دوره و شماره: دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1-102 
تعیین اثر میزوپروستول با و بدون لتروزول در القای سقط طبی موفق

صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2023.21643

دکتر مقدسه جهانشاهی؛ دکتر مریم منتظری؛ دکتر سمانه محمدرضا خانی‌نژاد؛ دکتر ابولفضل کارگر شورکی


بررسی تأثیر پماد کتان بر شدت درد زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 47-55

10.22038/ijogi.2023.21628

مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم


مروری

پروتکل درمانی خونریزی غیرطبیعی رحمی در سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی

صفحه 62-72

10.22038/ijogi.2023.21631

دکتر مژگان تن‌ساز؛ معصومه نوروزی الاله کورابی؛ دکتر مرضیه قرائتی؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد؛ دکتر نفیسه ظفرقندی؛ دکتر مرتضی مجاهدی


کرونا ویروس و انزوای اجتماعی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

صفحه 88-97

10.22038/ijogi.2023.21632

سارا محمدنژاد؛ جعفر بازیار؛ زلیخا کرم الهی؛ راژان چهره؛ دکتر سلمان دلیری