ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 )

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامائی ، عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پزشکی بابل

2 کارشناس ارشد آمار ، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بابل

چکیده

مقدمه: سرطان پستان بیماری مهلکی است که سالانه موجب مرگ و ناتوانی صدها هزار زن در سراسر دنیا می‌شود و به نظر می‌رسد که شیوع آن در مناطق شمالی کشور نیز رشد فزاینده‌ای داشته باشد، در حالی که اطلاعات دقیقی در رابطه با سرطان پستان در این منطقه وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین ماهیت آماری این بیماری در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز فوق است.
 
روش کار: بخش رادیوتراپی و اونکولوژی بیمارستان شهید رجائی بابلسر، به عنوان یک مرکز ارجاعی از 4 استان مازندران، گیلان، سمنان و گلستان است که پی گیری بیماران بعد از درمان را نیز برعهده دارد. این مطالعه یک بررسی 5 ساله است (1383-1379 ) که بر روی کلیه بیماران مراجعه‌کننده به این مرکز (مجموعاً 403 بیمار) با تشخیص سرطان پستان انجام شده است.
 
نتایج: سرطان پستان با میزان 9/24 % شایع ترین نوع سرطان در میان زنان مراجعه‌کننده به مرکز فوق بود که در طی سالهای 83-79روند رو به افزایشی داشته است. میزان بروز وابسته به سن، افزایشی را از اواسط دهه سوم (35 سال) تا اواخر دهه چهارم (49 سال) و بعد از آن روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد. شایع ترین علامت اولیه برای مراجعه به پزشک، کشف توده در پستان (1/94%) و نیز شایع ترین محل درگیری اولیه، پستان چپ (8/52%) در ربع فوقانی خارجی آن (6/54%) بوده است. در مرحله بندی بیماری، 5/42% بیماران در مرحله 3 و شایع ترین تظاهر مورفولوژیک ( Morphologic pattern ) (4/87%) کارسینوم مهاجم مجرایی بوده است و بیشترین ضایعه همراه تغییرات فیبروکیستیک بود. از نظر وضعیت TNM، سایز تومور در 3/38% موارد در مرحله T2 )5-2سانتیمتر(، از نظر درگیری غدد لنفاوی 60% در مرحله N1 و نیز 2/7% متاستاز داشتند. لازم به ذکر است که شیوع سرطان پستان در طی حاملگی در مطالعه ما 2/1% و نیز شیوع آن در مردان 7/1% بوده است. درگیری دوطرفة پستان در 2/3% موارد وجود داشته است. ارتباط معنی‌داری بین اندازه تومور با وضعیت غدد لنفاوی و متاستاز و نیز بین وضعیت غدد لنفاوی با متاستاز یافت شد. اما مرحله بیماری با سن ارتباط معنی داری را نشان نداد.
 
نتیجه‌گیری: سن ابتلا به سرطان پستان در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز ما به مراتب کمتر از سن شایع سرطان پستان ذکر شده در منابع خارجی است. به هرحال در شرایطی که روشهای جدید 
پیش گیری از سرطان پستان در جهت پیش گیری اولیه در حال تکامل است، و با درنظر گرفتن این موضوع که نیمی از بیماران ما در مرحله 3 یا بالاتر مراجعه نموده‌اند، تدوین راه کارهایی جهت دسترسی مطلوب زنان به امکانات تشخیصی جهت پیش گیری ثانویه (غربال گری) از سرطان پستان، اولیه‌ترین حقوق اساسی آنها برای سلامتی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Year Assessment of Breast Cancer at Rajaii Hospital, Babolsar (1991-1996)

نویسندگان [English]

  • A Bakhtiyari 1
  • M Haj Ahmadi 2
1
2
چکیده [English]

Objective: Breast cancer is a fatal disease that annually causes morbidity and mortality in hundreds of thousands of women worldwide. It seems that its prevalence is increasing in the north area, there has not been comprehensive information related to it this area yet. The main goal of this study is natural statistical determination of this study on the patients referred to our center.
Method: The radiotherapy- Oncology unit of this center is a referral center of four provinces Mazandaran, Gilan, Semnan and Golestan that undertake the follow up of patients after treatment. This study is a 5 year assessment (1379-1383) that has been performed on all patients referred to this center (totally 403 cases).
 
Results:Breast cancer at the rate of 24.9% was the most prevalent cancer in women referred to this center. Also, the trend showed that cancer increas in that period. Incidence dependency on age showed an increase of disease in the middle of the third decade (35 years old) to the end of the fourth decade (49 years old) and then showed a decreasing behavior. Detecting the breast mass was the most prevalent (94.1%) symptom for referring to the doctor. Also the most prevalent site involved was the upper external quarter (54.6%) of the left breast (52.8%). Staging of the disease manifested that 42.5% of the patients were at stage 3. The most common morphologic pattern (87.4%) was ductal invasive carcinoma, and the most common pathology associated was fibrocystic change. Concerning TNM classification, tumor size in the majority of cases (38.3%) was T2 (2-5 cm), 60% in position N1, and 7.2% of them have metastasis. It this study prevalence of the breast cancer during pregnancy was 1.2% and it’s prevalence in men 1.7%. Also there is bilateral involvement of the breast in 3.2% of the cases. There is significant relation between tumor size with lymph node involvement and also between lymph node involvements with metastasis. But there is no significant relation between disease stage and age.
 
Conclusion:Disease age in our patients was much less than common age in the publications. However, new methods are developing for primary prevention of breast cancer today. Also, considering disease stage at the time of referrial was higher at stage 3 in half of patients, thereby introduce approaches for ideal achievement of women to diagnostic programs for screening of breast cancer is the primary and principal women rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Epidemiology
  • Prevalence