دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-109 (پاییز و زمستان 1385) 
تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی

صفحه 39-46

10.22038/ijogi.2015.5972

ناهید لرزاده؛ سیروس کاظمی راد؛ مرضیه مؤمن نصب؛ مینا لرزاده؛ میترا صفا


شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

صفحه 47-52

10.22038/ijogi.2006.5974

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان


ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه

صفحه 85-92

10.22038/ijogi.2006.5980

زهرا شجاعیان؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ سید رضا مظلوم