بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زنان

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه داخلی

چکیده

مقدمه : مسمومیت حاملگی در 12-5 % بارداری ها اتفاق می افتد که علت آن ناشناخته می باشد. ارزیابی کمی شایع جهت تعیین مقدار پروتئین دفعی در ادرار برای تشخیص مسمومیت حاملگی، جمع آوری ادرار 24 ساعته می باشد. که این روش وقت گیر وپرزحمت و در معرض خطای جمع آوری واندازگیری برای آزمایشگاه وبیمار است .
هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتنین نمونه تصادفی ادراردر پیش بینی پروتئین ادرار24 ساعته در زنان باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی می باشد.
روش کار : این مطالعه به صورت مشاهده ای- تحلیلی (analytical observation study) و بر روی 30 بیمار باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی بستری در بیمارستان 22 بهمن مشهد در فاصله سالهای 83-82 صورت گرفته است . بیماران بارداری که با تشخیص مسمومیت حاملگی در بخش زنان بستری شدند و ادرار 24 ساعته آنها جهت تعیین میزان کمی پروتئین اوری جمع آوری شد، در این مطالعه وارد شدند . یک نمونه تصادفی ادرار پس از جمع آوری ادرار24 ساعته جهت تعیین نسبت پروتئین به کراتنین گرفته شد. از آزمون رگرسیون خطی چند گانه جهت تعیین ارتباط، بین دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتنین نمونه تصادفی ادرار استفاده شد و قدرت این ارتباط توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتنین نمونه تصادفی ادرار با دیگر متغیرها شامل ( سن مادر ، سن حاملگی، تعداد زایمان، فشار خون و وزن) مورد ارزیابی قرار گرفت. از رگرسیون چند گانه جهت تشخیص اثرات مخدوش کننده استفاده شد.
یافته ها: 30 بیمار در این تحقیق شرکت داده شدند. ارتباط قابل توجهی بین پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتنین وجود داشت( r=0/85 وP<0/001 ). ارتباط سن مادر، سن حاملگی، وزن، تعداد زایمان و فشار خون با نسبت پروتئین به کراتنین ضعیف وغیر قابل توجه بود. براساس رگرسیون چند گانه تاثیر مخدوش کننده سن مادر، سن حاملگی، وزن، تعداد زایمان و فشار خون وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری : یافته های ما ارتباط قوی بین نسبت پروتئین به کراتنین نمونه تصادفی ادرار و میزان پروتئین اوری 24 ساعته ادرار در بیماران باردار مبتلابه مسمومیت حاملگی را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rando Urinary proteinuria to Creatinine Ratio for Predict of 24 hours Proteinuria in Women Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • R Nasiri 1
  • Mohammad Sarafraz Yazdi 2
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia occurs in approximately 5-12% of pregnancies, and its etiology remains unknown. The most prevalent quantitative assessment of the amount of protein excreted in the urine for the diagnosis of preeclampsia is a 24-hour urine collection. However, the collection and analysis of 24-hour urine specimens is cumbersome and time consuming for both the patient and the laboratory.
Objective: This study was undertaken to validate the prediction of 24-hour urine protein excretion by a single voided urine protein-to-creatinine (p:c) ratio in a hospitalized pregnant population at our institution.
 
Method: This study was an analytical observation study investigation and was performed on 30 hospitalized pregrant women who were diagnosed as preeclampsia at 22 Bahman Hospital from 1382-1383. Pregnant patients who were admitted to the antepartum unit at 22-Bahman Hospital, and who were undergoing a 24-hour urine collection for the quantitation of proteinuria, were recruited. A single urine specimen was obtained after the completion of 24- hour urine collection and analyzed for the protein- to- creatinine ratio. Multiple linear regression was used to determine the correlation between the 24-hour urine protein excretion and spot urine protein-to-creatinine ratio. The strength of the association was assessed with the Pearson correlation coefficient.
 
The correlation of the 24-hour urine protein and protein-to-creatinine ratio with other variables (including maternal age, gestational age, parity, blood pressure and weight) were asssessed. Multiple linear regression was used to detect any confonuding effects.
 
Results: Thirty patients completed the study. There was a significant correlation between the 24-hour urine protein and the protein-to-creatinine ratio (r=85% , p<0/001). The associations of maternal age, gestational age, weight, parity and blood pressure at the time of collection with protein-to-creatinine ratio and 24- hour urine protein were weak and not significant. On the basis of multiple linear regression, there was no confunding effect of maternal age, gestational age, parity, weight and blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Our data supports the use of single protein-to-creatinine ratio in hospitalized pregnant patients to predict the 24- hour urine protein result