مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص زنان و زایمان، عضوهیات علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

مقدمه: براساس مطالعات مقطعی، مسمومیت حاملگی با سطح بالای هوموسیستئین رابطه دارد. هدف این تحقیق تعیین تغییرات سطح هوموسیستئین بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی بعد از هفته بیستم حاملگی و مقایسه آن با افراد حامله دارای فشار خون طبیعی بود.
روش کار : در یک مطالعه nested case control، با پی گیری 324 خانم باردار، سرم سه ماهه دوم و سوم40 خانم باردار سالم و 20 خانم مبتلا به مسمومیت حاملگی از نظر میزان هوموسیستئین ناشتا مقایسه شد. دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، سن حاملگی و شاخص توده بدن قبل از حاملگی جورسازی شدند. داده ها به روش آنالیز واریانس دوطرفه تحلیل شد.
یافته ها: سطح هوموسیستئین درگروه مسمومیت حاملگی، طی حاملگی ازmIu/ml 4/1±31/5 به mIu/ml6/1 ±54/7 (01/0p<)، و در گروه شاهد نیز ازmIu/ml 3/1±1/4 به mIu/ml4/1±2/5 افزایش یافت(01/0p<). هوموسیستئین ناشتا در تمام مراحل در گروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<). مقدار افزایش میانگین هوموسیستئین ناشتا در طول حاملگی درگروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود(01/0p<).
بحث: در افراد مبتلا به مسمومیت حاملگی، سطح هوموسیستئین سرم در سه ماهه دوم و قبل از بروز علایم بالینی مسمومیت حاملگی نسبت به حاملگی طبیعی بالاتر است و هنگام بروز علائم بیماری، میزان هوموسیستئین سرم افزایش بیشتری پیدا می کند. این یافته نشان می دهد اختلال عملکرد اندوتلیوم در این بیماران قبل از شروع علائم بالینی وجود دارد و هنگام بروز علائم بالینی تشدید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Homocysteine of Serom in Pre-eclamtic with Normal Pregnancy

نویسندگان [English]

  • SH Malek KHosravi 1
  • B Kabodi 2
  • M Kabodi 3
چکیده [English]

bjective: Comparing the changes of fasting homocysteine during the second and third trimesters in pre-eclamptic women with normal control group.
Methods: In a nested case control study within a cohort of 324 pregnant women with normal blood pressure in 20th gestational week, 20 pre-eclamptic women were selected. Having been matched for pregestational body mass index, age, gestational age at time clinical manifestation of preeclampsia, a control group of 40 were selected. Coming back to their serological data, the homocysteine levels of cases and controls during the second trimester (20th to 24th weeks) of pregnancy were compared. The comparisons were also carried out in third trimester when preeclampsia occurred.
Results: The fasting homocysteine levels were increased from 5.31 ± 1.4 μm/l to 7.54 ± 1.6 μm/l between second and third trimesters in preeclamptic group (P<0.01) and 4. 1 ± 1.3 μm/l to 5.2 ± 1.4 μm/l in control group (p<0.01).
Conclusion: The women who develop preeclampsia have higher homocysteine levels before clinical evidence of disease than women who remain normotensive during pregnancy. This data suggests endothelial dysfunction in preeclamptic women before clinical manifestation of preeclampsia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • Homocysteine
  • Gestational Age