کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 پزشک عمومی – بیمارستان امام حسین (ع)

چکیده

هدف: پارگی زودرس کیسه آب مادر یکی از مشکلات شایع مامایی است و پیش گویی زود هنگام و تشخیص به موقع این عارضه نقشی اساسی در کاهش عوارض و درمان این عارضه دارد. به منظور بررسی کارایی و حساسیت میزان کراتی نین(cr) و آلفا فتوپروتئین مایع مهبل (αFP) در شناسائی پارگی زودرس کیسه آب(PROM) یک بررسی آینده نگر در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) انجام گرفت.
 
روش کار: در این بررسی، کارآزمایی بالینی و از نوع تشخیصی، بر روی 112 خانم بین 
سنین های 37-18 ساله انجام گرفت. در گروه اول، 56 خانم حامله 36-22 هفته که با شکایت آبریزش واضح مراجعه کرده بودند، قرار گرفتند، و با تشخیص قطعی PROM براساس آزمون مثبت فرن و در گروه دوم 56 خانم حامله طبیعی با سن حاملگی 41-31 هفته بدون هیچ شکایت آبریزش قرار گرفتند. میزان AFP و Cr مایع مهبلی در دو گروه، خانمهای PROM ، با شکایت آبریزش و فرن مثبت در مقابل خانمهای سالم بدون شکایت آبریزش انجام شد. حساسیت، ویژگی، ارزش تشخیصی مثبت و منفی این عوامل در دو گروه با یکدیگر و نیز با آزمون فرن مقایسه گردید. برای به دست آوردن نمونه از روش شستشوی واژن با 5 سی سی آب مقطر استفاده گردیده و سپس نمونه ها به آزمایشگاه جهت اندازگیری AFP و Cr ارسال می گردید.
 
نتایج: میانگین سن حاملگی در هنگام مراجعه در گروه مورد، 6/5± 07/33 هفته و در گروه کنترل 5/5±46/36 هفته حاملگی بوده است. میزان آلفا فتوپروتئین در گروه مورد، Iu/ml 0/23±76/24 و در گروه شاهد Iu/ml8/3±00/3 بوده است(001/0< Pvalue). میزان کراتی نین در دو گروه به ترتیب mg/dl 1/1±52/0 وmg/dl 4/0±32/0 بوده است که تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشته است. حساسیت AFP در تشخیص پارگی کیسه آب 100% و ویژگی آن 100% بود. در حالی که، حساسیت کراتی نین 14% و ویژگی آن 2/96% بوده است. ارزش پیش گویی کننده مثبت در AFP 2/98% و ارزش 
پیش گویی کننده منفی آن 100% است. ارزش پیش گویی کننده مثبت در کراتی نین 80% و ارزش 
پیش گویی کننده منفی 51/51% بوده است. مقادیر فوق در مورد آزمون فرن به ترتیب شامل حساسیت 100%، ویژگی 6/88%، پیش گویی مثبت 2/90% و منفی 100% بود.
 
نتیجه گیری: AFP یک روش تشخیصی با قدرت بالا در تشخیص زودرس پارگی کیسه آب است. با به کار بردن این روش تشخیصی ارزشمند می توان جلوی عوارض مرگبار PROM را گرفت و با درمان به موقع این عارضه پیامدهای خطرناک کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practicability of Vaginal Fluid Alfa-fetoprotein and Creatinin Levels for Detecting Premature Rupture of Membranes

نویسندگان [English]

  • R Taheri Panah 1
  • A Sajad 2
1
2
چکیده [English]

Objective: Premature rupture of membranes (PROM) is one the most common problem occurring during pregnancy. Its early prediction and diagnosis has a vital importance in reduction of complications and appropriate treatment. This study was designed to evaluate the practicability and sensitivity of creatinin and alfa-fetoprotein (AFP) in vaginal washing on PROM diagnosis in pregnant women in Imam Hossein Hospital.
 
Material & Methods:In this prospective diagnostic clinical trial study 112 pregnant women were included. The patients were 18-37 years old. 56 women with 22-36 weeks of gestational age and obvious leakage, positive Fern test, and definite PROM diagnosis were included in the case group (G I). Control group (GII) consisted of 56 normal pregnant women with 31-41 weeks of pregnancy, without any signs and symptoms of fluid leakage. AFP and creatinin values in vaginal fluid of both groups were measured. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of both parameters were calculated, and comparison was made between both groups and also with Fern test. Sampling was done by washing the posterior vaginal fornix with 5 ml sterile water and aspiration of 3 ml to send to the laboratory.
 
Results: Mean gestational age was 33.07±5.6 weeks in PROM group and 36.46±5.5 in the control group. AFP was 24.76±23.0 IU/ml in PROM versus 3.0±3.8 IU/ml in GII (P value<0.001). Creatinin was 0.52±1.1 mg/dl in Group I vs 0.32±0.4 in the other group, respectively. There was no significant difference in Cr in both groups. Sensitivity, specificity of AFP were 100%, 100% compared with 14% and 96.2% in creatinin, respectively. Positive and negative predictive values were 98.2%, 100% in AFP and 80% and 51.51% in Cr, respectively. Sensitivity, specificity, PPV and NPV for Fern test was 100%, 88.6%, 90.2%, and 100%.
 
Conclusion:AFP is a useful diagnostic tool with high diagnostic power for PROM detection. Thus, this valuable and noninvasive method provides appropriate treatment and reduces maternal and fetal complications of PROM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AFP
  • Creatinin
  • Premature rupture of membranes
  • Fern test
  • Preterm Labor