بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر شدت درد زایمان: کارآزمایی بالینی دوسوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، بیمارستان مهدیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان، فرآیندی دردناک و طولانی است. به‌کار بردن روشی بدون عارضه برای مادر و جنین جهت کاهش طول مدت زایمان و شدت درد آن می‌تواند سبب افزایش تمایل مادران به زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین شود. سولفات منیزیم موضعی در برخی بیمارستان‌ها به ‌صورت تجربی جهت بهبود افاسمان و دیلاتاسیون سرویکس استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر بهبود روند زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 60 زن نخست‌زا با بارداری ترم که در 6 ماه نخست سال 1396 جهت انجام زایمان به بیمارستان مهدیه تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد.افراد به روش تصادفی در دو گروه 30 نفری سولفات منیزیم و پلاسبو قرار گرفتند. در گروه سولفات منیزیم در ابتدای فاز فعال زایمان، 10 سی‌سی سولفات منیزیم 50% و در گروه پلاسبو 10 سی‌سی آب مقطر روی سرویکس ریخته شد و سپس سیر لیبر در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای فاز فعال و 2 ساعت بعد، شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری درد اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ ویتنی، کای دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شدت درد گزارش شده توسط مشارکت‌کنندگان در ابتدی مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (710/0=p). 2 ساعت پس از مداخله میانگین شدت درد در گروه کنترل افزایش یافت که این میزان تغییر از نظر آماری معنادار بود (040/0=p)، در حالی که در گروه سولفات منیزیم شدت درد تغییر معناداری نداشت (062/0=p). 2 ساعت پس از مداخله میانگین افاسمان و دیلاتاسیون در گروه سولفات منیزیم به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: سولفات منیزیم موضعی با بهبود وضعیت سرویکس موجب کاهش طول مدت زایمان می‌شود. به‌علاوه منجر به کاهش احساس درد زایمان شده، اما تأثیری منفی بر شدت انقباضات رحمی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Topical Application of Magnesium Sulfate on the Intensity of Labor Pain: Double Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Arezoo Heydari 1
 • Nourossadat Kariman 2
 • Zahra Naeje 3
 • Farzaneh Ahmadi 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Mahdieh Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 PhD student of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor is a painful and prolonged process. Applying an uncomplicated method to reduce the length of delivery and severity of pain can increase maternal satisfaction and decrease the rate of cesarean section. Topical magnesium sulfate is empirically used to improve the effacement and dilatation of the cervix. The purpose of this study was to examine the effect of improving these variables on the intensity of labor pain.
Methods: This double blind clinical trial was conducted among 60 nulliparous women with full-term pregnancy. The participants were randomly divided into two groups of 30 individuals. The patients in the magnesium sulfate group received 10 cc of magnesium sulfate 50% and the control group were treated by 10 cc of distilled water poured on the cervix in the beginning of the active phase. Thereafter, the labor progress was studied in the groups. At the beginning of the active phase and two hours later, the severity of pain was measured using visual analog scale. Data analysis was performed using independent samples t-test, Mann-Whitney U test, Chi-squared test, and Fisher's exact test in SPSS software, version 17. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Prior to the intervention, the intensity of pain was not significantly different between the two groups. After 2 hours of intervention in the control group, the mean pain intensity significantly increased (P=0.04), while in the magnesium sulfate group, the pain intensity did not change significantly. Two hours after the intervention, the mean of effacement and dilatation in the magnesium sulfate group was higher (P˂0.001).
Conclusion: The application of topical magnesium sulfate reduced the duration of labor by improving the cervical condition. In addition, it reduces the intensity of labor pain. However, it did not have a negative effect on the severity of uterine contractions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnesium sulfate
 • Labor pain
 • Effacement
 • Dilatation
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: Mcgraw-Hill; 2014. P. 6, 363, 426, 544.
 2. Smith CA, Levett KM, Collins CT, Crowther CA. Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2011; 12:Cd009514.
 3. Borup L, Wurlitzer W, Hedegaard M, Kesmodel US, Hvidman L. Acupuncture as pain relief during delivery: a randomized controlled trial. Birth 2009; 36(1):5-12.
 4. Berg TG, Rayburn WF. Effects of analgesia on labor. Clin Obstet Gynecol 1992; 35(3):457-63.
 5. Chang MY, Wang SY, Chen CH. Effects of massage on pain and anxiety during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. J Adv Nurs 2002; 38(1):68-73.
 6. Ajori L, Nazari L, Marefat SH, Amiri Z. Effect of music on pain and duration of labor. Shahid Sadoughi Univ Med Sci J 2013; 20(5):555-61. (Persian).
 7. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: Mcgraw-Hill; 2014. P. 454, 497, 504, 910, 1021.
 8. Brownridge P. The nature and consequences of childbirth pain. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995; 59:S9-15.
 9. Guyton H. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2016. P. 138-48.
 10. Khoddam R. Pocket guide to Iran generic drug. 5th ed. Tehran: Dibaj; 2012. P. 1176. (Persian).
 11. McEvoy GK. AHFS drug information. 52th ed. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists; 2010. P. 3824.
 12. Ikarashi N, Mochiduki T, Takasaki A, Ushiki T, Baba K, Ishii M, et al. A mechanism by which the osmotic laxative magnesium sulphate increases the intestinal aquaporin 3 expression in HT-29 cells. Life Sci 2011; 88(3-4):194-200.
 13. Ashmen KJ, Swanik CB, Lephart SM. Strength and flexibility characteristics of athletes with chronic low-back pain. J Sport Rehabilit 1996; 5(4):275-86.
 14. Azhari S, Ahmadi S, Rakhshandeh H, Jafarzadeh H, Mazlom SR. Evaluation of the effect of oral saffron capsules on pain intensity during the active phase of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(115):1-10. (Persian).
 15. Namazi M, Akbari SA, Mojab F, Talebi A, Majd HA, Jannesari S. Effects of citrus aurantium (bitter orange) on the severity of first-stage labor pain. J Iran Pharm Res 2014; 13(3):1011.
 16. Markos D, Bogale D. Knowledge and utilization of partograph among health care professionals in public health institutions of Bale zone, Southeast Ethiopia. Public Health 2016; 137:162-8.
 17. Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, Rafieian‐Kopaei M, Mirzaei M, Ghalandari S, et al. The effect of green tea ointment on episiotomy pain and wound healing in primiparous women: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled clinical trial. Phytother Res 2018; 32(3):522-30.
 18. Ghasemi V, Rashidi Fakari F, Ebadi A, Ozgoli G, Kariman N, Saei Gharenaz M. Effective interventions for the induction of labor: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):90-104. (Persian).
 19. Moghimi Hanjani S, Shoghi M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh 2013; 14(2):166-71. (Persian).
 20. Kazemzadeh R, Sehhatie-Shafaie F, Amani F, Heshmat R. Effect of acupressure at the SP6 and LI4 points on the intensity of labor pain and delivery length. J Ardabil Univ Med Sci 2014; 14(2):158-67. (Persian).
 21. Torkzahrani S, Mahmoudikohani F, Saatchi K, Sefidkar R, Banaei M. Effect of acupressure before the onset of labor on using analgesics and oxytocin during labor. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(139):1-9. (Persian).
 22. Behmanesh F, Pasha H, Zeynalzadeh M. The effect of heat therapy on labor pain severity and delivery outcome in parturient women. J Hormozgan Med 2009; 14:261-69. (Persian).

Kimyaiee P, Mansouri A, Bakhtiyari Z. The effect of magnesium sulfate in delaying delivery in premature rupture of membrane and its fetal complications. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(127):1-9. (Persian)
.