بررسی تأثیر ژل واژینال افسنطین بر افسردگی زنان سنین باروری دارای اختلال عملکرد جنسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکترای تخصصی کنترل دارو، گروه علوم دارویی در طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آماری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدیریت و تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به ارتباط افسردگی و اختلال عملکرد جنسی و اثرات منفی آن بر کیفیت زندگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ژل واژینال افسنطین بر افسردگی زنان سنین باروری دارای اختلال عملکرد جنسی انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، دو گروهه و سه‌سو‌کور در سال 1400 بر روی 76 زن مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. ابزار این مطالعه شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) و پرسشنامه افسردگی DASS-21 بود. در ابتدا افراد به‌طور تصادفی در دو گروه مداخله و دارونما قرار گرفتند و به‌مدت 4 هفته از ژل واژینال استفاده کردند. پرسشنامه عملکرد جنسی و افسردگی DASS-21 قبل و 4 هفته بعد از مداخله در دو گروه ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی، تی زوجی، ویلکاکسون و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: قبل از مداخله بین میانگین نمره کل عملکرد جنسی (562/0=p) و افسردگی (140/0=p) در دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت. بعد از 4 هفته مداخله، میانگین نمره عملکرد جنسی در گروه مداخله نسبت به گروه دارونما افزایش آماری معناداری داشت و میانگین نمره افسردگی در گروه مداخله نسبت به گروه دارونما به‌طور معناداری کاهش یافت (001/0>p) و زنانی که قبل مداخله، افسردگی متوسط یا خفیف داشتند، بعد از مداخله افسردگی خفیف داشتند یا افسردگی نداشتند.
نتیجهگیری: ژل افسنطین به‌طور مؤثری می‌تواند در زنانی که افسردگی متوسط یا خفیف دارند و دارای اختلال عملکرد جنسی هستند، سبب بهبود افسردگی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of wormwood vaginal gel on depression in women of reproductive age with sexual dysfunction: A randomized controlled clinical trial

نویسندگان [English]

 • Niloufar Hajatpour 1
 • Roshanak Salari 2
 • Jamshid Jamali 3
 • Rahele Babazadeh 4
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD in Drug Control, Department of Pharmaceutical Sciences in Iranian Medicine, School of Pharmaceutical Sciences in Iranian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Statistical Epidemiology, Center for Research on Management and Social Determinants of Health, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding to the relationship between depression and sexual dysfunction and its negative effects on quality of life, this study was performed aimed to investigate the effect of wormwood vaginal gel on depression in women of reproductive age with sexual dysfunction.
Methods: This two-group, triple- blinds randomized clinical trial study was performed in 2021 on 76 women referred to the gynecological clinic of Ghaem Hospital in Mashhad. The study tools included: Demographic Information, Female Sexual function Index (FSFI), and the DASS-21 Depression questionnaires. At first, the subjects were randomly divided into the intervention and placebo groups and used vaginal gel for 4 weeks. Sexual Function and DASS-21 questionnaires were assessed in two groups before and 4 weeks after the intervention. Data were analyzed by SPSS software) version 25) and Independent t, Mann-Whitney, Paired t, Wilcoxon and chi-square tests.  P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, there was no statistically significant difference between the mean score of total sexual function (P=0.562) and depression (P=0.140) in the intervention and placebo groups. Four weeks after the intervention, the mean score of sexual function significantly increased in the intervention group compared to the placebo group and the mean score of depression significantly decreased in the intervention group compared to the placebo group (P<0.001). The women with moderate or mild depression before the intervention had mild or no depression after the intervention.
Conclusion: Wormwood gel effectively improves depression in women with mild to moderate depression and sexual dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Sexual dysfunction
 • Wormwood
 1. Yeniel AO, Petri E. Pregnancy, childbirth, and sexual function: perceptions and facts. International urogynecology journal 2014; 25(1):5-14.
 2. Khajehei M, Doherty M, Tilley PJ. An update on sexual function and dysfunction in women. Arch Womens Ment Health 2015; 18(3):423-33.
 3. Safdar F, Eng CL, Wai KL, Tey WS, Ang SB. Prevalence of female sexual dysfunction in allied health workers: a cross-sectional pilot study in a tertiary hospital in Singapore. BMC women's health 2019; 19(1):1-7.
 4. Ghavami Z, Gamissi J, Ziaie T, Mollabashi N. Effect of herbal composition (Oak Gall, pomegranate peel and Fenugreek Seeds) on sexual satisfaction of women at reproductive age. Iran J Obstet, Gynecol Infertil 2021; 23(10):24-33.
 5. Maasoumi R, Elsous A, Hussein H, Taghizadeh Z, Baloushah S. Female sexual dysfunction among married women in the Gaza Strip: an internet-based survey. Annals of Saudi Medicine 2019; 39(5):319-27.
 6. Cunningham SD, Smith A, Kershaw T, Lewis JB, Cassells A, Tobin JN, et al. Prenatal depressive symptoms and postpartum sexual risk among young urban women of color. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2016; 29(1):11-7.
 7. McCool ME, Zuelke A, Theurich MA, Knuettel H, Ricci C, Apfelbacher C. Prevalence of female sexual dysfunction among premenopausal women: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Sexual medicine reviews 2016; 4(3):197-212.
 8. Mehrabi S, Amirhasani S, Tahmouri F. The prevalence of female sexual dysfunctions in Fatemiyeh hospital, Hamedan, Iran during 1385. Journal of Research in Urology 2016; 1(1):18-23.
 9. Mojdeh F, Mohamadi SZ. The relationship between depression and sexual function index among married women. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2013; 21(1):41-51.
 10. Azar M, Iranpoor C, Noohi S. Sexual dysfunction relationship with psychiatric disorders in women. Iranian Journal Of Psychiatry And Clinical Psychology 2003; 9(2(34)):22-9.
 11. Sreelakshmy K, Velayudhan R, Kuriakose D, Nair R. Sexual dysfunction in females with depression: a cross-sectional study. Trends in psychiatry and psychotherapy 2017; 39:106-9.
 12. Hajnasiri H, Aslanbeygi N, Moafi F, Mafi M. Investigating the relationship between sexual function and mental health in pregnant females. Iranian Journal of Psychiatric Nursing 2018; 6(2):33-40.
 13. Azin SA, Golbabaei F, Warmelink JC, Eghtedari S, Haghani S, Ranjbar F. Association of depression with sexual function in women with history of recurrent pregnancy Loss: descriptive-correlational study in Tehran, Iran. Fertility Research and Practice 2020; 6(1):1-9.
 14. Clayton AH, Harsh V. Sexual function across aging. Current psychiatry reports 2016; 18(3):1-9.
 15. Atlantis E, Sullivan T. Bidirectional association between depression and sexual dysfunction: a systematic review and meta-analysis. The journal of sexual medicine 2012; 9(6):1497-507.
 16. Jonathan SB. Berek & Novak's Gynecology. 16nd Tehran: Golban; 2019.
 17. Faubion SS, Rullo JE. Sexual dysfunction in women: a practical approach. American family physician 2015; 92(4):281-8.
 18. Heiman JR. Psychologic treatments for female sexual dysfunction: Are they effective and do we need them?. Archives of sexual behavior 2002; 31(5):445-50.
 19. Shahnazi M, Azadmehr A, Hajiaghaee R, Mosalla S, Latifi R. Effects of Artemisia absinthium L. extract on the maturation and function of dendritic cells. Jundishapur J Nat Pharm Prod 2015; 10:e20163.
 20. Batiha GE, Olatunde A, El-Mleeh A, Hetta HF, Al-Rejaie S, Alghamdi S, et al. Bioactive compounds, pharmacological actions, and pharmacokinetics of wormwood (Artemisia absinthium). Antibiotics 2020; 9(6):353.
 21. Luna-Vázquez FJ, Ibarra-Alvarado C, Rojas-Molina A, Rojas-Molina I, Zavala-Sánchez MÁ. Vasodilator compounds derived from plants and their mechanisms of action. Molecules 2013; 18(5):5814-57.
 22. Fathiazad F, Ahmadi-Ashtiani HR, Rezazadeh S, Jamshidi M, Mazandarani MA, Khaki AR. Study on phenolics and antioxidant activity of some selected plant of mazandaran province. Journal of Medicinal Plants 2010; 9(34):177-83.
 23. Nejatbakhsh F, Karegar-Borzi H, Amin G, Eslaminejad A, Hosseini M, Bozorgi M, et al. Squill Oxymel, a traditional formulation from Drimia Maritima (L.) Stearn, as an add-on treatment in patients with moderate to severe persistent asthma: A pilot, triple-blind, randomized clinical trial. Journal of ethnopharmacology 2017; 196:186-92.
 24. Rosen C, Brown J, Heiman S, Leiblum C, Meston R, Shabsigh D, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy 2000; 26(2):191-208.
 25. Mohammadi KH, Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian version. PAYESH 2008; 7(3):269-78.
 26. Veiskarami P, Roozbahani M. Investigation into the effectiveness of auditory rehabilitation on the stress, anxiety, depression and life expectancy of parents of deaf children. Yafteh 2018; 20(2):13-21.
 27. Kamali Z, Tafazoli M, Ebrahimi M, Hosseini MA, Saki A, Fayyazi Bardbar MR, et al. Comparing spiritual health and perceived stress in women with preeclampsia, affected and unaffected by postpartum post-traumatic stress disorder. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2018; 28(166):116-28.
 28. Samani S, Joukar B. A study on the reliability and validity of the short form of the depression anxiety stress scale (DASS-21). Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 2007; 26(3(52)):65-77.
 29. Brotto L, Atallah S, Johnson-Agbakwu C, Rosenbaum T, Abdo C, Byers ES, et al. Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. The journal of sexual medicine 2016; 13(4):538-71.
 30. Tahmasebi H, Abasi E. Sexual function and its relation with depression in referring women to health centers affiliated to medical science university in Sari Township. (Journal Of Health Breeze) Family Health 2013; 1(3):40-4.
 31. Park JE, Sohn JH, Seong SJ, Cho MJ. Prevalence of sexual dysfunction and associations with psychiatric disorders among women aged 50 and older. Journal of Women's Health 2015; 24(6):515-23.