئر انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شایع‌ترین ناهنجاری جنینی مشاهده شده در این مطالعه، ناهنجاری‌های سیستم عصبی مرکزی (6/37%) و پس از آن به‌ترتیب اختلالات کلیوی جنینی (1/23%)، اختلالات ژنتیکی (7/14%)، اختلالات ارتوپدی (1/7%)، اختلالات گوارشی (1/6%)، اختلالات دستگاه تنفسی (6%) اختلالات هماتولوژی (9/5%)، قلبی (3/4%) و عفونی (4%) بود.
نتیجه‌گیری: شایع‌ترین ناهنجاری جنینی، مربوط به ناهنجاری‌های سیستم عصبی مرکزی می‌باشد که با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن بدن در طول عمر و قابل ترمیم نبودن سیستم عصبی مرکزی، آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی در کل جامعه در پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. با توجه به‌اینکه صدور مجوز سقط جنین تا قبل از 20 هفتگی میسر است، لزوم آگاهی مادران از توجه به عوامل خطرساز و اهمیت انجام بررسی‌های وضعیت سلامت جنین در طول بارداری مورد تأکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Fetal Indications in 548 Cases of Abortion Therapy Permissions Issued by Forensic Medicine Center of Razavi Khorasan, Iran, in 2015

نویسندگان [English]

 • Nazila Badieian Mosavi 1
 • Seyed Aria Hejazi 2
 • Fatemeh Sadeghipour 3
 • Akram Fotovat 4
 • Marzieh Hoseini 5
1 Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Forensic Medicine Specialist, Assistant Professor, Forensic Medicine Research Center, Tehran, Iran
3 Social Medicine Specialist, Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran
4 MSc in Social Sciences, Forensic Medicine of Razavi Khorasan Research Center, Mashhad, Iran
5 Pathologist, Shahid Ghane Laboratory, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Congenital anomalies are originated during the egg fertilization or embryonic development and can cause life-lasting disability, illness, or mortality. The aim of this study was to determine the prevalence of anomalies based on fetal indications using the abortion cases permitted by forensic medicine organization and their related factors.
Methods: This descriptive-analytic study was performed upon 550 mothers referring to the Mashhad Forensic Medicine Agency in 2015 due to fetal anomalies. The data collection tool was a checklist covering personal information, maternal pregnancy status, and fetal condition, which was designed using the opinions of professional experts. The data were analyzed in SPSS software (version 21) using Chi-square test. The confidence interval was considered at 95%.
Results: The most common fetal anomalies observed in this study included central nervous system (CNS) anomalies (37.6%), followed by fetal renal (23.1%), genetic (14.7%), orthopedic (7.1%), gastrointestinal (6.1%), respiratory (6%), hematologic (5.9%), heart (4. 3%), and infectious (4%) disorders.
Conclusion: the most common fetal disorder was related to the central nervous system. This disorder, which is unrecoverable, affects the body during the whole lifespan. Regarding this, the provision of people with education and awareness in this respect will have a significant effect on the prevention of these disorders in the whole society. Given the fact that the abortion permission can be issued before 20 weeks of gestation, it is essential to enhance mothers' awareness about paying attention to the risk factors and the importance of performing fetal health examinations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetal indications
 • Forensic medicine
 • Abortion therapy
 • Fetal disorders
 1. Hosseini S, Nikravesh A, Hashemi Z, Rakhshi N. Race of apparent abnormalities in neonates born in Amir-Almomenin hospital of Sistan. J North Khorasan Univ Med Sci 2014; 6(3):573-9. (Persian).
 2. Sadler TW, Leland J. Langman's medical embryology. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 2005.
 3. Aliakbarzadeh R, Rahnama F, Hashemian M, Akaberi A. The incidence of apparent congenital anomalies in neonates in mobini maternity hospital in sabzevar, Iran in 2005-2006. J Sabzevar Univ Med Sci 2009; 15(4):231-6. (Persian).
 4. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Termination of pregnancy for fetal abnormality in england, scotland and wales: report of a working party. London: RCOG; 2010.
 5. Rostamnejad M, Asadzade F, Mostafazade F, Karami R, Kazemzade R. Investigating cases of abortion referrals to the legal medicine center of Ardabil. J Health Care 2009; 11(4):38-42. (Persian).
 6. Implications of embryonic anomalies. Iranian Lagal Medicine Organization. Avialable at: URL: http://www.lmo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4215; 2014. (Persian).
 7. Carmichael SL, Nelson V, Shaw GM, Wasserman CR, Croen LA. Socio‐economic status and risk of conotruncal heart defects and orofacial clefts. Paediatr Perinat Epidemiol 2003; 17(3):264-71.
 8. Sereshti M, Banaeyan S, Kazemeyan A. Prevalence of apparent major congenital malformations and some associated factors, in terminated pregnancies in hajar hospital of shahrekord, 2005-2006, Iran. J Shahrekord Univ Med Sci 2008; 10(1):36-43. (Persian).
 9. Soleymanpour A, Mogharehzadeh M, Pourbakhtiyar M, Mehmandoost N. Evaluation of fetal congenital abnormalities leading to the licensing of therapeutic abortion in Legal Medicine of Isfahan from 2012 to 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):23-5. (Persian).