خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 رزیدنت فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کوریوکارسینوما به‌عنوان یکی از انواع نادر بیماریتروفوبلاستیبارداری با تظاهرات متنوع و گاهاً گمراه کننده می­باشد. ظن بالینی پزشک و تشخیص به‌موقع می­تواند حیات‌بخش باشد.هدف از این مطالعه، گزارش یک مورد خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان است.
گزارش مورد: خانم 25 ساله با خونریزی طولانی بعد از زایمان به بیمارستان یکی از شهرهای اطراف مشهد مراجعه کرد و علی‌رغم مراجعات مکرر به علت خونریزی و عدم توجه به علائم آزمایشگاهی و سونوگرافی و افزایش سطح β-hCG خون، تشخیص بیماری تروفوبلاستیک داده نشد که منجر به پارگی رحم شد و با پارگی رحم، متاستاز ریه و مغز به حالت اورژانس به بخش انکولوژی زنان در سال 1396 ارجاع شد و فعلاً تحت شیمی درمانی بدون انجام هیچ عمل جراحی است.
نتیجه‌گیری:در هر خانم در سنین باروری با خونریزی غیر طبیعی رحمی بعد از زایمان و همچنین خونریزی از ارگان­های دیگر یا تشخیص متاستاز با علت نامشخص، احتمال کوریوکارسینوما باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Error in Postpartum Choriocarcinoma: A case report

نویسندگان [English]

 • Leila Mousavi Seresh 1
 • Zohreh Yousefi 2
 • Amir Hosein Jafarian 3
 • Laya Shirinzadeh 1
 • Nooshin Babapour 1
 • Fereshteh Bazmi 4
1 Resident Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Choriocarcinoma is one of the rare diseases of gestational trophoblastic tumor with various and sometimes misleading clinical presentations. Clinical suggestion of the disease and timely diagnosis can be useful. The aim of this study is to report a case of diagnostic medical error in postpartum choriocarcinoma.
Case report: A 25-year-old woman with prolonged postpartum hemorrhage referred to the hospital in one of the cities around Mashhad. Despite frequent referring of the patient due to bleeding, and not considering laboratory signs and sonography and increased levels of βhCG, gestational trophoblastic tumor was not diagnosed. It led to uterus rupture. Then, with emergency situation due to uterus rupture, multiple lung and brain metastases, she was referred to the gynecologic oncology ward in 2017. Currently, she is under chemotherapy without need to surgery.
Conclusion: The possibility of choriocarcinoma should be considered in every woman of reproductive age with postpartum abnormal uterine bleeding and also bleeding from other organs or diagnosis of metastasis with unknown etiology. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal uterine bleeding
 • Choriocarcinoma
 • Diagnostic error
 • Gestational trophoblastic disease
 • Postpartum vaginal hemorrhage
 1. Brown J, Naumann RW, Seckl MJ, Schink J. 15years of progress in gestational trophoblastic disease: Scoring, standardization, and salvage. Gynecol Oncol 2017; 144(1):200-7.
 2. Lurain JR. Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(6):531-9.
 3. Seckl MJ, Sebire NJ, Berkowitz RS. Gestational trophoblastic disease. Lancet 2010; 376(9742):717-29.
 4. Mangla M, Singla D, Kaur H, Sharma S. Unusual clinical presentations of choriocarcinoma: a systematic review of case reports. Taiwan J Obstet Gynecol 2017; 56(1):1-8.
 5. Yousefi Z, Shirinzadeh L, Farazestanian M, Jafarian AH, Jalali R. Choriocarcinoma after caesarian section: case report. Tehran Univ Med J 2017; 74(11):823-7.
 6. Allias F, Bolze PA, Gaillot-Durand L, Devouassoux-Shisheboran M. Gestational trophoblastic disease. Ann Pathol 2014; 34(6):434-47.
 7. Yousefi Z, Homaei F. Gestaional trophoblastic disease with metastasis to kinidey:case report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(3):152-7. (Persian).
 8. Yousefi Z, Rashidi Fakari F. Postpartum hemorrhage as the first manifestation of choriocarcinoma: a case report. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(91):21-5. (Persian).
 9. Shaaban AM, Rezvani M, Haroun RR, Kennedy AM, Elsayes KM, Olpin JD, et al. Gestational trophoblastic disease: clinical and imaging features. Radiographics 2017; 37(2):681-700.
 10. Froeling FE, Seckl MJ. Gestational trophoblastic tumours: an update for 2014. Curr Oncol Rep 2014; 16(11):408.
 11. May T, Goldstein DP, Berkowitz RS. Current chemotherapeutic management of patients with gestational trophoblastic neoplasia. Chemother Res Pract 2011; 2011:806256. 
 12. Xie C, Zheng L, Li ZY, Zhao X. Spontaneous uterine perforation of choriocarcinoma with negative beta-human chorionic gonadotropin after chemotherapy. Med Princ Pract 2011; 20(6):570-3.
 13. Korbel M, Sufliarsky J, Danihel L, Vojtassak J, Niznanska Z. Results of gestational trophoblastic neoplasia treatment in the Slovak Republic in the years from 1993 to 2012. Ceska Gynekol 2016; 81(1):6-13.
 14. Niemann I, Vejerslev LO, Froding L, Blaakaer J, Maroun LL, Hansen ES, et al. Gestational trophoblastic diseases - clinical guidelines for diagnosis, treatment, follow-up, and counselling. Dan Med J 2015; 62(11):A5082.

Nugent D, Hassadia A, Everard J, Hancock BW, Tidy JA. Postpartum choriocarcinoma presentation, management and survival. J Reprod Med 2006; 51(10):819-24.