بررسی ارتباط BMI و وزن‌گیری مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد بهداشت، مرکز بهداشت فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: عوامل متنوعی نظیر تغذیه مناسب مادر، بر روی سلامت مادر و جنین تأثیر می­گذارند. وزن‌گیری مادر در بارداری، یکی از معیارهای معتبر برای ارزیابی وضعیت تغذیه وی می‌باشد. از آنجایی که نوزادان کم‌وزن به‌دلیل شرایط خاص خود بیشتر در معرض خطر مرگ‌و‌میر قرار دارند، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط BMI و افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزادان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر، اطلاعات تمام نوزادان متولد شده شهرستان فریمان در سال 1399 (2026 نفر) به همراه مادرانشان از طریق پرونده الکترونیک سلامت سینا (فرم بررسی تغذیه و مشاوره با شیرمادر، فرم مراقبت نوزادان و فرم‌های مراقبت‌های دوران بارداری) و مصاحبه سازمان یافته اطلاعات دموگرافیک و وزن، قد هنگام تولد، وزن، قد مادر در ابتدای بارداری و انتهای بارداری، BMI مادر، نوع زایمان، تاریخچه بارداری و ... جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های کای دو، فیشر و من‌ویتنی انجام شد. میزانp کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بین BMI مادر، ابتلاء به بیماری مزمن، تعداد بارداری مادر، تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداری، مصرف مکمل‌های دوران بارداری، سن بارداری، چندقلویی، نوع زایمان و جنسیت نوزاد با تولد نوزاد کم‌وزن ارتباط معناداری وجود داشت (05/0>p). همچنین BMI مادر، وزن مادر در ابتدای بارداری، وزن انتهای بارداری و قد نوزاد در دو گروه نوزادان با وزن کم هنگام تولد و نوزادان با وزن طبیعی اختلاف معناداری داشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: BMI مادر در اﺑﺘﺪای ﺑﺎرداری و نیز وزن انتهای ﺑﺎرداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، لذا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ- درﻣﺎﻧﯽ و زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between BMI and maternal weight gain during pregnancy with birth weight

نویسندگان [English]

 • Somayeh Moeindarbari 1
 • Toktam Forghani 2
 • Fatemeh Rezaei Sharif 3
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Health, Fariman Health Office, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PHD student in Biostatistics, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Various factors, such as proper nutrition of the mother, affect the health of the mother and fetus. Weight gain of the mother during pregnancy is one of the valid criteria to evaluate her nutritional status. Considering that low birth weight babies are more at risk of death due to their special conditions, the present study was conducted aimed to investigate the relationship between BMI and maternal weight gain during pregnancy with neonates' birth weight.
Methods: In this retrospective cohort study, the information of all babies born in Fariman city in 2020 (n=2026) along with their mothers was collected through the Sina's electronic health record  (Nutrition review form and breastfeeding consultation form, newborn care form and prenatal care form) and an organized interview, demographic information and weight, birth height, weight, mother's height at the beginning of pregnancy and at the end of pregnancy, mother's BMI, type of delivery, and pregnancy history were collected. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 22) and Chi-square, Fisher and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a significant relationship between mother's BMI, chronic disease, number of mother's pregnancies, number of care provided during pregnancy, use of prenatal supplements, gestational age, type of delivery, multiple births and baby's gender with low birth weight babies (p<0.05). Also, there was a significant difference in mother's BMI, mother's weight at the beginning of pregnancy, weight at the end of pregnancy, and baby's height in two groups of low birth weight and normal weight babies (P<0.05).
Conclusion: The mother's BMI at the beginning of pregnancy and weight at the end of pregnancy can affect the birth weight of the baby, therefore, it is necessary to pay attention to this issue and increasing the level of awareness of the employees of health-medical centers and women of reproductive age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infant
 • Low birth weight
 • Maternal body mass index
 • Pregnancy
 1. Akbari Z, Mansourian M, Kelishadi R. Relationship of the intake of different food groups by pregnant mothers with the birth weight and gestational age: Need for public and individual educational programs. Journal of education and health promotion 2015; 4.
 2. Wise LA, Palmer JR, Heffner LJ, Rosenberg L. Prepregnancy body size, gestational weight gain, and risk of preterm birth in African-American women. Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2010; 21(2):243-52.
 3. Eslami Z, Aflatounian A. A study to determine the prevalence of low birth weight (LBW) infants in Yazd. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2002; 10(2):3-8.
 4. Tootoonchi P. Low birth weight among newborn infants at Tehran hospitals. Iranian journal of pediatrics 2007; 17(s2):186-92.
 5. Stoll B, Kliegman R. Overview of mortality and morbidity: In: Behrman R, Kliegman R, Jenson H, editors. Nelson textbook of pediatrics. 17nd ed. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 519-23.
 6. Bharati P, Pal M, Bandyopadhyay M, Bhakta A, Chakraborty S. Prevalence and causes of low birth weight in India. Malaysian journal of nutrition 2011; 17(3):301-313.
 7. Zeleke BM, Zelalem M, Mohammed N. Incidence and correlates of low birth weight at a referral hospital in Northwest Ethiopia. Pan African Medical Journal 2012; 12(1).
 8. Sharifzadeh Gh.Prevalence of LBW and related factors in people born in Valiasr Hospital in Birjand.Abstracts of the National Congress for the Promotion of Neonatal Health.2011;71. (Persian(
 9. Arabnejad BA,Yazdan doost Z. Investigating the factors affecting the birth weight of infants.Abstracts of the National Congress for the Promotion of Neonatal Health.2011; (Persian(
 10. Asadi M, MozaffariKhosravi H, Arabi-Basharik F. The Relationship between the Gestational Weight Gain and Birth Weight in Yazd City in 2013. Tolooebehdasht 2016; 14(6):518-28.
 11. Gholamreza Sharifirad Gh, Rajati F, Matlabi M, Abasi MH, Shahsiah M, Mohebi S, et al. A survey of maternal weight gain during pregnancy based on recommended standards and its correlation with infant birth weight in Isfahan, Iran. Journal of Health System Research 2012; 8(3):493-503.
 12. Delaram M, Akbari N. Weight gain in pregnancy and its correlation with birth weight of infants in? Women who reffered to obstetric wards of Hajar hospital in Shahrekord. J Holist Nurs Midwifery 2006; 16(2):8-13.
 13. Saberi M, Rahmani S. The relationship between anemia during pregnancy and birth weight. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(142):6-10.
 14. Mahmoudi Zadeh M, Nemati E, Rezaei F, Sharafi H. The prevalence of premature and low weight neonate birth and risk factors in operating room staffs of Bandarabbas educational hospitals. Zanko Journal of Medical Sciences 2017; 18(58):61-7.
 15. Hematyar M, Poormoslemi A. Prevalence and etiologies of macrosomia and low birth weight in 1000 neonates at Javaheri hospital in Tehran. Advances in Nursing and Midwifery 2010; 19(68):37-40.
 16. Maleki Z, Dehghani S, Mobasheri F. The relationship between maternal weight gain during pregnancy and birth weight in patients referred to the gynecology and obstetrics ward. Journal of Preventive Medicine 2020; 7(2):1-10.
 17. Banaiyan S, Deris F. The pattern of pregnancy weight gain in prenatal care centers in Borujen 1999-2002. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2004; 6(3):14-20.
 18. Sharifirad Gh, Rajati F, Matlabi M, Abasi MH, Shahsiah M, Mohebi S, et al. A survey of maternal weight gain during pregnancy based on recommended standards and its correlation with infant birth weight in Isfahan, Iran. Journal of Health System Research. 2012 Aug 10;8(3):493-503.
 19. Tabandeh A, Kashani E. Effects of maternal body mass index and weight gain during pregnancy on the outcome of delivery. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2007; 9(21):20-24.
 20. Saadati N, Ahmadzadeh B, Najafian M, Toghiyani M. Estimation of fetal weight by fundal height measurement using regression and decision tree models in Ahwaz Imam Khomeini Hospital in winter 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(11):29-38.
 21. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknamy M, Kazemnejad E. Investigating the relationship between maternal lifestyle during pregnancy and low-birth-weight of term neonates. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(29):14-24.
 22. Bahrami N, Soleimani M, Chan Y, Masoudi R, Rabiei L. Study of some determinants of birth weight in qazvin. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015;3.
 23. Taheri FA, Kazemi T. Risk factors for low birth weight in Birjand, Iran (a case-control study). Journal of Birjand University of Medical Sciences 2007; 14(3):9-15.
 24. Biernacka JB, Hanke W. The effect of occupational and non-occupational psychosocial stress on the course of pregnancy and its outcome. Medycyna pracy 2006; 57(3):281-90.
 25. Walt D. Dietary Intake and Pregnancy Outcome of Pregnant Women in an Outpatient Clinic (Doctoral dissertation, Thesis for the Degree Magister Scientiae in Dietetics at the northwest University (Potchefstroom Campus) 2005).
 26. Torres-Arreola LP, Constantino-Casas P, Flores-Hernández S, Villa-Barragán JP, Rendón-Macías E. Socioeconomic factors and low birth weight in Mexico. BMC Public health 2005; 5(1):1-7.