دوره و شماره: دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1-102 
تعیین اثر میزوپروستول با و بدون لتروزول در القای سقط طبی موفق

صفحه 8-15

دکتر مقدسه جهانشاهی؛ دکتر مریم منتظری؛ دکتر سمانه محمدرضا خانی‌نژاد؛ دکتر ابولفضل کارگر شورکی


بررسی تأثیر پماد کتان بر شدت درد زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 47-55

مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم


مروری

پروتکل درمانی خونریزی غیرطبیعی رحمی در سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی

صفحه 62-72

دکتر مژگان تن‌ساز؛ معصومه نوروزی الاله کورابی؛ دکتر مرضیه قرائتی؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد؛ دکتر نفیسه ظفرقندی؛ دکتر مرتضی مجاهدی


کرونا ویروس و انزوای اجتماعی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

صفحه 88-97

سارا محمدنژاد؛ جعفر بازیار؛ زلیخا کرم الهی؛ راژان چهره؛ دکتر سلمان دلیری