مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، عضـو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

3 کارشناس ارشد مامایی ، عضـو هیئت علمی دانشکدة پرستاری مامایی مشهد

4 دانشجوی دوره دکتری، عضـو هیئت علمی دانشکدة پرستاری مامایی مشهد(مشاور آمار)

چکیده

مقدمه و هدف : افزایش حجم خون ریزی قاعدگی یکی از شایع ترین عوارض وسایل داخل رحمی است که ممکن است منجر به قطع استفاده از آی‌یو‌دی و ایجاد کم خونی در مصرف کنندگان وسایل داخل رحمی شود. با توجه به تاثیر نوع آی‌یو‌دی بر میزان افزایش حجم خون ریزی و به دلیل شیوع 
کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه، این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر وسایل داخل رحمی TCU–380A و TCUsafe – 300 بر حجم خون ریزی قاعدگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1383 انجام شد.
 
روش کار : در این کارآزمایی بالینی یک سوکور، 110 زن سالم متقاضی و واجد شرایط استفاده از آی‌یو‌دی به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه
TCU–380 A و TCUsafe–300 قرار گرفتند. حجم خون ریزی قاعدگی یک ماه قبل و هم چنین 1، 2 و 3 ماه بعد از کار گذاری آی‌یو‌دی با استفاده از چارت هیگام اندازگیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای مجذور کای، من‌ویتنی، تی مستقل، تی زوج، دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس انجام شد.
 
یافته‌ها : میانگین حجم خون ریزی قاعدگی قبل از کار گذاری آی‌یو‌دی در گروه TCUsafe–300 برابر 8/17±44 و در گروه TCU–380 A، 7/14±8/46 میلی لیتر بود که دو گره اختلاف معنی دار نداشتند. اما میانگین سه ماهه حجم خون ریزی پس از کارگذاری آی‌یودی در دو گروه به ترتیب 4/74±9/109 و 6/52±0/139 میلی لیتر بود (32/0 = P). در هر دوگروه پس از کارگذاری آی‌یو‌دی طول دوره قاعدگی کاهش (005/0P<) و مدت خون ریزی افزایش یافت (001/0 P<) .
 
نتیجه گیری : در پژوهش حاضر میانگین حجم خون ریزی قاعدگی طی 3 ماه اول پس از کارگذاری در مصرف کنندگان آی‌یو‌دی TCUsafe – 300 در مقایسه با مصرف کنندگان آی‌یو‌دی TCU–380 A کمتر بود. لذا انجام مطالعات بیشتر بر روی عوارض جانبی و اثر بخشی آی‌یودی TCUsafe – 300 پیشنهاد می‌شود تا انگیزه بیشتری جهت استفاده و تداوم مصرف آی‌یودی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of TCU-380A and TCUsafe-300 on Menstrual Blood Loss

نویسندگان [English]

  • N Bagdari 1
  • S Fatah 2
  • T KHadevzadeh 3
  • S.R Mazlom 4
چکیده [English]

Introduction and Objective: One of the most common side effects of intrauterine devices is increasing of menstrual blood loss, which may cause discontinuation and iron-deficiency anemia. By considering the effect of IUD type on menstrual blood loss volume and high incidence of iron-deficiency anemia among women, developing countries this research was conducted to compare the effects of TCU-380A and TCUsafe – 300 IUDs on menstrual blood loss among subjects attending health care centers of Iran University of Medical Sciences in 2004.
 
Material & Methods: In this single blind clinical trial 110 healthy subjects enrolled as clients who were eligible for use of IUDs. They were selected by a purposive manner, then they were randomly divided in to two groups of TCU-380A and TCUsafe-300 users. Menstrual blood loss was measured one month before and 1, 2, and 3 months after IUD insertion by use of Higam Chart. Data were analyzed by using statistical tests such as chi–square, Mann–Withney, Independent t, Pair t, Fisher exact, Fisher, ANCOVA.
 
Results: Mean menstrual blood loss before TCUsafe-300 and TCU-380A usage were 44±17.8 mL respectively, for which there was no significant difference between them. But mean menstrual blood loss during the first 3 months after IUD inscrtion were 109.9 ±69.2 mL and 139 ±52.6 mL respectively (P = 0.032). Menstrual cycle length was decreased and menstrual duration was increased after IUD insertion in both groups (P < 0.001).
 
Conclusion and Comment: This research showed menstrual blood loss in the first 3 months after IUD insertion in TCUsafe – 300 users were less than TCU 380A users. More studies are suggested on the side effects and effectiveness of TCU-safe 300 IUDs and other ways of decreasing the blood loss in IUD users to increase the client motivation for using IUDs and increasing its continuation rate as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstrual blood loss
  • TCU-380 A
  • TCUsafe-300