مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین بادی بالانس و عضلات کف لگن بر شدت کمردرد دوران بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کمردرد، یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی - عضلانی است که اکثر زنان آن را برای اولین بار در دوران بارداری تجربه می‌کنند. کمردرد در دوران بارداری می‌تواند باعث ناتوانی و یا کاهش کیفیت زندگی زنان باردار شود. تمرینات ورزشی، یکی از گزینه‌های درمان و پیشگیری از کمردرد طی دوران بارداری است که به نظر می‌رسد محدودیت‌ها و عوارض سایر روش‌های درمانی را نداشته باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین بادی بالانس و کگل بر شدت کمردرد دوران بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394 بر روی 60 زن نخست باردار مبتلا به کمردرد بارداری انجام شد. شرکت کننده‌ها در چهار گروه 15 نفری: تمرین بادی­بالانس، تمرین کگل، ترکیب بادی­بالانس-کگل و گروه کنترل قرار گرفتند و به مدت 12 هفته تمرینات را انجام دادند. ابزار گردآوری داده­ها، مقیاس 10 نمره‌ای دیداری درد (VAS) بود که نمره درد بیمار قبل از انجام تمرینات و در ماه آخر بارداری ثبت می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون­های آماری کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: در پایان مداخله، میانگین کمردرد بارداری در گروه بادی بالانس و تمرین ترکیبی کاهش معنا‌داری داشت (05/0>p)، میانگین کمردرد بارداری گروه کگل، هرچند بعد از تمرین کاهش داشت، اما از نظر آماری معنی‌دار نبود (138/0=p). میانگین کمردرد بارداری گروه کنترل نیز افزایش معناداری داشت (0001/0=p). بین تأثیر تمرینات کگل و ترکیب بادی­بالانس-کگل بر کمردرد بارداری تفاوت معناداری وجود داشت (006/0=p). همچنین 12 هفته تمرین بادی­بالانس، تمرین کگل و ترکیب بادی­بالانس-کگل بر کاهش شدت کمردرد دوران بارداری تأثیر معناداری داشت (0001/0=p).
نتیجه­گیری: پروتکل تمرینی بر پایه بادی­بالانس و کگل باعث بهبود کمردرد دوران بارداری می‌شود، ولی تمرین بادی بالانس باعث کاهش بیشتر کمردرد بارداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of 12 weeks body balance and pelvic floor muscles exercise on back pain intensity during pregnancy

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Ramezanpour 1
 • Mansooreh Mohammad nezhad 2
 • Farideh Akhlaghi 3
1 Associate Professor, Department of Sport Sciences and Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. in Sport Physiology, Department of Sport Sciences and Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Back pain is one of the most common musculoskeletal disorders that most women experience it for the first time during pregnancy. Back pain during pregnancy can cause disability or reduced quality of life. Sport exercise is one of the choices in treatment and prevention of back pain during pregnancy and seems that doesn’t have the limitations and complications of other treatment methods. This study was performed with aim to compare the effects of 12 weeks body balance and pelvic floor muscles exercise on back pain intensity during pregnancy.
Methods: This semi-experimental study was performed on 60 primigravida women with pregnancy pack pain in 2015. The Participants were placed in four groups of 15 cases: body balance, Kegel exercise, combination of body balance and Kegel exercises, and control; they performed these exercises for 12 weeks. Data collection tool was VAS 10 marks, and the patient’s pain score was recorded before doing the exercises and also at last month of the pregnancy. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Kolmogrov-Smirnov, paired-t and ANOVA tests. P≤0.05 was considered significant.
Results: At the end of the intervention, mean of pregnancy back pain significantly reduced in the groups of body balance and combination of exercise (p<0.05), although the mean of pregnancy back pain in Kegel group reduced after exercise, but was not significant (P=0.138). The mean of pregnancy back pain significantly increased in control group (P=0.0001). There was significant difference between Kegel exercise and combination of body balance and Kegel exercises on pregnancy back pain (P=0.0006). Also, 12 weeks body balance, Kegel exercise and combination of body balance and Kegel exercises had significant effects on reduction of pregnancy back pain intensity (P=0.0001).
Conclusion: Exercise protocol based on the body balance and Kegel improves pregnancy back pain, but body balance exercise causes more reduction in pregnancy back pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body balance
 • Kegel
 • Pregnancy back pain
 1. Hasanabadi H, Bahri N, Tara F, Bahri N. The effects of exercise on back pain during pregnancy: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(127):16-28 (Persian).
 2.  Sabino J, Grauer JN. Pregnancy and low back pain. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1(2):137-41.
 3. Pennick V, Liddle SD. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8:CD001139.
 4. Olsson C, Nilsson-Wikmar L. Health-related quality of life and physical ability among pregnant women with and without back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004, 83(4):351-7.
 5. Saccomanni B. Low back pain associated with pregnancy: a review of literature. Eur Orthop Traumatol 2011; 1(5):169-74.
 6. Hall CM, Brody LT. Therapeutic exercise: moving toward function. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 7. Wang SM, Dezinno P, Maranets I, Berman MR, Caldwell-Andrews AA, Kain ZN. Low back pain during pregnancy: prevalence, risk factors, and outcomes. Obstet Gynecol 2004, 104(1):65-70.
 8. Robinson HS, Vøllestad NK, Veierød MB. Clinical course of pelvic girdle pain postpartum - Impact of clinical findings in late pregnancy. Man Ther 2014; 19(3):190-6.
 9. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(5):552-9.
 10. Ferreira CW, Alburquerque-Sendı NF. Effectiveness of physical therapy for pregnancy-related low back and/or pelvic pain after delivery: a systematic review. Physiother Theory Pract 2013; 29(6):419-31.
 11. Poole JL. Body mechanics during daily tasks to reduce back pain in women who are pregnant. Work 1998; 10(2):157-65.
 12. Vakilian K, Alizadeh Z, Matouripour P, Abasinia H. The effect of hypericum Perforatum (Perforan) on wound healing and pain of episiotomy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(180):16-23. (Persian).
 13. Yan CF, Hung YC, Gau ML, Lin KC. Effects of a stability ball exercise programme on low back pain and daily life interference during pregnancy. Midwifery 2014; 30(4):412-9.
 14. Stafne SN, Salvesen KA, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(5):552-9.
 15. Östgaard HC, Zetherström G, Roos-Hansson E, Svanberg B. Reduction of back and posterior pelvic pain in pregnancy. Spine 1994; 19(8):894-900.
 16. Garshasbi A, Faghih ZS. The effect of exercise on the intensity of low back pain and kinematics of spine in pregnant women. Daneshvar Med 2010; 17(88):45-50. (Persian).
 17. Kamali SE, Jafari EL, Mazloom Zadeh S. The effect of “sitting pelvic tilt exercise” on low back pain and sleep disorder in primigravidas during the third trimester. Qom Univ Med Sci J 2009; 3(3):45-50. (Persian).

Bandpei M, Ahmadshirvani M, Fakhri M, Rahmani N. The effect of an exercise program and ergonomic advices on treatment of pregnancy-related low back pain: a randomized controlled clinical trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2010; 20(77):10-9. (Persian).