آثار خوردن کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک از منظر قرآن، حدیث و علوم پزشکی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه معارف اسلامی، پردیس شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران.

4 مربی گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش تغذیه سالم در سلامت جسم و روان انسان، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تبیین آثار تغذیه مادران در دوران بارداری و شیردهی به‌ویژه مصرف کندر، خرما و میوه به بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک از منظر قرآن، حدیث و علوم پزشکی انجام شد.
روش‌کار: در این پژوهش میان رشته‌ای که بر اساس روش اسنادی انجام شد، جستجو در منابع برای مقالات علمی منتشر شده از سال 1980 تا سال 2016 در پایگاه‌های علمی نظیر Google scholar، PubMed، SIDوScopusصورت گرفت. هم‌چنین با استفاده از نرم‌افزارهای جامع‌التفاسیر و جامع‌الاحادیث نور، تفسیر آیات51 سوره مؤمنون، 172 و 233 سوره بقره و آیات 25 و 26 سوره مریم و نیز کلمات "اللُبّان"، "الرُّطَب"، "التَّمْر" و "السَّفَرْجَل" در احادیث اهل البیت (ع) جستجو شد و آثار مصرف کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی مادران بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک بررسی و تبیین شد.
یافته‌ها: بر اساس متون اسلامی، در دوران بارداری خوردن میوه به بر هوش، شجاعت و شخصیت کودک؛ خوردن کندر بر هوشمندی، دلیری و خوش‌خلقی و نیز خوردن خرما بر بردباری فرزند می‌افزاید. در پژوهش‌های علمی نیز اثر ضدافسردگی میوه به و آثار ذهنی و روانی ترکیبات آن و تأثیر کندر در افزایش حافظه و تمرکز و کاهش افسردگی و اضطراب و نیز نقش ترکیبات غذایی خرما در کاهش و از بین بردن خستگی، افسردگی و بدخلقی مشخص شده است. همچنان‌که نوع تغذیه مادر در ترکیبات شیر وی و در نتیجه رشد هوش، آرامش، اعتماد به نفس، اخلاق و رفتار مطلوب کودک اثرگذار است.
نتیجه‌گیری: خوردن کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی، افزون بر آثار مثبت بر جسم کودک، در شخصیت، هوش، اخلاق و رفتار وی نقش مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of eating frankincense, dates and quince during pregnancy and lactation on the mood, mental and behavioral health of children according to the Quran, Hadith and Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Saeed Namazi Zadegan 1
 • Majid Ghayour-Mobarhan 2
 • Seyedeh Ozra Hasheminejad 3
 • Mohammad Shamsoddin Dayani 4
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Islamic Studies, Martyr Hashemi Nejad Campus, Farhangiyan University, Mashhad, Iran.
4 Instructor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the role of nutrition in physical and mental health, this study was performed with aim to evaluate the effect of maternal nutrition during pregnancy and breastfeeding, especially eating frankincense, dates and quince on the child's mind, mood and behavior according to the Quran, Hadith and Medical Sciences.
Methods: In this interdisciplinary study which was performed based on attributive method, some scientific databases such as Google scholar, PubMed, Scopus, and SID were searched for published scientific articles from 1980 to 2016. Also, with using Noor Comprehensive Commentary Collection and Jami’ al-Ahadith softwares, Interpretations of Quran's verses: Al-Moamenoon, 51 & Al-Bagharah 172, 233 & Maryam, 25-26 as well as Hadiths of Ahl al-Bayt (AS) were searched. The effects of using frankincense, dates and quince during pregnancy and breastfeeding on the child's mind, mood and behavior was evaluated.
Results: According to the Islamic texts, eating quince during pregnancy increases the intelligence, courage and morality of the child, eating frankincense increases intelligence, brave and good-nature of the children, and eating dates enhances the child's patience. Scientific researchers have proven the antidepressant effect of quince and its compounds' mental-physical effects, and the effect of frankincense to enhance memory and concentration and to reduce anxiety and depression, and the role of dates compounds to decrease and eliminate fatigue, depression and irritability. Moreover, maternal nutrition has a vital role in the composition of her milk and intelligence growth, calmness, confidence, mood and good behavior of the child.
Conclusion: Eating frankincense, dates and quince during pregnancy and lactation, in addition to positive physical effects, has a good role in the personality, ethics and behavior of the child.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavior
 • Child
 • Dates
 • Frankincense
 • Hadith
 • Lactating Mothers
 • mind
 • Mood
 • pregnancy
 • Quince
 • Quran
 1. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Al-Baqarah [2], Verse 286.
 2. Ibid, Surah Al-Moamenoon [23], Verse 51.
 3. Ibid, Surah Al-Bagharah [2], Verse 172.
 4. Ibid, Surah Abas [80], Verse 24.
 5. Lambert-Lagace L. Psychological aspects of child nutrition from birth to 6 years old. Trans: Sarevari MH. Tehran: Ashkan; 1990. (Persian).
 6. Watson G. Nutritional and your mind. Trans: Taghizadeh Milani H. Tehran: Hedayat Publication; 1992. P. 11-43. (Persian).
 7. Foroozin T. The Properties of Foods. Tehran: Yekan Publication; 1999. P. 52-3. (Persian).
 8. Carlton Frederick S. Effect of nutrition on mental states (Psycho-Nutrition). Trans: Agah S. Tehran: Janzadeh Publication; 1991. (Persian).
 9. Amani R, Mostafavi A. Nutrition and behavior. Ahvaz: Jundishapur University of Medical Sciences; 2008. (Persian).
 10. Majlesi MB. Al-Bahar Al-Anvar. Beirut. Alvafa Institution Publication; 1984.
 11. Mostaqferi A. Tebb-on-Nabi (P.B.U.H.). Tehran: Razi Publication; 1983. (Persian).
 12. Bistoni M. Nutrition From the viewpoint of the Quran and Hadith. Tehran: Bayan Javan Publication; 2008.
 13. Mohammadi Rayshari M. The collection of medical narratives. Qom: Dar Al-Hadith Publication; 2006.
 14. Diab AH, Qarqoz A. With medicine in the Holy Quran. Trans: Cheraghi A. Tehran: Hefzi Publication; 1991. (Persian).
 15. Kordi M, Aghaei Meybodi F, Tara F, Nematy M, Shakeri MT. The effect of date consumption in late pregnancy on the onset of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(77):9-15. (Persian).
 16. Yadegari Z, Amir Ali Akbari S, Sheikhan Z, Nasiri M, Akhlaghi F. The effect of consumption of the date fruit on the amount and duration of the postpartum bleeding. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(181):20-7. (Persian)
 17. Behnam Rasooli M, Hoseynzadeh H, Ghafari Moghadam GA. Frankincense extract and memory, the effects of Frankincense aqueous extract during pregnancy and breastfeeding on learning and memory enhancement. J Sci 2001; 1(1):1-13. (Persian).
 18. Hosseini Karnamy SH, Asghari Velujayi AA. Evaluation of the effects of date palm on childbirth based on the scientific interpretation of verses 23-26 of Surah Maryam (AS) in the Holy Quran. Religion Health 2015; 3(2):29-40. (Persian).
 19. Namazizadegan S, Naqizada H, Ghayur Mubarhan M, Mukhber N. Examination of the effect of honey on the human characteristics and behavior from the viewpoint of the Quran. J Quran Hadith Stud 2013; 90(1):135-58. (Persian).
 20. Davidson D. Material mind, essays on actions and events. Oxford: University Press; 1980. P. 245-59.
 21. Hatami MR. The mystery of psychology. Qom: Imam Khomeini Education and Research Institute; 2005. P. 24-32.
 22. Adam M. Philosophy in practice: entry on gastric questions. Trans: Majidi F. Tehran: Maziar Publication; 2003. P. 432.
 23. Mahmoud Y. Psychosomatic diseases. Trans: Sajjadpour J. Tehran: Mehr Publication; 1995. P. 25.
 24. Sri A. Perfect yoga. Trans: Haghiri A. Tehran: Nasle Noandish Publication; 2000. P. 21, 301.
 25. Amani R, Mostafavi A. Nutrition and behavior. Ahvaz: Jundishapur University of Medical Sciences; 2008. P. 30.
 26. Perez M, Joiner TE, Lewinsohn PM. Is major depressive disorder ordysthymia more strongly associated with bulimia nervosa? Int J Eat Disord 2004; 36(1):55-61.
 27. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Al-Aaraf [7], Verse 31.
 28. Amani R, Mostafavi A. Nutrition and behavior. Ahvaz: Jundishapur University of Medical Sciences; 2008. P. 41.
 29. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. P. 38.
 30. Majlesi MB. Al-Bahar Al-Anvar. Beirut: Al-vafa Publication; 1984. P. 8.
 31. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Al-Nesa [4], Verse 10.
 32. Dayani MS. Mental health in Islam. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2017. P. 168.
 33. Tsankova N, Renthal W, Kumar A, Nestler EJ. Epigenetic regulation in psychiatric disorders. Nature Rev Neurosci 2007; 8:355-67.
 34. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Al-Baqarah [2], Verse 233, Surah Al-Anfal [8], Verse 28, Surah A-Ttahrim [66], Verse 6.
 35. Sadough M. Elal al-Sharaya. Beirut: Dar Ehya Al-Toras Publication; 1988. P. 514.
 36. Richards M, Hardy R, Wadsworth ME. Long-term effects of breast-feeding in a national birth cohort: educational attainment and midlife cognitive function. Public Health Nutr 2002; 5(5):631-5.
 37. Helland IB, Smith L, Saarem K, Saugstad OD, Drevon CA. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children's IQ at 4 years of age. Pediatrics 2003; 111(1):e39-44.
 38. Herbert V. Experimental nutritional folate deficiency in man. Trans Assoc Am Phys 1962; 75:307-20.
 39. Noori H. Mostadrak Al-Vasael. Beruit: Ahl-ol-Bayt Institute; 1988. P. 135.
 40. Harrani H. Tohaf al-oghool. Qom: Society of the Teachers Publication; 1984. P. 100. (Persian).
 41. Silva BM, Andrade PB, Ferreres F, Seabra RM, Oliveira MB, Ferreira MA. Composition of quince (Cydonia oblonga Miller) seeds: phenolics, organic acids and free amino acids. Nat Prod Res 2005; 19(3):275-81.
 42. Ashraf MU, Muhammad G, Hussain MA, Bukhari SN, Cydonia Oblonga M. A medicinal plant rich in phytonutrients for pharmaceuticals. Front Pharmacol 2016; 7:163.
 43. Wojdyło A, Oszmiański J, Bielicki P. Polyphenolic composition, antioxidant activity, and polyphenol oxidase (PPO) activity of quince (Cydonia oblonga Miller) varieties. J Agr Food Chem 2013; 61(11):2762-72.
 44. Hamauzu Y, Irie M, Kondo M, Fujita T. Antiulcerative properties of crude polyphenols and juice of apple, and Chinese quince extracts. Food Chem 2008; 108(2):488-95.
 45. Noori H. Mostadrak Al-Vasael. Beruit: Ahl-ol-Bayt Institute; 1988. P. 137.
 46. Majlesi MB. Al-Bahar Al-Anvar. Beirut: Al-Vafa Publication; 1984. P. 444.
 47. Omura Y, Horiuchi N, Jones MK, Lu DP, Shimotsuura Y, Duvvi H, et al. Temporary anti-cancer & anti-pain effects of mechanical stimulation of any one of 3 front teeth (1st incisor, 2nd incisor, & canine) of right & left side of upper & lower jaws and their possible mechanism, & relatively long term disappearance of pain & cancer parameters by one optimal dose of DHEA, Astragalus, Boswellia Serrata, often with press needle stimulation of True ST. 36. Acupunct Electro Ther Res 2009; 34(3-4):175-203.
 48. Ammon HP, Mack T, Singh GB, Safayhi H. Inhibition of leukotriene B4 formation in rat peritoneal neutrophils by an ethanolic extract of the gum resin exudate of Boswellia serrata. Planta Med 1991; 57:203-7.
 49. Desai JK, Goyal RK, Parmar NS. Pathogenesis of peptic ulcer disease and current trends in therapy. Ind J Physiol Pharmacol 1997; 41(1):3-15.
 50. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, Gupta S, Ludtke R, Safayhi H, et al. Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med 2001; 67(5):391-5.
 51. Moussaieff A, Mechoulam R. Boswellia resin: from religious ceremonies to medical uses; a review of in-vitro, in-vivo and clinical trials. J Pharm Pharmacol 2009; 61(10):1281-93.
 52. Asl H, Marzieh B, Golmakani N, Shakeri MT, Sadjadi A. The level of happiness in pregnancy and its related factors in pregnant women of Mashhad city in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(137):19-27. (Persian).
 53. Tabarsi H. Makarem-ol-Akhlaq. Tehran: Sharif Razi Publication; 1991. P. 169.
 54. Mirghazanfari SM. Assay of pharmacological features of phoenix Dactylifera in the view of traditional and modern medicine. Life Sci J 2013; 10(7):436-42. (Persian).
 55. Baliga MS, Baliga BR, Kandathil SM, Bhat HP, Vayalil PK. A review of the chemistry and pharmacology of the date fruits (Phoenix dactylifera L.). Food Res Int 2011; 44(7):1812-22.
 56. El Modafar C, El Boustani E. Cell wall-bound phenolic acid and lignin contents in date palm as related to its resistance to fusarium oxysporum. Biol Plantarum 2001; 44(1):125-30.
 57. Onuh SN, Ukaejiofo EO, Achukwu PU, Ufelle SA, Okwuosa CN, Chukwuka CJ. Haemopoietic activity and effect of crude ruit extract of phoenix dactylifera on peripheral blood parameters. Int J Biol Med Res 2012; 3(2):1720-3.
 58. Biglari F, Alkarkhi AF, Easa AM. Antioxidant activity and Phenolic content of various date palm (Phoenix dactylifera) fruit from Iran. Food Chem 2008; 107(4):1636-41.
 59. Gómez-Pinilla F. Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nat Rev Neurosci 2008; 9(7):568-78.
 60. Morgane PJ, Austin-Lafrance R, Bronzino J, Tonkiss J, Diaz-Cintra S, Cintra L, et al. Prenatal malnutrition and development of the brain. Neurosci Biobehav Rev 1993; 17(1):91-128.
 61. Bistoni M. Nutrition From the viewpoint of the Quran and Hadith. Tehran: Bayan Javan Publication; 2008. P. 57.
 62. Hejazi P. The Sahifa of al-Ridha. Tehran: World Congress Publication; 1986. P. 50.
 63. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Al-Baqarah [2], Verse 233.
 64. Ibid, Surah Al-Ahghaf [46], Verse 15.
 65. Koleyni M. Al-Kafi. Beruit: Dar Saab & Dar-o-Ttaarof Publication; 1981. P. 40.
 66. Bernard JY, Armand M, Garcia C, Forhan A, De Agostini M, Charles MA, et al. The association between linoleic acid levels in colostrum and child cognition at 2 and 3 y in the EDEN cohort. Pediatr Res 2015; 77(6):829-35.
 67. Białek A, Jelińska M, Tokarz A. Influence of maternal diet enrichment with conjugated linoleic acids on lipoxygenase metabolites of polyunsaturated fatty acids in serum of their offspring with 7,12-dimethylbenz [a] anthracene induced mammary tumors. Prostagland Other Lipid Mediat 2015; 116:10-8.
 68. Foroozin T. The properties of foods. Tehran: Yekan Publication; 1999. P. 57.
 69. Koleyni M. Al-Kafi. Beruit: Dar Saab & Dar-o-Ttaarof Publication; 1981. P. 43.
 70. Horr Ameli M. Alvasel Al-Shia. Beruit: Ahl-ol-bayt Institute Publication; 1989. P. 249.
 71. Sadoogh M. Man La-Yahzor. Tehran: Society of the Teachers Publication; 1993. P. 478.
 72. Koleyni M. Al-Kafi. Beruit: Dar Saab & Dar-ot-Taarof Publication; 1981. P. 44.
 73. Tafazzoli M, Boskabadi H. Comparing the effect of peer support and the education of health care providers on breastfeeding initiation time among primiparous women in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(4):19-28. (Persian).
 74. Fakhr Abadi A, Foladvand F, Naghiyai Y. Breast-fed From the viewpoint of Islam. Yazd: Shahid Sadoghi University of Medical Sciences and Health Services; 2015. P. 1. (Persian).
 75. Chapman DJ, Nommsen-Rivers L. Impact of maternal nutritional status on human milk quality and infant outcomes: an update on key nutrients. Adv Nutr 2012; 3(3):351-2.
 76. Allen LH. B vitamins in breast milk: relative importance of maternal status and intake, and effects on infant status and function. Adv Nutr 2012; 3(3):362-9.
 77. Rahmanifar A, Kirksey A, Wachs TD, McCabe GP, Bishry Z, Galal OM, et al. Diet during lactation associated with infant behavior and caregiver-infant interaction in a semirural Egyptian village. J Nutr 1993; 123(2):164-75.
 78. Koleyni M. Al-Kafi. Beruit: Dar Al-Saab & Dar Al-Taarof Publication; 1981. P. 22.
 79. Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; 2017. Surah Maryam [19], Verses 25-26.
 80. Watson G. Nutrition and your mind: the psychochemical response. Trans: Taghizadeh Milani H. Tehran: Hedayat Publication; 1992. (Persian).
 81. Lambert-Lagace L. Psychological aspects of child nutrition from birth to 6 years old. Trans: Sarevari MH. Tehran: Ashkan; 1990. (Persian).
 82. Khadem N, Sharaphy A, Latifnejad R, Hammod N, Ibrahimzadeh S. Comparing the efficacy of dates and oxytocin in the management of postpartum hemorrhage. Shiraz E Med J 2007; 8(2):64-71.