تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان طبیعی، کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی پس از زایمان، مهم‌ترین علت مرگ‌و‌میر مادران در جهان بوده و پیشگیری از آن بر کاهش مرگ و عوارض مؤثر است. مطالعات خواص انقباضی و ضدالتهابی گیاه گزنه بر کاهش خونریزی قاعدگی را نشان داده‌اند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور در سال ۱۳۹۸ بر روی ۱۰۰ زن مراجعه‌کننده جهت زایمان واژینال به بیمارستان کمالی کرج در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. پس از زایمان، گروه مداخله ۱۰ قطره گیاه گزنه و گروه کنترل 10 قطره دارونما دریافت کردند. خونریزی تا ۲۴ ساعت پس از زایمان با چارت  PBLAC اندازه‌گیری شد. هموگلوبین و هماتوکریت مادران در بدو ورود به لیبر و ۶ ساعت پس از زایمان اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری  SPSS (نسخه ۲۰) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی، فیشر، کای اسکوئر و آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی و مامایی تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (05/0<p). میانگین خونریزی در ۲۴ ساعت اول پس از زایمان در گروه گزنه 55/11±94/55 و در گروه دارونما 45/12±48/71 میلی‌لیتر بود که تفاوت معنی‌داری داشت (001/0=p). همچنین میانگین افت هموگلوبین (006/0=p) و افت هماتوکریت (001/0=p) در گروه گزنه به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود.
نتیجهگیری: قطره گیاه گزنه تأثیر معنی‌داری بر کاهش خونریزی و کاهش افت هموگلوبین و هماتوکریت پس از زایمان دارد و جهت کاهش خونریزی پس از زایمان کمک‌کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Urtica dioica drop on postpartum hemorrhage: A triple-blind randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bakhshalizadeh 1
 • Padideh Janati Ataei 2
 • Faraz Mojab 3
 • Maliheh Nasiri 4
 • Zohreh Mahmoodi 5
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is the most leading cause of maternal mortality worldwide; prevention of it can be effective in reducing mortality and complications. Studies have shown the contractile and anti-inflammatory properties of Urtica dioica and its effect on reducing menstrual bleeding, so the present study was performed aimed to determine the effect of Urtica dioica drops on postpartum hemorrhage.
Methods: This triple-blind randomized clinical trial study was conducted in 2019 on 100 women referred to Kamali Hospital in Karaj (Iran) for vaginal delivery in two groups of intervention and control. The intervention group received 10 drops of Urtica dioica and the control group received 10 placebo drops after delivery. Bleeding was measured using PBLAC chart up to 24 hours after delivery. Hemoglobin and hematocrit levels were measured at arrival and 6 hours postpartum. Data were analyzed using SPSS software (version 20) and independent t-test, Mann-Whitney, Fisher, Chi-square and repeated measures ANOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of demographic and obstetric variables (p>0.05). The mean of bleeding in the first 24 hours after delivery was 55.94±11.55 ml for the intervention group and 71.48±12.45 ml for the control group, which was significantly different (p=0.001). Also, the mean decrease of hemoglobin (p = 0.006) and hematocrit (p = 0.001) level was significantly lower in the Urtica dioica group than the control group.
Conclusion: Urtica dioica drop have a significant effect on reducing bleeding and reducing hemoglobin and hematocrit after childbirth and is helpful in reducing postpartum hemorrhage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical trial
 • Hematocrit
 • Hemoglobin
 • Postpartum hemorrhage
 • Urtica dioica
 1. Suarez S, Conde-Agudelo A, Borovac-Pinheiro A, Suarez-Rebling D, Eckardt M, Theron G, et al. Uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. American journal of obstetrics and gynecology 2020; 222(4):293-e1.
 2. Sirico A, Saccone G, Maruotti GM, Grandone E, Sarno L, Berghella V, et al. Low molecular weight heparin use during pregnancy and risk of postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2019; 32(11):1893-900.
 3. World Health Organization. Maternal mortality: evidence brief. Geneva: World Health Organization; 2019. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality.
 4. Maswime S, Buchmann E. A systematic review of maternal near miss and mortality due to postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet 2017; 137(1):1-7.
 5. Durmaz A, Komurcu N. Relationship between maternal characteristics and postpartum hemorrhage: a meta-analysis study. Journal of Nursing Research 20181; 26(5):362-72.
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 7. Evensen A, Anderson JM, Fontaine P. Postpartum hemorrhage: prevention and treatment. American family physician 2017; 95(7):442-9.
 8. Fukami T, Koga H, Goto M, Ando M, Matsuoka S, Tohyama A, et al. Incidence and risk factors for postpartum hemorrhage among transvaginal deliveries at a tertiary perinatal medical facility in Japan. PloS one 2019; 14(1):e0208873.
 9. Amjadi MA, Mojab F, Kamranpour SB. The effect of peppermint oil on symptomatic treatment of pruritus in pregnant women. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 2012; 11(4):1073-77.
 10. Nejati N, Dolatian M, Kamalinejad M, Khabazkhoob M. The effect of Plantago oral syrup on hemoglobin and hematocrit levels in women with normal postpartum hemorrhage. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):72-8.
 11. Izadpanah A, Alahyari E, Torshizi M, Khazaie Z, Sharifzadeh G, Hosseini M. Effect of grape seed powder on postpartum hemorrhage in vaginal delivery: a randomized controlled clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(10):30-7.
 12. Yadegari Z, Amir Ali Akbari S, Sheikhan Z, Nasiri M, Akhlaghi F. The effect of consumption of the date fruit on the amount and duration of the postpartum bleeding. Iran J Obst Gynecol Infertil 2016; 18(181):20-7.
 13. Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. Physicians Desk Reference (PDR) for Herbal Medicines. Third Edition. Thomson. Medical Economics Company, Montvale, New Jersey; 2004. P. 97-9.
 14. Zeković Z, Cvetanović A, Švarc-Gajić J, Gorjanović S, Sužnjević D, Mašković P, et al. Chemical and biological screening of stinging nettle leaves extracts obtained by modern extraction techniques. Industrial Crops and Products 2017; 108:423-30.
 15. Hosseinpour Delavar S, Boyerahmadi A, Soleymani A, Ghalavand A. Effect of eight weeks of aerobic interval training and Urtica dioica supplement on some inflammatory indicators and glycemic control in men with type 2 diabetes. Jundishapur Scientific Medical Journal 2020; 19(2):123-35.
 16. Zargari A. Herbal Medicine. 8th Tehran: Tehran University publication; 2011.
 17. Khosroyar S, Ali MH. Evaluating the Anti-Inflammatory Properties of Nettle in Traditional Medicine and Modern Medicine. Medical History 2018; 10(36):65-72.
 18. Eldamaty H. Effect of Adding Nettle Leaves (Uritca dioica L.) powder on Basal Diet to Lower Diabetesin Rats. Egyptian Journal of Food Science 2018; 46(1):141-51.
 19. Francišković M, Gonzalez‐Pérez R, Orčić D, Sanchez de Medina F, Martínez‐Augustin O, Svirčev E, et al. Chemical Composition and Immuno‐Modulatory Effects of Urtica dioica L.(Stinging Nettle) Extracts. Phytotherapy research 2017; 31(8):1183-91.
 20. Sourtji A, Kariman N, Mojab F, Alavi M. Comparing the effect of Mefnamic acid and the Hydroalcoholic extract of Urtica Diocia on the volum of heavy menstrual bleeding in Babol azad university students. Arak Medical University Journal (AMUJ) 2013; 16(4):28-36.
 21. Ghalandari S, Kariman N, Sheikhan Z, Mojab F, Mirzaei M, Shahrahmani H. Effect of hydroalcoholic extract of Capsella bursa pastoris on early postpartum hemorrhage: A clinical trial study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2017; 23(10):794-9.
 22. Mirabi P, Alamolhoda SH, Yazdkhasti M, Mojab F. The effects of lemon balm on menstrual bleeding and the systemic manifestation of dysmenorrhea. Iran J Pharm Res 2018; 17(Suppl2):214-23.
 23. Magnay JL, O’Brien S, Gerlinger C, Seitz C. Pictorial methods to assess heavy menstrual bleeding in research and clinical practice: a systematic literature review. BMC women's health 2020; 20(1):1-5.
 24. Higham JM, O'brien PM, Shaw R. Assessment of menstrual blood loss using a pictorial chart. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1990; 97(8):734-9.
 25. Zakherah MS, Sayed GH, El-Nashar SA, Shaaban MM. Pictorial blood loss assessment chart in the evaluation of heavy menstrual bleeding: diagnostic accuracy compared to alkaline hematin. Gynecologic and obstetric investigation 2011; 71(4):281-4.
 26. Ghalandari S, Kariman N, Sheikhan Z, Shahrahmani H, Asadi N. Systematic review on variety of effective treatment methods for postpartum hemorrhage in Iran and world. Iran J Obst Gynecol Infertil 2016; 19(15):16-38.
 27. Khalili M, Sahraee H, Hassanpour Ezati M. Anti-inflammatory effect of alcoholic stinging nettle extract in male nmri rats. Journal of Medicinal Plants 2007; 6(22):46-53.
 28. Hsu YL, Chen CY, Lin IP, Tsai EM, Kuo PL, Hou MF. 4-Shogaol, an active constituent of dietary ginger, inhibits metastasis of MDA-MB-231 human breast adenocarcinoma cells by decreasing the repression of NF-κB/Snail on RKIP. Journal of agricultural and food chemistry 2012; 60(3):852-61.
 29. Riehemann K, Behnke B, Schulze-Osthoff K. Plant extracts from stinging nettle (Urtica dioica), an antirheumatic remedy, inhibit the proinflammatory transcription factor NF-κB. FEBS letters 1999; 442(1):89-94.
 30. Rahimy M, Ziaey S, Babai G, Rabeay M. Effect of vitamin E in treatment of menorrhagia in patient with DUB. Daneshvar medical journal 2009; 82:59-66.
 31. Gülçin I, Küfrevioǧlu Öİ, Oktay M, Büyükokuroǧlu ME. Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). Journal of ethnopharmacology 2004; 90(2-3):205-15.
 32. Naafe M, Kariman N, Keshavarz Z, Mojab F, Chaibakhsh S. Considering the effect of hydro alcoholic extract of capsella bursa pastoris on menorrhagia. Arak Med Univ J 2016; 19(1):86-94.
 33. Al-Snafi AE. The chemical constituents and pharmacological effects of Capsella bursa-pastoris-A review. International Journal of Pharmacology and toxicology 2015; 5(2):76-81.