بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

هدف: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی که عود دوره ای ترکیبی از علائم 
جسمی - روانی در خلال مرحله لوتئال دوره قاعدگی می باشد، در بسیاری از موارد بر روابط اجتماعی و خانوادگی فرد تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی را در دختران دبیرستانی شهر بابل بررسی می‌کند.
روش‌کار:مطالعة حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی‌ست که به روش مقطعی انجام شده است. اطلاعات لازم توسط پرسش نامه‌هایی از 410 نفر دانش‌آموز دبیرستانی شهر بابل که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله انتخاب شده بودند، جمع‌آوری شد.
اطلاعات به دست آمده پس از کد گذاری وارد رایانه شد و با نرم‌افزار SPSS10‌ و آزمون‌های آماری Fisher’s exact و T-Test تجزیه و تحلیل شد. 05/0 P< معنی‌دار تلقی شد.
یافته‌ها:میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه و سن شروع قاعدگی آنها به ترتیب15/±03/16 و1±84/12 بود. 52% از این افراد قاعدگی دردناک داشتند و 6/45% قاعدگی‌شان نامنظم بود. در مطالعه ما در افرادی که قاعدگی دردناک داشتند سن شروع قاعدگی پایین‌تر بوده (023/0= P)، مدت 
خون ریزی‌شان در هر دوره طولانی‌تر (55/0= P) و فاصله بین قاعدگی‌ها کوتاه تر بوده است 
(145/0= P). شایع‌ترین علائم همراه با شروع قاعدگی به ترتیب حس ناخوشی عمومی (21/52%) و سپس کوفتگی (39/30%) بوده است.
372 نفر (18/91%) حداقل یکی از علائم سندرم پیش از قاعدگی را تجربه کرده بودند. شایع‌ترین این علائم عبارت از کرامپ شکمی (37/56%)، خستگی و کوفتگی (93/40%) و کاهش کارآئی (93/40%) بوده است. در میان این علائم نقطه کور در میدان بینایی کمترین شیوع را داشت (15/5%). بین اکثر علائم سندرم پیش از قاعدگی با قاعدگی دردناک ارتباط معنی داری وجود داشت .(05/0>P)
نتیجه‌گیری:قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی از مشکلات شایع در دختران دبیرستانی می باشد و از آن جایی که این مساله می تواند باعث تداخل در فعالیت های خانوادگی، شغلی و اجتماعی فرد شود وجود یک برنامه آموزشی در مدارس و اطلاع رسانی به دانش آموزان در این زمینه می تواند گام مفید و موثری در بهداشت و سلامت دختران جوان باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome in High School Girls in Babol

نویسندگان [English]

  • Z Basirat 1
  • M Haji Ahmadi 2
1
2
چکیده [English]

History and Aim:Dysmenorrhea is painful menstruation and premenstrual syndrome defined as a combination of distressing psychosomatic changes which appear as a cyclic recurrence during the luteal phase of the menstrual cycle. In the majority of cases these can interfere with familial or social activities .The aim of this study is assessment of the problem in high school girls in Babol.
Methods & Materials:This is a descriptive analytical study and a cross- sectional survey, which has been done on 410 high school girls in Babol, selected with two stage cluster sampling. Information was collected with a questionnaire. Data was statistically analyzed by spss10 (T-Test, Fisher’s exact) and P<0.05 was significant.
Findings:Mean age of 410 students was (years). Mean age of menarche was (years). 52% of girls had dysmenorrhea and 45.6% of them had irregular menses. In girls with dysmenorrhea, menarche began earlier (P=0.023), intermenstural intervals were shorter than in other girls (P=0.145), and menstrual day in each cycle was more (P=0.55). The most common symptoms at the beginning of the menses were: generalized malasia (52.21%) and fatigue (30.39%). 91.18% of persons had experienced at least one of the symptoms of premenstrual syndromes. The most common symptoms were: abdominal cramps (56.37%), fatigue (40.93%), loosening of efficacy (40.93%). Scottom in visual field had the lowest prevalence (5.15%). Often, there was statistically significant relation between dysmenorrhea and premenstural symptoms .
Conclusion:Dysmenorrhea and premenstrual syndrome are one of the commonest gynecologic problems in high school girls, and these problems can interfere with familial, social or work – related activities. Therefore educative and informative programs can be provided a beneficial useful step in health of girl students .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Premenstrual Syndrome
  • Prevalence