بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز و محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زگیل تناسلی، یک عفونت شایع منتقل شونده جنسی است که باعث اختلال در کیفیت زندگی بیمار می‌شود. از گیاهانی که در طب سنتی جهت درمان زگیل تناسلی به آن اشاره شده، عصاره چای سبز می‌باشد. با توجه به اینکه به درمان‌های جدید و بهبود یافته در زگیل‌های خارجی آنوژنیتال نیاز است و هم‌چنین با توجه به تأکید بر استفاده از داروهای خانگی و گیاهی و رواج آن در خانواده‌ها و استفاده آن توسط خود بیمار و صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشتی به‌علت عدم نیاز به مراجعه به پزشک، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم عصاره چای سبز با محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397 بر روی 76 زن مبتلا به زگیل تناسلی انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، کرم عصاره چای سبز، 3 بار در روز و در گروه کنترل محلول پدوفیلین هفته‌ای یک‌بار استعمال شد. بیماران هر دو هفته تا 12 هفته یا بهبود کامل ضایعات مراجعه نموده و تعداد ابعاد و درصد کاهش ضایعات در فرم ارزیابی ضایعات ثبت شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد و ابعاد ضایعات در هفته‌های 4، 6 و 8 پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله، بین دو گروه عصاره چای سبز و پدوفیلین معنی‌دار بود (001/0p <) و در گروه پدوفیلین نتایج بهتری نشان داد، اما بر اساس نتایج آزمون من‌ویتنی، تفاوت آماری معنی‌داری از نظر تعداد و ابعاد ضایعات در طی 10 هفته پس از درمان بین دو گروه وجود نداشت (001/0p <). تعداد و ابعاد ضایعات در طی 10 هفته مداخله نسبت به قبل از مداخله در دو گروه معنادار بود (001/0p <).
نتیجه‌گیری: میزان بهبودی ضایعات پس از اتمام دوره درمان در گروه چای سبز با پدوفیلین یکسان بود، لذا با توجه به موفقیت‌‌آمیز بودن نتایج پژوهش حاضر، توصیه به استفاده از این محصول به‌عنوان جایگزین مناسب پدوفیلین در درمان زگیل تناسلی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cream containing green tea extract and pedophylline solution on the process of reducing genital wart lesions

نویسندگان [English]

 • Seyede Zohreh Mousavi 1
 • Nahid Golmakani 2
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Genital wart is a common sexually transmitted infection which impairs the patient's quality of life. One of the plants which is mentioned in traditional medicine for the treatment of genital warts is green tea extract. Considering the need for new and improved treatments for external anogenital warts, as well as the emphasis on the use of home and herbal medicines and its prevalence in families and its use by the patient and saving the health costs due to the lack of need to refer to physician, this study was performed with aim to compare the effect of green tea extract cream with pedophylline solution on the reduction of genital wart lesions.
Methods: This clinical trial study was performed in 2018-2019 on 76 women with genital warts. The subjects were randomly divided into the intervention and control groups. In the intervention group, green tea extract cream was used 3 times a day and in the control group, pedophiline solution was used once a week. The patients in both groups referred every two weeks until 12 weeks or complete recovery of lesions and the number of dimensions and percentage of reduction of lesions were recorded in the lesion assessment form. The validity and reliability of the tool were confirmed by the views of the experts and Cronbach's alpha coefficient r=89%. Data were analyzed by SPSS software (version 22). P Results: The number and dimensions of lesions were significant between the two groups of green tea extract and pedophylline in weeks 4, 6 and 8 after the intervention compared with before the intervention (p <0.001) and showed better results in the pedophylline group. But, according to the results of Mann-Whitney test, no statistically significant difference was found between the two groups in the number and size of lesions during the 10 weeks after treatment (p <0.001). The number and dimensions of lesions were significant between the two groups during 10 weeks of intervention compared to before the intervention (p <0.001).
Conclusion: The rate of healing of lesions after the end of treatment in the green tea group was the same as pedophylline, so considering the success of the results of the present study, it is recommended to use this product as a suitable alternative to pedophylline in the treatment of genital warts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genital warts
 • Green tea extract
 • Improvement
 • Pedophiline solution
 1. Gupta AK, Daigle D. Sinecatechins 10% ointment: a green tea extract for the treatment of external genital warts. Skin Therapy Lett 2015; 20(1):6-8.
 2. Panelists GG, Taylor M, Berman B, Kaufmann M, Abramovits W, Zeichner J. Sinecatechins ointment, 15% for the treatment of external genital and perianal warts: proceedings of an expert panel roundtable meeting. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 2016;9(3 Suppl 1):S2.
 3. Tatti S, Swinehart JM, Thielert C, Tawfik H, Mescheder A, Beutner KR. Sinecatechins, a defined green tea extract, in the treatment of external anogenital warts: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008; 111(6):1371-9.
 4. Akhavan S, Mousavi A, Modaresgilani M, Alibakhshi A. Genital Warts. J Obstet Gynecol Cancer Res 2017; 2(1).
 5. Wang Y, Padua GW. Formation of zein microphases in ethanol-water. Langmuir 2010; 26(15):12897-901.
 6. Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections. J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1:S16-24.
 7. Cox JT. Epidemiology and natural history of HPV. Journal of family practice 2006; 55(11):SS3-.
 8. Hariri S, Unger ER, Sternberg M, Dunne EF, Swan D, Patel S, et al. Prevalence of genital human papillomavirus among females in the United States, the National Health And Nutrition Examination Survey, 2003-2006. J Infect Dis 2011; 204(4):566-73.
 9. Malakouti J, Mirghafourvand M, Gorbani M, Salehi Poormehr H, Pourasad Shahrak S, Jafari Shabiri M. Incidence of Human Papilloma Virus (HPV) infection and its relevant factors among women referring to Alzahra Therapeutic-Educational Center of Tabriz, September 2013 to March 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(185):16-22.
 10. Soori T, Hallaji Z, Noroozi-Nejad E. Genital warts in 250 Iranian patients and their high-risk sexual behaviors. Archives of Iranian medicine 2013; 16(9):518.
 11. Schöfer H, Tatti S, Lynde CW, Skerlev M, Hercogová J, Rotaru M, et al. Sinecatechins and imiquimod as proactive sequential therapy of external genital and perianal warts in adults. Int J STD AIDS 2017; 28(14):1433-1443.
 12. Ryan KJ, editor. Kistner's gynecology and women's health. Mosby Incorporated; 1999.
 13. Scheinfeld N. Condylomata acuminata (anogenital warts): management of external condylomata acuminata in men. UpToDate. Waltham, MA. Accessed September. 2018; 5.
 14. Kafaie P, Torabipour M. Comparing the efficacy of Cryotherapy with 25% solution of podophyllin in the treatment of genital Warts in women. J Isfahan Med Sch 2015; 33(354):1710-7
 15. Layegh P, Pezeshkpoor F, Emam-gholy Tabar Malakshah P, Shakeri MT. Cryotherapy versus podophyllin in the treatment of genital wart. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(2):133-8.
 16. Thappa DM, Chiramel MJ. Evolving role of immunotherapy in the treatment of refractory warts. Indian Dermatol Online J 2016; 7(5):364-370.
 17. Stockfleth E, Beti H, Orasan R, Grigorian F, Mescheder A, Tawfik H, et al. Topical Polyphenon E in the treatment of external genital and perianal warts: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008; 158(6):1329-38.
 18. Meltzer SM, Monk BJ, Tewari KS. Green tea catechins for treatment of external genital warts. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(3):233.e1-7.
 19. von Krogh G, Longstaff E. Podophyllin office therapy against condyloma should be abandoned. Sex Transm Infect 2001; 77(6):409-12.
 20. Gross G, Meyer KG, Pres H, Thielert C, Tawfik H, Mescheder A. A randomized, double-blind, four-arm parallel-group, placebo-controlled Phase II/III study to investigate the clinical efficacy of two galenic formulations of Polyphenon E in the treatment of external genital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21(10):1404-12.
 21. Tatti S, Stockfleth E, Beutner KR, Tawfik H, Elsasser U, Weyrauch P, et al. Polyphenon E®: a new treatment for external anogenital warts. British Journal of Dermatology 2010; 162(1):176-84.
 22. Trottier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papillomavirus infection. Vaccine 2006; 24:S4-15.
 23. Langley PC. A cost-effectiveness analysis of sinecatechins in the treatment of external genital warts. J Med Econ 2010; 13(1):1-7.
 24. Goldenberg G, Taylor M, Berman B, Kaufmann M, Abramovits W, Zeichner J. Sinecatechins Ointment, 15% for the Treatment of External Genital and Perianal Warts: Proceedings of an Expert Panel Roundtable Meeting. J Clin Aesthet Dermatol 2016; 9(3 Suppl 1):S2-S15.