دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-109 (پاییز و زمستان 1385) 
2. مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384

صفحه 7-10

زهرا علامه؛ صفورا روح الامین؛ فرشته محمدی زاده؛ تاج السادات علامه


6. تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی

صفحه 39-46

ناهید لرزاده؛ سیروس کاظمی راد؛ مرضیه مؤمن نصب؛ مینا لرزاده؛ میترا صفا


7. شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

صفحه 47-52

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان


12. ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه

صفحه 85-92

زهرا شجاعیان؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ سید رضا مظلوم