بررسی تأثیر کپسول زعفران بر اضطراب زایمانی زنان نخست‌زا؛ یک کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهددار تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

6 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س)، اصفهان، ایران.

7 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزهبرایکاهشاضطراب زایمانی اقداماتمتفاوتیانجاممی‌شود که از این بین، گیاهان دارویی ممکن است یک گزینه درمانی ایمن و مؤثرتر فراهم آورند. بر پایه اثرات ضد اضطراب زعفران در مطالعات پیشین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول زعفران بر اضطراب زایمانی زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهددار تصادفی‌شده با گروه­های موازی در سال 1395 بر روی 60 زن نخست‌زای مراجعه‌کننده به بیمارستانی منتخب در شهر اصفهان انجام شد. افراد در دو گروه 30 نفره کپسول زعفران و دارونما قرار گرفتند. به افراد دو گروه کپسول زعفران یا دارونما به مقدار 250 میلی‌گرم در هر شب تا 3 شب داده شد. میزان اضطراب در دو مرحله (در بدو ورود افراد به مطالعه قبل از شروع مصرف و زمان بستری در بخش زایمان) سنجیده شد. ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه مشخصات فردی و مامایی و پرسشنامه سنجش اضطراب اشپیل‌برگر بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی، دقیق فیشر و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات اضطراب قبل از مداخله در گروه زعفران 01/10±2/30 و در گروه کنترل 6/14±1/30 بود که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p>). میانگین نمره اضطراب قبل از شروع کپسول (99/0=p) و هنگام بستری (83/0=p) بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت. در هر دو گروه میانگین نمره اضطراب بین قبل از شروع کپسول و هنگام بستری در بخش زایمان اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه‌گیری: در این پژوهش شواهدی مبنی بر اثر کاهنده کپسول زعفران بر اضطراب حین بستری زایمانی زنان نخست‌زا وجود نداشت. شاید بتوان گفت زعفران در فاصله نزدیک به مصرف، اثر ضد اضطرابی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of saffron capsule on labor anxiety in primiparous women: a clinical double-blind randomized controlled trial

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Darooneh 1
 • Bahareh Ali-Akbari-Sichani 2
 • Somayeh Esmaeili 3
 • Fariborz Moattar 4
 • Malihe Nasiri 5
 • Samireh Delpak-Yeganeh 6
 • Giti Ozgoli 7
1 M.Sc. of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, The International Branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Gynecologist, Hospital of Zahraye Marzieh, Isfahan, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Different actions are performed today to reduce labor anxiety, among them medicinal herbs may provide a safer and more effective treatment option. Based on anxiolytic effects of saffron in previous studies, this study was conducted with aim to determine the effect of saffron capsule on labor anxiety in primiparous women.
Methods: This clinical double-blind randomized controlled trial with parallel groups was performed in 2016 on 60 primiparous women referred to a selected hospital in Isfahan. The subjects were divided into two groups (n=30) of saffron capsules and placebo. The two groups received saffron or placebo capsule 250mg per night for 3 nights. Anxiety level was measured in two stages (at entering the study before start of taking capsules and at the time of admission in the ward). The study's tools included demographic and midwifery questionnaire and Spielberger Anxiety Inventory. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney, Fisher exact and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: Mean of anxiety scores before intervention was 30.2±10.01 in saffron group and 30.1±14.6 in control group, and no significant difference was found between two groups (P>0.05). The mean score of anxiety before start of taking capsule (P=0.99) and at admission (P=0.83) was not significantly different between the two groups. In both groups, there was no significant difference in mean anxiety score between pre-initiation of capsule and admission in maternity ward (P>0.05).
Conclusion: In this study, there was no evidence of reducing effect of saffron capsule on anxiety during labor admission in primiparous women. Perhaps, it can be said that Saffron has anti-anxiety effect close to consumption. Pharmacological studies are suggested in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Delivery
 • Saffron
 1. Tafazoli M, Zaremobini F, Mokhber N, Emami A. The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage of labor in primigravida women. Quart J Fundam Ment Health 2011; 12(4):720-6. (Persian).
 2. Dönmez S, Kisa S, Özberk H. Investigation of fear of childbirth, attitude and state anxiety among primigravid women. Stud Ethno Med 2016; 10(4):488-97.
 3. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. Trans: Rafiei H, Rezaei F. 9th ed. Tehran: Arjmand; 2008. P. 135-9. (Persian).
 4. Negahban T, Ansari A. Does fear of childbirth predict emergency cesarean section in primiparous women? J Hayat 2009; 14(4):73-81. (Persian).
 5. Reck C, Zimmer K, Dubber S, Zipser B, Schlehe B, Gawlik S. The influence of general anxiety and childbirth-specific anxiety on birth outcome. Arch Womens Ment Health 2013; 16(5):363-9.
 6. Imanparast R, Bermas H, Danesh E, Ajoudani Z. The effect of cognitive behavior therapy on anxiety reduction of first normal vaginal delivery. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2014; 22(1):974-80. (Persian).
 7. Milajerdi A, Mahmoudi M. Review on the effects of saffron extract and its constituents on factors related to nervous system, cardiovascular and gastrointestinal diseases. J Clin Exc 2015; 3(1):108-27. (Persian).
 8. Al-Snafi AE. The pharmacology of Crocus sativus-A review. IOSR J Pharm 2016; 6(6):8-38.
 9. Kianbakht S. A systematic review on pharmacology of saffron and its active constituents. J Med Plants 2008; 4(28):1-27. (Persian).
 10. Pitsikas N. Constituents of saffron (Crocus sativus l.) as potential candidates for the treatment of anxiety disorders and schizophrenia. Molecules 2016; 21(3):303-14.
 11. Ahmadi S, Azhari S, Jafarzadeh H, Rakhshandeh H, Mazlom R. The effect of oral capsules of saffron on anxiety and fatigue during the first stage of labor. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2015; 23(2):1915-26. (Persian).
 12. Dehghan MS, Shahdadi H, Mansouri A, Noor AS. Effect of saffron oral capsules on anxiety level of patients with diabetes mellitus. J Diabetes Nurs 2017; 5(1):10-9. (Persian).
 13. Milajerdi A, Akhonzadeh S, Jazayeri S, Shirzadi E, Hashemzadeh N, Derakhshan Z, et al. The effect of saffron (Crocus Sativus L.) hydro-alcoholic extract on mild to moderate mixed depression-anxiety treatment in type 2 diabetes: a triple-blind randomized placebo-controlled clinical trial. Iran J Nutr Sci Food Technol 2016; 11(3):11-20. (Persian).
 14. Ozgoli G, Torkashvand S, Salehi Moghaddam F, Boroumandnia N, Mojab F, Minooee S. Comparison of peppermint and clove essential oil aroma on pain intensity and anxiety at first stage of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(21):1-11. (Persian).
 15. Fukui H, Toyoshima K, Komaki R. Psychological and neuroendocrinological effects of odor of saffron (Crocus sativus). Phytomedicine 2011; 18(8):726-30.
 16. Mirzaei F, Keshtgar S, Kaviani M, Rajaeifard A. The effect of lavender essence smelling during labor on cortisol and serotonin plasma levels and anxiety reduction in nulliparous women. J Kerman Univ Med Sci 2015; 16(3):245-54. (Persian).
 17. Hosseinzadeh H, Noraei NB. Anxiolytic and hypnotic effect of Crocus sativus aqueous extract and its constituents, crocin and safranal, in mice. Phytother Res 2009; 23(6):768-74.
 18. Pitsikas N, Boultadakis A, Georgiadou G, Tarantilis PA, Sakellaridis N. Effects of the active constituents of Crocus sativus L., crocins, in an animal model of anxiety. Phytomedicine 2008; 15(12):1135-9.
 19. Hooshmandi Z, Rohani AH, Eidi A, Fatahi Z, Golmanesh L, Sahraei H. Reduction of metabolic and behavioral signs of acute stress in male Wistar rats by saffron water extract and its constituent safranal. Pharm Biol 2011; 49(9):947-54.

Galal M, Symonds I, Murray H, Petraglia F, Smith R. Postterm pregnancy. Facts Views Vis Obgyn 2012; 4(3):175-87.