تأثیر تمرینات مقاومتی ایستگاهی و مکمل دارچین بر ترکیب بدن و امنتین-1 در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: چاقی به عنوان یک وضعیت التهابی مزمن شناخته می‌شود؛ در این حالت، سطح آدیپوکاین‌های ضد التهابی همچون امنتین-1 کاهش می‌یابد و این امر با بیماری‌های قلبی - عروقی ارتباط مستقیم دارد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی ایستگاهی به همراه مکمل دارچین بر مقادیر ترکیب بدن و امنتین-1 زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 95-1394 بر روی تمامی دانشجویان دختر دارای اضافه وزن دانشگاه فرهنگیان زاهدان انجام شد. افراد به‌طور تصادفی به 4 گروه تمرین+دارونما، تمرین+دارچین، دارچین و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 50 دقیقه اجرا می‌شد. گروه مکمل، یک عدد کپسول حاوی 5/0 گرم دارچین، یک ساعت قبل از صبحانه و یک ساعت قبل از شام به مدت 8 هفته مصرف کردند. برای اندازه‌گیری قد و وزن از قدسنج و ترازوی سکا مدل 220 ساخت آلمان، برای‏ شاخص توده بدنی از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر)، برای ارزیابی مقادیر امنتین-1 از کیت بوندور ساخت شرکت است بیوفارم به روش الایزا و برای ارزیابی شاخص مقاومت به انسولین نیز از شاخص هما HOMA-IR استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های شاپیروویلک، لون، تی همبسته و آنوا انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان امنتین-1 در گروه‌های تمرین+دارچین (0001/0=p) و دارچین (0001/0=p) به طور معنی‌داری افزایش یافت. کاهش معنی‌داری نیز در متغیر وزن در سه گروه تمرین (030/0‏=p‎‏)، تمرین+دارچین (021/0‏=p‎‏) و دارچین (036/0‏=p‎‏)‏ مشاهده شد. شاخص توده بدنی نیز در سه گروه تمرین (038/0=p)، تمرین+دارچین (02/0=p) و دارچین (046/0=p)، به طور معنی‌داری کاهش یافت. تغییرات نسبت دور کمر به باسن در هیچ یک از گروه‌ها معنی‌دار نبود. همچنین، اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد (93/0=p).
نتیجه‌گیری: تمرینات مقاومتی به عنوان مداخله‌ای غیر تهاجمی همراه با مصرف دارچین و همچنین مصرف دارچین به‌تنهایی، مقادیر امنتین-1 سرم (عامل ضد التهابی) را افزایش و ترکیب بدن را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of circuit resistance training and cinnamon supplement on body composition and Omentin-1 in overweight women

نویسندگان [English]

 • Khadije Nakhaei 1
 • Mohsen Ghofrani 2
 • Mahmoud Fazel Bakhsheshi 2
 • Hossein Nakhaei 3
1 M.Sc. in Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Bluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Bluchestan, Zahedan, Iran.
3 Instructor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Obesity is known as a chronic inflammatory state in which anti-inflammatory adipokines level such as Omentin-1 decreases and this is directly linked with cardiovascular diseases. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of eight weeks of circuit resistance training and cinnamon supplement on body composition and omentin-1 in overweight women.
Methods: This clinical trial study was performed on all overweight female students at Zahedan Farhangian University in 2015-16. The subjects were randomly divided into four groups: exercise+placebo, exercise+Cinnamon, Cinnamon and control. Resistance training was three times a week and each session for 50 minutes. Supplement group consumed one capsule containing 0.5 g Cinnamon, one hour before breakfast and one hour before dinner for eight weeks. Seca height and weighing scales (model 220 made in Germany) was used to measure height and weight; BMI was measured as dividing weight (kg) on square height (m); the bondor kit made by East Biopharm Co. was used to measure Omentin-1 through ELISA method, and the HOMA-IR index was used to evaluate the insulin-resistance index. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Shapiro-Wilk test, Levene, dependent-t and ANOVA tests. P<0.05 was considered significant.
Results: Omentin-1 values significantly increased in the groups of exercise+Cinnamon (p=0.001) and Cinnamon (p=0.001). Significant decrease was observed in body weight in three groups of exercise (p=0.030), exercise+Cinnamon (p=0.021) and Cinnamon (p=0.036). BMI was also significantly declined in three groups of exercise (p=0.038), exercise+Cinnamon (p=0.02) and Cinnamon (p=0.046). Changes in waist to hip rate were not significant in any of the groups. Also, no significant difference was found between the groups in none of the variables (P= 0.93).
Conclusion: Resistance training as non-invasive intervention along with cinnamon consumption as well as cinnamon consumption alone increase Omentin-1 serum level (anti-inflammatory agent) and improve the body composition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body composition
 • Cinnamon
 • Omentin-1
 • Overweight women
 • Resistance training
 1. Rotondi M, Magri F, Chivato L. Thyroid and obesity: not a one way interaction. J Clin ‎Endocrinol‎‏ ‏‎Metab 2011; 96(2):344-6‎.
 2. Fukuhara A, Matsuda M, Nishizawa M, Segawa K, Tanaka M, Kishimoto K, et al. ‎Visfatin: a protein secreted by visceral fat that mimics the effects of insulin. Science‏ ‏‎2005; ‎‎307(5708):426-30.
 3. Zabetian-Targhi F, Mirzaei K, Keshavarz SA, Hossein-Nezhad A. Modulatory role of omentin-1 in inflammation: cytokines and dietary intake. J Am Coll Nutr 2016; 35(8):670-8.
 4. ‎Urso ML, Fiatarone Singh MA, Ding W, Evans WJ, Cosmas AC, Manfredi TG. Exercise ‎training effects on skeletal muscle plasticity and IGF-1 receptors in frail elders. Age 2005; 27(2):117-25.
 5. ‎Aiene Chi Y. Materia medical and medicinal herbs of Iran. 1st ed. Tehran: University of Tehran ‎Press; 1986. P. 127‎‏.‏‎ (Persian).
 6. Banitalebi E, Shahrekordi ZM, Kazemi AR, Bagheri L, Shalamzari SA, Faramarzi M. Comparing the effects of eight weeks of combined training (endurance and resistance) in different orders on inflammatory factors and adipokines among elderly females. Womens Health Bull 2016; 3(2):45-52.
 7. Cai RC, Wei L, DI JZ, Yu HY, Bao YQ, Jia WP. Expression of omentin in adipose ‎tissues in obese and type 2 diabetic patients. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2009; 89(6):381-4.‎‏ ‏
 8. Pan HY, Guo L, Li Q. Changes of serum omentin-1 levels in normal subjects and in patients with impaired glucose regulation and with newly diagnosed and untreated type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2010; 88(1):29-33.
 9. Shibata R, Ouchi N, Takahashi R, Terakura Y, Ohashi K, Ikeda N, et al. Omentin as a novel biomarker of metabolic risk factors. Diabetol Metab Syndr 2012; 4(1):37.
 10. ‎Saremi A, Asghari M, Ghorbani A. Effects of aerobic training on serum omentin-1 and ‎cardiometabolic risk factors in overweight and obese men. J Sports Sci 2010; ‎‎28(9):993-8.
 11. Mogharnasi M, Galdavi R. The effect of circuit resistance training and detraining on Omentin-1 and body composition in overweight and obese female students. Res Educ Sports 2015; 3(8):75-88. (Persian).
 12. ‎Safarzadeh AR, Hajizadeh M, Talebi E, Fathi R. The effect of progressive resistance ‎training on serum concentrations of omentin-1 and lipid profile in male rats. Sport Biosci 2014; 6(3):287-300. (Persian).
 13. Noori S. Effect of rhythmic aerobic exercise with trunk resistance training on plasma omentin levels, insulin resistance and physical function in overweight women.‎ [Master Thesis]. Shahrekord, Iran: Physical Education and Sport Sciences of Shahrekord University; 2013. (Persian).
 14. Gyang CJ, Day C. Traditional plant medicines as treatment for diabetes. Diabetes Care J ‎‎1989; 12(8):553-64‎.
 15. ‎Namazizadeh M, Fatolahi FA, Jalali Dehkordi KH, Sheykh Saraf B. Effects of 8weeks ‎aerobic training on changes rate, omentine-1, insulin resistance, CRP and lipid profile ‎in overweight and obese elderly women. J Sports Med Physical Fit ‎‎2014; 1(1):1-20. (Persian).
 16. Bai L, Wang Y, Fan J, Chen Y, Ji W, Qu A. Dissecting multiple steps of GLUT4 ‎trafficking and identifying the sites of insulin action. Cell Metab 2007; 5(1):47-57‎.
 17. ‎Blevins SM, Leyva MJ, Brown J, Wright J, Scofield RH, Aston CE. Effect of cinnamon ‎on glucose and‏ ‏lipid levels in non insulin-dependent type 2 diabetes‏.‏‎ Diabetes Care 2007; ‎‎30(9):2236-7‎‏ ‏.
 18. Kulas DT, Zhang WR, Goldstein BJ, Furlanetto RW, Mooney RA. Insulin receptor ‎signaling is augmented by antisense in hibition of protein tyrosin phosphatase‏.‏‎ J Biol Chem ‎‎1995; 270(6):2435-8‎.
 19. ‎Khan A, Bryden NA, Polansky MM, Anderson RA. Insulin potentiating factor and ‎chromium content of selected foods and spices. Biol Trace Elem Res 1990; 24(3):183-‎‎8.
 20. Anderson RA. Chromium and polyphenols from cinnamon improve insulin sensitivity. Proceed Nutr Soc 2008; 67(1):48-53.
 21. ‎Blake GJ, Ridker PM. Novel clinical markers of vascular wall inflammation. Circ Res ‎‎2001; 89(9):763-71‎.
 22. ‎Fernandez-Real JM, Broch M, Vendrell J, Ricart W. Insulin resistance, inflammation, ‎and serum fatty acid composition. Diabetes Care 2003; 26(1):1362-8.
 23. ‎Hosseini Kakhk SA, Khademosharie M, Amiri PT, Davarzani Z. Response of leptin and C-reactive protein to a single session circuit resistance exercise in over-‎weight girl student. Ofogh-E-Danesh 2012; 18(2):55-63. (Persian).
 24. Tan BK, Adya R, Farhatullah S, Lewandowski KC, O’Hare P, Lehnert H, et al. Omentin-1, a novel adipokine, is decreased in overweight ‎insulinresistant women with polycystic ovary syndrome. Diabetes 2008; 57(4):801-8‎.
 25. de Souza Batista CM, Yang RZ, Lee MJ, Glynn NM, Yu DZ, Pray J, et al. Omentin ‎plasma levels and gene expression are decreased in obesity. Diabetes 2007; 56(6):1655-61.
 26. ‎Yang RZ, Lee MJ, Hu H, Pray J, Wu HB, Hansen BC, et al. Identification of omentin as ‎a novel depot-specific adipokine in human adipose tissue: possible role in modulating insulin ‎action. Am J Physiol Endocrinol Metab 2006; 290(6):E1253-61‎.
 27. ‎Xie H, Xie PL, Wu XP, Chen SM, Zhou HD, Yuan LQ, et al. Omentin-1 attenuates ‎arterial calcification and bone loss in osteoprotegerin-deficient mice by inhibition of ‎RANKL expression. Cardiovas Res 2011; 92(2):296-306‎.
 28. ‎Kazama K, Usui T, Okada M, Hara Y, Yamawaki H. Omentin plays an anti-inflammatory ‎role through inhibition of TNF-α-induced superoxide production in vascular smooth muscle ‎cells. Eur J Pharmacol 2012; 686(1):116-23.‎
 29. ‎Chait A. Pathogenesis of macrovascular disease in diabetes. In: Kahn CR, ‎Weir G, editors‏.‏‎ Joslin’s diabetes mellitus. 3rd ed. Philadelphia: Lea and Febiger‏;‏‎ 1994. P. 648-64‎‏.
 30. Daryanoosh F, Aminilari Z. The effect of 12 weeks of resistance training on the Apelin, Omentin-1 levels and insulin resistance in the elderly overweight women with type 2 diabetes. ZUMS J 2015; 23(3):29-40. (Persian).
 31. Galdavi R, Mogharnasi M. The effect of two methods of endurance and resistance training on Omentin-1 levels of plasma factors related to obesity in overweight and obese girls in university of Sistan and Bluchestan. Iran J Diabetes Metab 2016; 15(2):101-9. (Persian).
 32. Safarzadeh A, Esmailpour K, Talebi-Garakani E, Fathi R. The effect of low intensity resistance training on serum Omentin-1 and adiponectin concentrations in streptozotocin induced diabetic rats. Iran J Diabetes Metab 2014; 13(3):235-42. (Persian).
 33. ‎Janghorbani M, Amini M, Willett C, Gouya MM, Delavari A, Alikhani S, et al. First ‎nationwide survey of prevalence of overweight, underweight, and abdominal obesity in ‎Iranian adults. Obesity 2007; 15(1):2797-808.‎‏ ‏
 34. Badalzadeh R, Shaghaghi M, Mohammadi M, Dehghan G, Mohammadi Z. The effect of cinnamon extract and long-term aerobic training on heart function, biochemical alterations and lipid profile following exhaustive exercise in male rats. Adv Pharm Bull 2014; 4(Suppl 2):515-20.
 35. Dehghan G, Shaghaghi M, Jafari A, Mohammadi M, Badalzadeh R. Effect of endurance training and cinnamon supplementation on post-exercise oxidative responses in rats. Mol Biol Res Com 2014; 3(4):269-81.
 36. Saghi F. Effect of aerobic and resistance exercise on plasma omentin levels and body composition in postmenopausal women.‎ [Master Thesis]. Mashhad, Iran: Physical Education and Sport Sciences of Ferdowsi University of Mashhad; 2016. (Persian).
 37. Moreno-Navarrete JM, Catalán V, Ortega F, Gómez-Ambrosi J, Ricart W, Frühbeck G, et al. Circulating omentin ‎concentration increases after weight loss. Nutr Metab (Lond) 2010; 7:27-35.‎
 38. Kabiri A, Hosseinzadeh M, Haghighatdoost F,‎‏ ‏Esmaillzadeh A. The effect of olive oil-‎rich diet on fasting plasma glucose and lipid profiles in overweight women. ‎Health Syst Res 2011; 7(1):61-71. (Persian).
 39. Mashhadi NS, Ghiasvand R, Askari G, Feizi A, Hariri M, Darvishi L, et al. Influence of ginger and cinnamon intake on inflammation and muscle soreness endued by exercise in Iranian female athletes. Inter J Preven Med 2013; 4(Suppl 1):S11-5.
 40. Qin B, Panickar KS, Anderson RA. Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol 2010; 4(3):685-93.