میزان مصرف گیاهان دارویی در بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان شهر اهواز: 1396

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه مصرف گیاهان دارویی در بارداری کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است؛ این در حالی است که ممکن است مصرف برخی گیاهان باعث عوارض جانبی در مادر و جنین و یا تداخلات دارویی گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مصرف گیاهان دارویی در بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اهواز صورت گرفت.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی در سال 1396 بر روی 219 نفر از مادران زایمان نموده بستری در بیمارستان سینا شهر اهواز صورت گرفت. پرسشنامه اطلاعات زمینه‌ای و اطلاعات مربوط به مصرف داروهای گیاهی در بارداری در روز اول تا دوم بعد از زایمان برای تمام نمونه­ها از طریق مصاحبه تکمیل شد. تجریه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و با استفاده از آماره­های توصیفی و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 42 نفر (2/19%) از افراد سابقه مصرف گیاهان دارویی را در بارداری اخیر گزارش کردند. بیشترین فراوانی مربوط به گیاهان آویشن، روغن زیتون و اسپند بود. رایج‌ترین اندیکاسیون درمان، سرماخوردگی و سرفه بود. بیشترین فراوانی منبع اطلاعاتی افراد برای استفاده از گیاهان دارویی مربوط به خانواده و دوستان و کمترین آن مربوط به کتب و مجلات علمی بودند. 35 نفر (3/83%) از افراد پزشک یا مامای دوران بارداری خود را از مصرف داروهای گیاهی مطلع نساخته بودند. بین میزان تحصیلات با مصرف یا عدم مصرف داروهای گیاهی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (001/0=p).
نتیجه‌گیری: میزان استفاده از داروهای گیاهی در دوران بارداری در زنان شهر اهواز نسبت به بسیاری از مطالعات داخلی پایین‌تر است. از آن‌جا که اکثر نمونه­ها از منابع غیرعلمی برای استفاده از گیاهان دارویی استفاده می­کنند، لذا افزایش سطح آگاهی زنان باردار در خصوص گیاهان دارویی و موارد مصرف آن­ها در بارداری و عوارض جانبی آن­ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rate of Herbal Medicines Use during Pregnancy and some related Factors in Women of Ahvaz, Iran: 2017

نویسندگان [English]

 • Samereh Soleymani 1
 • Somayeh Makvandi 2
1 B.Sc. student of Midwifery, Shoushtar School of Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 PhD candidate in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today in developing countries, use of herbal medicines during pregnancy is increasing. However, consumption of some plants may cause side effects in mother and fetus or lead to drug interactions. The aim of this study was to investigate the rate if using herbal medications during pregnancy and some of the related factors in Ahvaz, Iran.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 219 mothers, who delivered and were hospitalized in Sina Hospital of Ahvaz in 2017.  The questionnaires about background information and data regarding use of herbal medicines in pregnancy were completed for all the subjects on the first to second days post-delivery through interviews. All the data were analyzed by descriptive statistics and Chi-square test using SPSS version 16. For all the tests, P < 0.05 was considered as significant.
Results: our findings revealed that 19.2% (n=42) of the subjects reported use of herbal medicines in their recent pregnancy. The highest frequency related to Thyme, Olive oil, and Peganum Harmala. The most common application indication was common cold and cough. The most frequent sources of information for individuals were family and friends and the least common was scientific books and journals. Moreover, 83.3% (n=35) of the participants did not inform their physician or midwife about using herbal medicines. There was a statistically significant relationship between the level of education and use of herbal medications (P=0.001).
Conclusion: According to the results, the rate of herbal medicines usage during pregnancy in women of Ahvaz is lower than many other studies in Iran. Most individuals apply non-scientific sources of information for using herbal medicines. Consequently, it seems necessary to increase the awareness of pregnant women concerning herbs, their use in pregnancy, and their side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal Medicine
 • Information sources
 • pregnancy
 1. Lindzon G, Sadry S, Sharp J. Obstetric. Toronto notes for medical students. 27th ed. Canada: Type & Graphics Inc; 2011.
 2. Wells BG. Gynecologic and obstetric disorders. In: Wells BG, Dipiro JT, Scwinghammer LT, Dipiro CV, editors. Pharmacotherapy handbook. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2009.
 3. Dugoua JJ. Herbal medicines and pregnancy. J Popul Ther Clin Pharmacol 2010; 17(3):e370-8.
 4. Hosseini SH, Rajabzadeh R, Nosrati H, Naseri F, Toroski M, Mohaddes Hakkak H, et al. Prevalence of medicinal herbs consumption in pregnant women referring to Bojnurd health care centers. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(9):33-40. (Persian).
 5. John LJ, Shantakumari N. Herbal medicines use during pregnancy: a review from the Middle East. Oman Med J 2015; 30(4):229-36.
 6. Dabirifard M, Maghsoudi Z, Dabirifard S, Salmani N. Frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):66-75. (Persian).
 7. Chuang CH, Chang PJ, Hsieh WS, Tsai YJ, Lin SJ, Chen PC. Chinese herbal medicine use in Taiwan during pregnancy and the postpartum period: a population-based cohort study. Int J Nurs Stud 2009; 46(6):787-95.
 8. Nordeng H, Havnen GC. Impact of socio‐demographic factors, knowledge and attitude on the use of herbal drugs in pregnancy. Acta Obste Gynecol Scand 2005; 84(1):26-33.
 9. Hashem Dabaghian F. Knowledge of pregnant women about the efficacy and safety of herbal medicine and their practice during pregnancy. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2012; 2(3):246-56.
 10. Sattari M, Dilmaghanizadeh M, Hamishehkar H, Mashayekhi SO. Self-reported use and attitudes regarding herbal medicine safety during pregnancy in Iran. Jundishapur J Natl Pharm Prod 2012; 7(2):45.
 11. Sereshti M, Azari P. Prevalence use of herbal drug and attitude of women about use of herbal product among women refer to health care center in Shahrekord. Knowl Health 2008; 2(4):20-6. (Persian).
 12. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? BJOG 2002; 109(3):227-35.
 13. Esmaeilzadeh M, Moradi B. Medicinal herbs with side effects during pregnancy-an evidence-based review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:9-25. (Persian).
 14. Hoveizeh H, Dinarvand M, Salehi H. Medicinal plants of Khuzestan. Iran J Med Aromatic Plants 2002; 14(S):55-72. (Persian).
 15. Orief YI, Farghaly NF, Ibrahim MI. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertil Soc J 2014; 19(1):42-50.
 16. Al-Riyami IM, Al-Busaidy IQ, Al-Zakwani IS. Medication use during pregnancy in Omani women. Int J Clin Pharm 2011; 33(4):634-41.
 17. Heidarifar R, Mehran N, Momenian S, Mousavi SM, Kouhbor M, Hajialigol A. A study of the status of use of drug plants and its related factors in Qom city, Iran. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(4):95-100. (Persian).
 18. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC Complement Altern Med 2013; 13(1):355.
 19. Sadighi J, Maftoon F, Ziaei SA. Herbal medicine: knowledge, attitude and practice in Tehran. J Med Plants 2005; 1(13):11-8. (Persian).
 20. Makvandi S, Zargar SS. Midwifery Students’attitudes Towards Herbal Medicine and Its Applicationi Obstetric. Jentashapir J Health Res 2012; 3(4):81-8. (Persian).
 21. Thomas K, Coleman P. Use of complementary or alternative medicine in a general population in Great Britain. Results from the National Omnibus survey. J Public Health 2004; 26(2):152-7.
 22. Forster DA, Denning A, Wills G, Bolger M, McCarthy E. Herbal medicine use during pregnancy in a group of Australian women. BMC Pregnancy Childbirth 2006; 6(1):21.
 23. Jokar S, Jahanpour F, Motamed N, Kamali F. The attitudes and practice of mothers who refers to health care centers regarding herbs usage in Pediatrics diseases in 2014. Nurs Vulnerables 2015; 2(2):39-48.
 24. Kim IJ, Kang JK, Lee SA. Factors contributing to the use of complementary and alternative medicine by people with epilepsy. Epilepsy Behav 2006; 8(3):620-4.
 25. Broussard CS, Louik C, Honein MA, Mitchell AA. Herbal use before and during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):443.e1-6.