بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد در مادران مستعد عفونت برش سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات گروه فارماکولوژیک گیاهان دارویی. استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: درد بعد از اعمال جراحی از جمله سزارین، عامل نگرانی بسیاری از مادران باردار است، چون می‌تواند بر روی فرآیند ترمیم زخم تأثیرات نامطلوب داشته باشد؛ به­خصوص در مادران مستعد عفونت که با داشتن شرایط خاص، نیازمند مراقبت­های ضروری جهت ترمیم بهتر زخم می‌باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد مادران سزارین شده مستعد عفونت واجد شرایط انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سو‌کور شاهد‌دار تصادفی شده دو گروهه در سال 1398 بر روی 80 زن سزارین شده واجد شرایط شرکت در پژوهش در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و دارونما قرار گرفتند و به­مدت حداکثر 10 روز متوالی از پماد استفاده کردند. میزان شدت درد بر اساس مقیاس دیداری درد در روزهای قبل از مداخله و 3، 5 و 10 روز بعد از سزارین ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی‌تست مستقل، من‌ویتنی، کای دو و آنالیز واریانس برای داده‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در طول 10 روز پیگیری، گروه مداخله و دارونما از لحاظ متغیرهایی همچون مدت زمان راه رفتن (002/0=p)، قرار گرفتن در وضعیت نشسته (03/0=p) و سهم کربوهیدرات (04/0=p) همگن نبودند. به‌طور ‌کلی مقیاس درد تفاوت معنی‌داری در گروه مداخله و دارونما داشت که نشان‌دهنده کاهش درد در گروه مداخله بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: پماد ریکاو به‌دلیل داشتن ترکیبات مؤثر خود می‌تواند درد ناحیه برش سزارین در مادران مستعد عفونت را به‌میزان بالایی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Recove ointment on pain in mothers susceptible to infection of cesarean scar

نویسندگان [English]

 • Poopak Karimi Yekta 1
 • Mahin Tafazzoli 2
 • Masoumeh Mirteimouri 3
 • Hasan Rakhshandeh 4
 • Habibollah Esmailei 5
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Pharmacology Research Center of Medicinal Plants. Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor, Department of Statistics, Social Determinants of Health Research center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postoperative pain including cesarean section is a source of concern for many pregnant women, as it can cause adverse effects on the wound healing process, especially in mothers prone to infection who require special care for better wound repair. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of Recove ointment on pain in mothers with cesarean section who are susceptible to infection.
 Methods: This two-group triple-blind controlled randomized trial was performed on 80 women with cesarean section who were eligible to participate in the study in Mashhad Omolbanin hospital in 2019. The subjects were placed in two groups of intervention and placebo. They used the ointment for 10 consecutive days. The pain intensity was assessed on the basis of visual analogue scale (VAS) in the days before intervention and 3, 5, and 10 days after cesarean section. Statistical analysis was performed using SPSS statistical software (version 21). Independent T-test, Mann-whitney u test, K-squared test and variance analysis were utilized for repeated data. A p-value of <0.05 was taken as significant.
Results: During the ten days of follow-up, the intervention and placebo groups were not homogenous in terms of the variables of duration of walking (p= 0.002), sitting position (p= 0.03), and carbohydrate share (p= 0.04). In general, the pain scale was significantly different in the intervention and placebo groups which showed reduction of pain in the intervention group (p <0.001).
Conclusion: Due to the presence of effective compounds, Recove ointment can significantly reduce the pain severity of the cesarean scare in mothers who are susceptible to infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean scare infection
 • Recove ointment
 • Wound pain
 1. Rafiei M, Saei Ghare M, Akbari M, Kiani F, Sayehmiri F, Sayehmiri K, et al. Prevalence, causes, and complications of cesarean delivery in Iran: A systematic review and meta-analysis. Int J Reprod Biomed 2018; 16(4):221-234.
 2. American Academy of Family Physicians. Clinical practice guideline: planning for labor and vaginal birth after cesarean. January 2015.
 3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dash JS, Hoffman BL, Casey BM, et al . Williams obstetrics . 25nd ed . New York: McGraw-Hill; 2019.
 4. Samadi S, Khadivzadeh T. Evaluation of the effect of Rae Flower Pointment on intensity of Cesarean Wound. Journal of studious Medicine 2008; 9(2):89-94.
 5. Sobhani AR, Sharami H, Shokohi F, Oodi M. The effect of Lavendula essence on post cesarean pain relief. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2007; 16(62):80-6.
 6. Ghanei RG, Rezaei K, Mahmoodi R. The relationship between preoperative anxiety and postoperative pain after cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(39):16-22.
 7. Bechert K, Abraham SE. Pain management and wound care. The Journal of the American College of Certified Wound Specialists 2009; 1(2):65-71.
 8. Upton D, Solowiej K. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice & Research: Journal of the Australian Wound Management Association 2010; 18(3):114.
 9. Jahani Shoorab N, Mirteimouri M, Taghipour A, Latifnejad Roudsari R. Women's Experiences of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal Trauma: A Qualitative Content Analysis. Int J Community Based Nurs Midwifery 2019; 7(3):181-191.
 10. Khoshtarash M, ghanbari a, Yeganeh MR, kazemnezhad E, Rezasoltany P. Survey the effect of foot reflexology on pain and physiological parameters after Cesarean section in patients referring to Alzahra educational center in Rasht. J Holist Nurs Midwifery 2010; 20(2):27-33
 11. Masoomi Z, Keramat A, Hagi Agaee R. A systematic review of the effects of Medicinal Plants on pain after Cesarean section and Perineal incision. Journal of Medicinal Plants 2011; 10(4):1-16.
 12. Recove.2014. Available at: http://www.Darouyab.blog.ir/ post/recove. Accessed 2018.
 13. Recove. 2014. Available at: http://www.Tosandurou.com/fa/page/show. Accessed 2018.
 14. Sharif MR, Alizarger J, Sharif A. Evaluation of the wound healing activity of sesame oil extract in rats. Worled journal of medical science 2013; 9(2):74-8.
 15. Pai SA, Gagangras SA, Kulkarni SS, Majumdar AS. Potential of ozonated sesame oil to augment wound healing in rats. Indian J Pharm Sci 2014; 76(1):87-92.
 16. Emami A, Fasihi SH, Mehregan I. Hand book of Herbs. Tehran: Andishe Avar; 2010. p. 360-361.
 17. Salehisoormaghi MH. Herb and therapeutic Herb. Tehran: Donyae Taghziyeh; 2003. p. 186-9.
 18. Tran TA, Ho MT, Song YW, Cho M, Cho SK. Camphor Induces Proliferative and Anti-senescence Activities in Human Primary Dermal Fibroblasts and Inhibits UV-Induced Wrinkle Formation in Mouse Skin. Phytother Res 2015; 29(12):1917-25.
 19. Hussein BJ. Effect of Topical Application of Sesame Oil on Oral Wound Healing in Rabbits. International Journal of Scientific and Research Publications 2017; 7(7):885-92.
 20. Makvandi S, Mirzaiinajmabadi K, Mirteimoori M, Esmaily H. Effect of normal physiologic childbirth program in mother-friendly hospitals on duration of labor. Electronic Journal of General Medicine 2018; 15(3).
 21. Sharifi N, Hatami Manesh Z, Rezaei N, Namjouyan F, Momenian S. Effect of Scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1):56-60.
 22. Rekik DM, Khedir SB, Moalla KK, Kammoun NG, Rebai T, Sahnoun Z. Evaluation of Wound healing properties of Grape Seed, Sesame and Fenugreek Oils. Hindawi publishing corporation Evidence-based complementary and Alternative Medicine; 2016:1-12.
 23. Bigdeli Shamloo MB, Nasiri M, Dabirian A, Bakhtiyari A, Mojab F, Alavi Majd H. The effects of topical Sesame (Sesamum indicum) Oil on Pain Severity and Amount of Received Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Patients With Upper or Lower Extremities Trauma. Anesth Pain Med 2015; 5(3).
 24. Nasiri M, Farsi Z. Effect of light pressure stroking massage with sesame (Sesamum indicum L.) oil on alleviating acute traumatic limbs pain: A triple-blind controlled trial in emergency department. Complementary therapies in medicine 2017; 32:41-8.
 25. Madan U, Bureau MZ. Camphor: this is how you can use its Medicinal benefits to the fullest. News Health. 2015. Available at: https://zeenews.india.com. Accessed 2018.