ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پرستاری – مامایی فاطمه زهرا (س)رامسر

2 عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

سابقه و هدف: خشم از مهم ترین مشکلات و معضلات خانواده ها در قرن اخیر است که می تواند ریشه بسیاری از اختلالات روانی گردد. اختلالات خلقی و هیجانی شایع ترین تظاهرات سندرم قبل از قاعدگی می باشد لذا پژوهش گر برآن شد تا تحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین متغیرهای خشم وشدت سندرم قبل از قاعدگی انجام دهد.
 
روش کار : این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه شامل 252 نفر دانش آموز مقطع دبیرستان که از روش نمونه گیری چند مرحله ای به روش طبقه ای، خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از فرم ارزیابی علائم قبل از قاعدگی برای بررسی میزان شیوع و شدت علائم و پرسش نامه استاندارد staxi جهت بررسی تجربه و تظاهرات خشم استفاده شده است .
 
یافته ها:نتایج این تحقیق نشان داد که 7/54 درصد واحدهای مورد پژوهش از سندرم قبل از قاعدگی رنج می بردند از نظر ارتباط متغیرهای خشم با شدت علائم قبل از قاعدگی نتایج نشان داد که بین 
درون فکنی خشم، گرایش به خشم و شدت خشم در هنگام تست با شدت علائم قبل از قاعدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت اما بین متغیر کنترل خشم و برون فکنی خشم، با شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی ارتباط معنی داری وجود داشت. نتایج هم چنین نشان داد که واحدهای مبتلابه سندرم قبل از قاعدگی در مقایسه با واحدهای بدون سندرم به طور معنی داری در زیر مجموعه های شدت خشم در هنگام آزمون، گرایش به خشم، درون فکنی و برون فکنی خشم نمرات بالاتری را کسب کرده اند.
 
نتیجه گیری:با توجه به شیوع بالای خشم در نوجوانان و ارتباط آن با اختلال سندرم قبل از قاعدگی لزوم توجه به سلامت و بهداشت روانی نوجوانان به عنوان سرمایه های ملی بیش از پیش نمایان گردید. با توجه به یافته های پژوهش حاضر بر مسئولین آموزش و پرورش و خانواده ها است که با اتخاذ تدابیری چون آموزش در زمینه سندرم قبل از قاعدگی، عوامل تاثیرگذار بر آن و راه های درمان این اختلال به سلامت و بهداشت نوجوانان کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Severity Premenstrual Syndrome With Anger in Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Fatemeh GAfari 1
  • T Porgaznien 2
چکیده [English]

Background and objectives: In the recent century, one of the most important problems and difficulties among families is anger, that can be the origin of numbers mental disorders. Emotional and cyclothymic disorders are the most common representation of premenstrual syndrome. Therefore, the researcher has tried to achieve a study with the aim of determining relationship between variables of anger and severe (density) premenstrual syndrome.
 
Materials & Methods: This research (survey) is a descreptive-analytic study. The case study includes 152 high school students, who through sampling method-multi- stages. By the To classification, cluster and random method, were selected. In order to collect the data, we use a evaluation form of signs, before premenstrual for surveying the rate of outbreak and severe (density) signs. Also, we used a standard Staxi questionnaire, in order to survey experience and presentation of anger.
 
Findings: The results of this research indicated that 54.7% units of those researched suffer from premenstrual syndrome. From the point of relationship of variables of anger with severe of signs premenstrually the results showed that among anger-in, trend to anger and severe (destiny/violent) of anger, on the time of testing with severe signs premenstrually is a meaningful relationship, (but) between variable of control of anger and anger-out with severe of signs premenstrual syndrome has no meaningful relationship. These results also showed that units (attacked) by premenstrual syndrome, in comparison to units without syndrome, meaningfully, in sub set of severe of anger during the test, trend to anger, anger-in and anger-out have acquired high (degrees).
 
Conclusion: Regarding the high spread a of anger among adolescents, and its relation to disorder of premenstrual synrome, the necessity of attention to health and mental health of a addescents, nationally has been revealed. In respect to findings of recent research, (responsibles), of education system and families, have an important task, that to choose plans, training in field of premenstrual syndrom, and the effective factors on premenstrual syndrom and methods of therapeutics. This disorder will help with hygiene and health of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger
  • Premenstrual Syndrome
  • Adolescent