دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 7-51 (بهار و تابستان 1385) 
مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی

صفحه 33-39

نسرین باغداری؛ صفورا فتاح؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم