دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1-106 

اصیل پژوهشی

ارتباط بین سن اولین بارداری و تعداد زایمان با سندرم متابولیک و اجزای آن: نتایج حاصل از مطالعه کوهورت گیلان

صفحه 1-11

دکتر محمدرضا نقی‌پور؛ دکتر فرحناز جوکار؛ احسان امینی صالحی؛ دکتر سهیل حسنی‌پور؛ دکتر فریبرز منصور قناعی


بررسی ارتباط BMI و وزن‌گیری مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد

صفحه 12-20

دکتر سمیه معین‌درباری؛ تکتم فرقانی؛ فاطمه رضائی شریف


تأثیر غلظت سایتوکاین‌های مایع فولیکولی با بلوغ تخمک، کیفیت جنین و نتایج بارداری در طی سیکل‌های تحریک تخمدان در زنان نابارور

صفحه 21-29

دکتر فرزانه فصاحت؛ نسرین علیپور؛ مریم ایمانی؛ دکتر محمدحسین رازی؛ یاسمین رازی؛ دکتر آمنه جاوید؛ دکتر فاطمه زارع


ارتباط بین عوامل دموگرافیک، اجتماعی و مامایی با تأخیر در کمک‌جویی بیماران مبتلا به زگیل تناسلی

صفحه 71-78

سیده مریم عطاری؛ دکتر نرگس علیزاده؛ دکتر سیده هاجر شارمی؛ سیده فاطمه دلیل حیرتی؛ دکتر رویا کبودمهری؛ الهه رفیعی


تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان طبیعی، کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور

صفحه 79-87

فاطمه بخشعلی‌زاده؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر زهره محمودی