ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان مامایی دانشگاه سمنان

2 متخصص زنان و زایمان

چکیده

هدف: وزن بالای جفت و نسبت وزن جفت به وزن نوزاد هر دو به عنوان عوامل پیش بینی کننده فشارخون بالا در دوران بزرگسالی می باشند که هر دوی این عوامل وابسته به سطح پایین هموگلوبین مادر و کاهش در متوسط حجم سلولی می باشند. به همین دلیل در این مطالعه هدف اصلی بررسی ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت این دو بود.
روش کار: این مطالعه آینده نگر در 500 خانم حامله در شهر سمنان از تاریخ شهریور 82 به مدت یک سال که برای زایمان به بیمارستان امیرالمومنین مراجعه کرده بودند انجام شد. سطح هموگلوبین مادر در سه ماهه اول در طول مراقبتهای قبل تولد و در هنگام زایمان به روش coulter انجام شد وزن نوزاد و جفت در زمان زایمان اندازگیری شد. بیماران با بیماری سیستمیک، سابقه مصرف سیگار، پلی یا الیگوهیدرآمنیوس، مشکلات جفتی، دوقلویی یا چندقلویی، ناهنجاری مادرزادی، و فشارخون بالا از مطالعه حذف شدند. برای تعیین این ارتباط از رگرسیون آماری چند مرحله ای استفاده شد و p<0.05 به عنوان معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: با استفاده از ازمون کروسکال- والیس و تجزیه و تحلیل داده ها دیده شدکه حداقل وزن نوزاد با غلظت هموگلوبین کمتر از gr/dl 10 در حاملگی( 1/0p=) و سن کمتر از 25 سالگی مادر همراه است
( 0007/0p=). حداکثر وزن جفت در خانمهای با تعداد زایمان سه وچهار، ( 005/0p=) همراه بود و حداکثر نسبت جفتی در غلظت هموگلوبین gr/dl 9/9-9 در سه ماهه سوم همراه می باشد (001/0p=).
نتیجه گیری: با استفاده از رگرسیون چندمرحله ای ما متوجه یک ارتباط مثبت بین وزن نوزاد و سطح هموگلوبین مادر در اواخر حاملگی ( 0179/0p= ) و هم چنین ارتباط مثبت بین وزن جفت و تعداد زایمان شدیم ( 0008/0 (p= ) از طرفی یک ارتباط منفی بین نسبت جفتی با سطح هموگلوبین مادری در سه ماهه اول وجود داشت ( 0034/0 (p=.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Different Maternal Hemoglobin Levels With Placental Weight, Birth Weight and Placental Ratio

نویسندگان [English]

  • A Azarghon 1
  • GH Dabaghi 2
1
2
چکیده [English]

Objective: Large placental weight and a high placental to birth weight ratio are both known predictors of higher adult blood pressure related to low maternal hemoglobin and a fall in mean cell volume. So we decided to study the association of maternal hemoglobin levels with placental weight, birth weight, and placental ratio.
Methods: This prospective study was performed on 500 pregnant women who were hospitalized in Amir- Almomenin Hospital in Semnan, Iran, for delivery from September 2001 to September 2002. Maternal hemoglobin concentration was measured at first trimester during prenatal care and before delivery using Coulter counter method. Birth and placental weights were measured at delivery. The patients with systemic disease, history of smoking, poly or oligohydramnious, placental abnormality, twin or multiple pregnancies, high blood pressure and fetal congenital anomaly were excluded from the study. Stepwise regression analysis was used to determine this association and p value<0.05 was significant.
 
Results: Krusskall Wallis and anova analysis showed that the lowest range of birth weight was associated with hemoglobin concentration of < 10 gr/dl in pregnancy (p=0. 1) and maternal age of less than 25 years old (p=0.007). The maximum of placental weight was in pregnant women with parity of 3 to 4 (p=0.005). The maximum of placental ratio (placental weight / birth weight) was with hemoglobin concentration of 9-9.9 gr/dl in third trimester. (p=0.001)
 
Conclusion: Using multiple regression analysis, we detected a positive correlation between birth weight and late maternal hemoglobin levels (p=0.0179), between placental weight and parity (p=0.0008) and a negative association of placental ratio with maternal hemoglobin concentration in first trimester (p=0.0034).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth weight
  • Hemoglobin
  • Placental weight
  • Placental ratio