بررسی میزان شیوع باکتریوری بدون علامت به همراه حساسیت آنتی‌بیوتیکی و ریسک فاکتورهای مربوط به آن در زنان باردار ساکن شهرستان سبزوار از تاریخ اسفند 93 تا دی 94

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: باکتریوری بدون علامت، یکی از مشکلات شایع دوران بارداری است و عدم تشخیص و درمان به موقع آن می­تواند برای مادر و جنین آسیب­رسان باشد. تغییرات فیزیولوژیک دستگاه ادراری طی بارداری، سبب تسهیل رشد میکروارگانیسم­ها شده و موجب بروز این بیماری می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت، تعیین حساسیت آنتی­بیوتیکی و ریسک­ فاکتورهای آن در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 94-1393 بر روی 220 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار انجام گرفت. نمونه­ ادرار استریل زنان باردار از لحاظ آزمایش کامل ادرار و کشت بررسی شد. از باکتری­های جدا شده با شمارش کلنی بیش از 100000، آنتی­بیوگرام با روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت. مشخصات فردی افراد توسط پژوهشگر در چک لیست وارد شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه که بر روی 220 زن باردار صورت گرفت (7%) از زنان باردار دارای باکتریوری بی­علامت بودند. بین سطح تحصیلات (001/0>p)، وضعیت اقتصادی (002/0=p)، محل زندگی (004/0=p)، سابقه عفونت ادراری (001/0>p)، سابقه مشکلات کلیوی (028/0=p) و باکتریوری بدون علامت ارتباط معناداری وجود داشت، ولی بین باکتریوری بدون علامت و نحوه­ آخرین زایمان، رتبه­ باروری و بیماری زمینه‌ای سیستمیک ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0<p). شایع­ترین ارگانیسم­های ایزوله شده، اشریشیاکلی و استاف اورئوس بودند. بر اساس نتایج آنتی‌بیوگرام، کوتریموکسازول، نیتروفورانتوئین، سیپروفلوکساسین و نالیدیکسیک اسید، آنتی‌بیوتیک­های مناسبی برای درمان بیماران هستند.
نتیجه‌گیری: باکتریوری بدون علامت از شیوع قابل قبولی در سبزوار برخوردار است. در غربالگری این وضعیت بالینی توجه به خصوصیات فردی و اجتماعی الزامی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria and Antibiotic susceptibility and its Risk factors in pregnant women living in Sabzevar City from 2014 to 2015

نویسندگان [English]

 • Hossein Ahmad Ghahestani Roudi 1
 • Behnaz Souizi 2
 • Manijeh Yousefi Moghadam 3
 • Mitra Eftekhari Yazdi 2
1 Physician, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Asymptomatic bacteriuria is a common problem during pregnancy. Delayed diagnosis and treatment may end up in harmful events for both mother and fetus. Physiological changes of urinary system during pregnancy facilitate the growth of microorganisms and cause this infection. This study was performed with aim to evaluate the prevalence of asymptomatic bacteriuria and determine the antibiotic susceptibility and its risk factors in pregnant women.
Methods: This cross-sectional study was performed on 220 pregnant women referred to Shahidan Mobini Hospital in Sabzevar in 2014-2015. Sterile urine sample of pregnant women was analyzed in terms of Full urine test and culture. Antibiogram of isolated bacteria was done with colony count greater than 100000 by Bauer-Kirby Disk Diffusion. Individual characteristics of the subjects were recorded in the checklist. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: In this study which was performed on 220 pregnant women, 7% of pregnant women had asymptomatic bacteriuria. Significant relationship was found between asymptomatic bacteriuria and education level (p<0.001), socioeconomic status (p=0.002), regional living area (p=0.004), history of previous urinary tract infection (p<0.001), and history of renal complications (p=0.028). However, no significant relationship was observed between asymptomatic bacteriuria and mode of last delivery, number of pregnancies and systemic underlying diseases (P>0.05). Most common isolated organisms were Escherichia coli and staphylococcus ureus. Antibiogram results showed that cotrimoxasol, nitroforantoin, ciproflouxasin and nalidixic acide are appropriate antibiotics for treatment of patients.
Conclusion: Asymptomatic bacteriuria has favorable prevalence in Sabzevar city. In the screening of this situation, considering individual and social characteristics seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiogram
 • Asymptomatic bacteriuria
 • Pyelonephritis
 • Cystitis
 1. Rahmanian M, Ghorbani R, Mirzaaghaie M, Pourazizi M. Association of asymptomatic bacteriuria and preeclampsia in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(122):1-7. (Persian).
 2. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015; 8:CD00490.
 3. Glaser AP, Schaeffer AJ. Urinary tract infection and bacteriuria in pregnancy. Urol Clin North Am 2015; 42(4):547-60.
 4. Ghafari M, Baigi V, Cheraghi Z, Doosti-Irani A. The prevalence of asymptomatic bacteriuria in Iranian pregnant women: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2016; 11(6):e0165114.
 5. Smaill F. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007; 21(3):439-50.
 6. Rohini UV, Reddy GS, Kandati J, Ponugoti M. Prevalence and associate risk factors of asymptomatic bacteriuria in pregnancy with bacterial pathogens and their antimicrobial susceptibility in a tertiary care hospital. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2017; 6(2):558-62.
 7. Ayoyi AO, Kikuvi G, Bii C, Kariuki S. Prevalence, aetiology and antibiotic sensitivity profile of asymptomatic bacteriuria isolates from pregnant women in selected antenatal clinic from Nairobi, Kenya. Pan Afr Med J 2017; 26(1):41.
 8. Perera J, Randeniya C, Perera P, Gamhewage N, Jayalatharchchi R. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy: prevalence, risk factors and causative organisms. Sri Lankan J Infect Dis 2012; 2(1):41-5.
 9. Kameli M, Badiee M, Rafiee M. Prevalence of asymptomatic bacteriuria and its treatment in pregnant women referred to health centers of Torbat Haydarieh in 2013. J Health Chimes 2013; 1(3):58-65. (Persian).
 10. Farajzadegan Z, Mirmoghtadaei P, Mehrabian F. Screening of asymptomatic bacteriuria: urinalysis or urine culture? Which one is more cost-effective? J Isfahan Med Sch 2008; 26(89):119-26. (Persian).
 11. Hazhir S. Asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Urol J 2007; 4(1):24-7.
 12. Mobasheri L, Tabarae A, Ghaemi A, Moujerlu M, Vakili A, Dastforoshan M. The prevalence of asymptomatic bacteriuria in pregnant women referred to the Educational Center of Gorgan stream. J Gorgan Univ Med Sci 2003; 4(9):42-6. (Persian).
 13. Zarganj FA. The prevalence of asympomatic bacteriuria in pregnant women who were referred to health centers of arak city from november 1998 to March 1999. Arak Univ J 2000; 3(1):21-4. (Persian).
 14. Rahmanian M, Ghorbani R, Mirzaaghaie M, Pourazizi M. Association of asymptomatic bacteriuria and preeclampsia in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Inferti 2014; 17(122):1-7. (Persian).
 15. Kasraeian M, Asadi N, Ghaffarpasand F. Prevalence of asymptomatic bacteriuria among pregnant women in Shiraz, Iran. Saudi Med J 2009; 30(7):917-20.
 16. Daneshyar E, Mousavi BS, Alikhani MY. Association Between asymptomatic bacteriuria and some emographic variables in pregnant womenr refered to health centers affilited to Hamadan university of medical sciences. J Ilam Univ Med Sci 2010; 18(3):53-60. (Persian).
 17. Dash M, Sahu S, Mohanty I, Narasimham MV, Turuk J, Sahu R. Prevalence, risk factors and antimicrobial resistance of asymptomatic bacteriuria among antenatal women. J Basic Clin Reprod Sci 2013; 2(2):92-6.
 18. Fatima N, Ishrat S. Frequency and risk factors of asymptomatic bacteriuria during pregnancy. J Coll Physicians Surg Pak 2006; 16(4):273-5.
 19. Kovavisarach E, Vichaipruck M, Kanjarahareutai S. Risk factors related to asymptomatic bacteriuria in pregnant women. J Med Assoc Thai 2009; 92(5):606-10.
 20. Enayat K, Fariba F, Bahram N. Asymptomatic bacteriuria among pregnant women referred to outpatient clinics in Sanandaj, Iran. Int Braz J Urol 2008; 34(6):699-707.