ارتباط بین سن اولین بارداری و تعداد زایمان با سندرم متابولیک و اجزای آن: نتایج حاصل از مطالعه کوهورت گیلان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان‌های گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

5 استاد گروه بیماری‌های گوارش و کبد بالغین، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک با بسیاری از فاکتور­های مربوط به تولید مثل ارتباط دارد. شناسایی ارتباط بین سندرم متابولیک و شرایط تولید مثلی می­تواند به شناسایی گروه­های پرخطر در معرض بیماری کمک کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تعداد بارداری و سن اولین حاملگی با سندرم متابولیک و اجزای آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی از مرحله اول مطالعه کوهورت گیلان با جمعیت 10520 نفر و بخشی از مطالعه بزرگ کوهورت بزرگسالان ایران می‌باشد که 5243 زن که حداقل یک بارداری را تجربه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه اطلاعات دموگرافیک بیماران و نیز اطلاعات مربوط به شرایط تولیدمثلی مانند سن اولین بارداری، تعداد بارداری و شاخص‌های مرتبط با سندرم متابولیک جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون کای اسکوئر، تی‌تست و نسبت شانس تعدیل شده انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شیوع سندرم متابولیک در جمعیت مورد بررسی 2909 نفر (5/55%) بود. پس از تطبیق دادن سایر عوامل همچون سن، سطح اقتصادی اجتماعی و محل سکونت، شانس ابتلاء به سندرم متابولیک در کسانی که اولین بارداری را در 25-20 سالگی تجربه کرده بودند، در مقایسه با سن بارداری کمتر از 20 سال 54% بیشتر بود (029/0=p). پس از تطبیق بر روی سایر عوامل، شانس ابتلاء به سندرم متابولیک در کسانی که 3، 4 و بیش از 5 زایمان داشتند، به‌ترتیب 43/1، 80/1 و 55/2 برابر بیشتر از کسانی بود که 1 زایمان داشتند (001/0p<).
نتیجهگیری: سن بالاتر، تعداد زایمان بیشتر از 3 مورد  و بیماری­های مزمن همراه، شانس ابتلاء به سندرم متابولیک را افزایش می­دهد. با توجه به اینکه سندرم متابولیک با طیف گسترده­ای از بیماری­های غیرواگیر ارتباط داد، لزوم اقدامات پیشگیرانه در این افراد توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association between age at first pregnancy and number of deliveries with metabolic syndrome and its components: Results from Persian Guilan Cohort Study (PGCS)

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Naghipour 1
 • Farahnaz Joukar 2
 • Ehsan Amini Salehi 3
 • Soheil Hassanipour 4
 • Fariborz Mansour Ghanaei 5
1 Associate Professor, Department of Epidemiology, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Medical Student, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology, GI Cancer Screening and Prevention Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
5 Professor, Department of Gastrointestinal and Liver Diseases in Adults, Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Metabolic syndrome is associated with many factors related to fertility. Identifying the link between metabolic syndrome and reproductive conditions can help us identify high-risk groups for the disease. The present study was performed aimed to investigate the relationship between the age of first pregnancy and number of deliveries with metabolic syndrome and its components.
Methods: This cross-sectional analytical study at the first stage of the Guilan cohort study with 10520 individuals and a part of the PERSIAN adult cohort study with 5243 women who had experienced at least one pregnancy. Patients' demographic information as well as information about reproductive conditions such as first gestational age and number of pregnancies and indicators related to metabolic syndrome were collected. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 21) and Chi-square test, t-test and adjusted odds ratio. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: The prevalence of metabolic syndrome in the study population was 55.5% (n=2909). After adjusting other factors such as age, socioeconomic status and place of residence, the chance of developing metabolic syndrome in those who experienced their first pregnancy between the ages of 20-25 were 54% higher than those under the age of 20 (P = 0.029). After adjusting to other factors, those who had 3, 4 and more than 5 deliveries were 1.43, 1.80, and 2.55 times more likely to develop metabolic syndrome, respectively, than those who had one delivery (P<0.001).
Conclusion: Older age, number of births more than three, and associated chronic diseases increase the chance of developing metabolic syndrome. Considering that metabolic syndrome is associated with a wide range of non-communicable diseases, preventive measures are recommended in these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Guilan
 • Metabolic Syndrome
 • PERSIAN Cohort
 • Pregnancy
 1. Ford ES. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes care 2005; 28(7):1769-78.
 2. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the international diabetes federation task force on epidemiology and prevention; national heart, lung, and blood institute; American heart association; world heart federation; international atherosclerosis society; and international association for the study of obesity. Circulation 2009; 120(16):1640-45.
 3. Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen LK, Kumpusalo E, Tuomilehto J, et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. Jama 2002; 288(21):2709-16.
 4. Paschos P, Paletas K. Nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome. Hippokratia 2009; 13(1):9-19.
 5. Shin JA, Lee JH, Lim SY, Ha HS, Kwon HS, Park YM, et al. Metabolic syndrome as a predictor of type 2 diabetes, and its clinical interpretations and usefulness. Journal of diabetes investigation 2013; 4(4):334-43.
 6. Prasad GR. Metabolic syndrome and chronic kidney disease: Current status and future directions. World journal of nephrology 2014; 3(4):210-9.
 7. Koren-Morag N, Goldbourt U, Tanne D. Relation between the metabolic syndrome and ischemic stroke or transient ischemic attack: a prospective cohort study in patients with atherosclerotic cardiovascular disease. Stroke 2005; 36(7):1366-71.
 8. Aguilar-Salinas CA, Rojas R, Gómez-Pérez FJ, Mehta R, Franco A, Olaiz G, et al. The metabolic syndrome: a concept hard to define. Archives of medical research 2005; 36(3):223-31.
 9. Sarafidis PA, McFarlane SI, Bakris GL. Gender disparity in outcomes of care and management for diabetes and the metabolic syndrome. Current diabetes reports 2006; 6(3):219-24.
 10. Bentley-Lewis R, Koruda K, Seely EW. The metabolic syndrome in women. Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 2007; 3(10):696-704.
 11. Lim S, Shin H, Song JH, Kwak SH, Kang SM, Yoon JW, et al. Increasing prevalence of metabolic syndrome in Korea: the Korean National Health and Nutrition Examination Survey for 1998–2007. Diabetes care 2011; 34(6):1323-8.
 12. Stöckl D, Meisinger C, Peters A, Thorand B, Huth C, Heier M, et al. Age at menarche and its association with the metabolic syndrome and its components: results from the KORA F4 study. PloS one 2011; 6(10):e26076.
 13. Glueck CJ, Morrison JA, Wang P, Woo JG. Early and late menarche is associated with oligomenorrhea and predict metabolic syndrome 26 years later. Metabolism 2013; 62(11):1597-606.
 14. Lao XQ, Thomas GN, Jiang CQ, Zhang WS, Yin P, Schooling M, et al. Parity and the metabolic syndrome in older Chinese women: the Guangzhou Biobank Cohort Study. Clinical endocrinology 2006; 65(4):460-9.
 15. Akter S, Jesmin S, Rahman MM, Islam MM, Khatun MT, Yamaguchi N, et al. Higher gravidity and parity are associated with increased prevalence of metabolic syndrome among rural Bangladeshi women. PloS one 2013; 8(8):e68319.
 16. Sim JH, Chung D, Lim JS, Lee MY, Chung CH, Shin JY, et al. Maternal age at first delivery is associated with the risk of metabolic syndrome in postmenopausal women: from 2008–2010 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. PLoS One 2015; 10(5):e0127860.
 17. Gunderson EP, Lewis CE, Murtaugh MA, Quesenberry CP, Smith West D, Sidney S. Long-term plasma lipid changes associated with a first birth: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study. American journal of epidemiology 2004; 159(11):1028-39.
 18. Stiphout WV, Hofman A, Bruijn AD. Serum lipids in young women before, during, and after pregnancy. American journal of epidemiology 1987; 126(5):922-8.
 19. Smith DE, Lewis CE, Caveny JL, Perkins LL, Burke GL, Bild DE. Longitudinal changes in adiposity associated with pregnancy: the CARDIA study. Jama 1994; 271(22):1747-51.
 20. Ness RB, Schotland HM, Flegal KM, Shofer FS. Reproductive history and coronary heart disease risk in women. Epidemiologic reviews 1994; 16(2):298-314.
 21. Wu J, Xu G, Shen L, Zhang Y, Song L, Yang S, et al. Parity and risk of metabolic syndrome among Chinese women. Journal of women's health 2015; 24(7):602-7.
 22. Liu M, He Y, Jiang B, Wu L, Wang J, Yang S, et al. Association between reproductive variables and metabolic syndrome in chinese community elderly women. Archives of gerontology and geriatrics 2016; 63:78-84.
 23. Gunderson EP, Jacobs Jr DR, Chiang V, Lewis CE, Tsai A, Quesenberry Jr CP, et al. Childbearing is associated with higher incidence of the metabolic syndrome among women of reproductive age controlling for measurements before pregnancy: the CARDIA study. American journal of obstetrics and gynecology 2009; 201(2):177-e1.
 24. Cohen A, Pieper CF, Brown AJ, Bastian LA. Number of children and risk of metabolic syndrome in women. Journal of women's health 2006; 15(6):763-73.
 25. Mousavi E, Gharipour M, Tavassoli A, Sadri GH, Sarrafzadegan N. Multiparity and risk of metabolic syndrome: Isfahan Healthy Heart Program. Metabolic syndrome and related disorders 2009; 7(6):519-24.
 26. Morton JS, Care AS, Kirschenman R, Cooke CL, Davidge ST. Advanced maternal age worsens postpartum vascular function. Frontiers in physiology 2017; 8:465.
 27. Rosendaal NT, Pirkle CM. Age at first birth and risk of later-life cardiovascular disease: a systematic review of the literature, its limitation, and recommendations for future research. BMC public health 2017; 17(1):1-5.
 28. Kim JH, Jung Y, Kim SY, Bae HY. Impact of age at first childbirth on glucose tolerance status in postmenopausal women: the 2008–2011 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. Diabetes care 2014; 37(3):671-7.
 29. Mansour-Ghanaei F, Joukar F, Naghipour MR, Sepanlou SG, Poustchi H, Mojtahedi K, et al. The PERSIAN Guilan cohort study (PGCS). Archives of Iranian medicine 2019; 22(1):39-45.
 30. Poustchi H, Eghtesad S, Kamangar F, Etemadi A, Keshtkar AA, Hekmatdoost A, et al. Prospective epidemiological research studies in Iran (the PERSIAN Cohort Study): rationale, objectives, and design. American journal of epidemiology 2018; 187(4):647-55.
 31. Joukar F, Naghipour MR, Yeganeh S, Sepehrimanesh M, Keshtkar A, Ashoobi MT, et al. Validity and inter-observers reliability of blood pressure measurements using mercury sphygmomanometer in the PERSIAN Guilan cohort study. Blood pressure monitoring 2020; 25(2):100-4.
 32. Joukar F, Yeganeh S, Naghipour M, Hassanipour S, Nikbakht HA, Mansour-Ghanaei F. Validation of omron HBP-1100-E professional blood pressure measuring device according to the American association for the advancement of medical instrumentation protocol: the PERSIAN Guilan cohort study (PGCS). Medical Devices (Auckland, NZ) 2020; 13:231-6.
 33. Naghipour M, Joukar F, Nikbakht HA, Hassanipour S, Asgharnezhad M, Arab-Zozani M, et al. High Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Related Demographic Factors in North of Iran: Results from the PERSIAN Guilan Cohort Study. International Journal of Endocrinology 2021; 2021.
 34. Asgharnezhad M, Joukar F, Naghipour M, Nikbakht HA, Hassanipour S, Arab-Zozani M, et al. Exploratory factor analysis of gender-based metabolic syndrome components: results from the Persian Guilan cohort study (PGCS). Clinical Nutrition ESPEN 2020; 40:252-6.
 35. Moosazadeh M, Takezaki T, Saeedi M, Kheradmand M. Association between gravidity and risk of metabolic syndrome: Results of Tabari cohort study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2020; 14(5):843-7.
 36. Herrera E. Lipid metabolism in pregnancy and its consequences in the fetus and newborn. Endocrine 2002; 19(1):43-55.
 37. Cho GJ, Park HT, Shin JH, Kim T, Hur JY, Kim YT, et al. The relationship between reproductive factors and metabolic syndrome in Korean postmenopausal women: Korea National Health and Nutrition Survey 2005. Menopause 2009; 16(5):998-1003.
 38. We JS, Han K, Kwon HS, Kil K. Effect of maternal age at childbirth on obesity in postmenopausal women: a nationwide population-based study in Korea. Medicine 2016; 95(19):e3584.
 39. Ryan EA. Hormones and insulin resistance during pregnancy. Lancet (London, England) 2003; 362(9398):1777-8.
 40. Ryan EA, Enns L. Role of gestational hormones in the induction of insulin resistance. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1988; 67(2):341-7.
 41. Kaaja RJ, Greer IA. Manifestations of chronic disease during pregnancy. Jama 2005; 294(21):2751-7.
 42. Cohen A, Pieper CF, Brown AJ, Bastian LA. Number of children and risk of metabolic syndrome in women. Journal of women's health 2006; 15(6):763-73.
 43. Lawlor DA, Emberson JR, Ebrahim S, Whincup PH, Wannamethee SG, Walker M, et al. Is the association between parity and coronary heart disease due to biological effects of pregnancy or adverse lifestyle risk factors associated with child-rearing? Findings from the British Women’s Heart and Health Study and the British Regional Heart Study. Circulation 2003; 107(9):1260-4.
 44. Mousavi E, Gharipour M, Tavassoli A, Sadri GH, Sarrafzadegan N. Multiparity and risk of metabolic syndrome: Isfahan Healthy Heart Program. Metabolic syndrome and related disorders 2009; 7(6):519-24.
 45. Skilton MR, Lange C, Lantieri O, Balkau B, Bonnet F, DESIR study group. Number of children and change in markers of metabolic health over 9-years in men and women. Data from the DESIR study. Diabetes & metabolism 2011; 37(4):351-5.