مقایسه گونه‌های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با دیابت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (*مانند نویسنده اول)

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استاد انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ولوواژینیت کاندیدایی (VVC)، یکی از عفونت‌های شایع واژینال در زنان و در زنان مبتلا به دیابت می‌باشد. با وجود اینکه کاندیدا آلبیکنس به‌‌عنوان شایع‌‌ترین عامل این عفونت گزارش شده است، اما تغییراتی در الگوی کاندیداهای ایجاد‌ کننده  ولوواژینیت کاندیدایی ایجاد شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی ایزوله‌‌های غالب کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با ابتلاء به دیابت انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، 428 نفر از زنان مشکوک به ولوواژینیت کاندیدایی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهرستان تربت‌جام در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. 2 نمونه از ترشحات واژن هر بیمار گرفته شد. نمونه اول بر روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت داده شد و نمونه دوم نیز به‌روش اسمیر مرطوب مورد آزمایش میکروسکوپی مستقیم قرار گرفت. به‌منظور تعیین گونه، کلنی‌های کاندیدا بر روی محیط کروم آگار پاساژ داده شد. اطلاعات دموگرافیک و سابقه دیابت در شرکت‌کنندگان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد 309 مورد کشت مثبت مخمری از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی به‌دست آمد. گونه‌های کاندیدایی شناسایی شده شامل کاندیدا آلبیکنس (9/46%)، کاندیدا گلابراتا (2/17%)، کاندیدا پاراپسیلوزیس (5/14%)، کاندیدا کروزه‌ای (7/10%) و کاندیدا تروپیکالیس (7/10%) بودند. در 3/13% موارد نیز محیط‌های کشت دارای دو نوع گونه کاندیدایی بودند. 41 نفر (3/13%) از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی نیز مبتلا به دیابت بودند که ارتباط معناداری مشاهده نشد.  
نتیجه‌گیری: فراوانی کاندیداهای غیرآلبیکنس نسبت به گونه کاندیدا آلبیکنس در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر تربت‌جام به نسبت بیشتر است و کاندیدا گلابراتا در بین گونه‌های غیرآلبیکنس بیشترین فراوانی را دارد. ابتلاء به ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان به دیابت قابل توجه نیست. در مبتلایان به دیابت کاندیدا پاراپسیلوزیس بیشترین فراوانی را به‌عنوان گونه غیرآلبیکنس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Candida species in patients with Candida vulvovaginitis in Torbat-e Jam and its relationship with diabetes

نویسندگان [English]

 • Parisa Barmar 1
 • Hossein Zarrinfar 2
 • Lida Jarahi 3
 • Abdolmajid Fata 4
1 M.Sc. student in Mycology, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Mycology, Allergy Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. student in Mycology, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Professor, Department of Parasitology and Mycology, Cutaneous Leishmaniasis Research Center,
چکیده [English]

Introduction: Candida vulvovaginitis is one of the most common vaginal infections in women and in women with diabetes. Although C. albicans has been reported to be the most common cause of this infection, but there have been recent changes in the pattern of Candida causing Candida vulvovaginitis. This study was performed with aim to investigate the frequency of dominant Candida isolates in patients with Candida vulvovaginitis in Torbat-e Jam and its relationship with diabetes.
Methods: In this cross-sectional study, 428 women with suspected Candida vulvovaginitis referred to Torbat-e-Jam medical centers were assessed in 2019. Two specimens of vaginal secretions were taken from each patient. The first specimen was cultured on sabouraud dextrose agar (SDA) medium, and the second one was directly examined using wet mount microscopy. The Candida colonies were passaged on CHROMagar Candida medium to identify the species. Demographic and diabetes characteristics of the patients were evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square test. p<0.05 was considered statistically significant.
Results: 309 positive yeast cultures were obtained from the patients with Candida vulvovaginitis. Identified Candida species included: 145 (46.9%) C. albicans, 53 (17.2%) C. glabrata, 45 (14.5%) C. parapsilosis, 33 (10.7%) C. krusei, and 33 (10.7%) C. tropicalis. Forty-one specimens (13.3%) also had two types of Candida species. Forty-one patients (13.3%) affected to Candida vulvovaginitis also had diabetes that no significant relationship was observed.
Conclusion: The frequency of non-albicans Candida is relatively higher than C. albicans in patients with Candida vulvovaginitis in Torbat-e Jam, and C. glabrata is the most common among non-albicans species. The incidence of Candida vulvovaginitis was not significant in patients with diabetes. C. parapsilosis was most common among non-albicans species in diabetics patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candida
 • Candida vulvovaginitis
 • Diabetes
 • Torbat-e- Jam
 1. Matheson A, Mazza D. Recurrent vulvovaginal candidiasis: A review of guideline recommendations. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2017; 57(2):139-145.
 2. Zarrinfar H, Kaboli S, Dolatabadi S, Mohammadi R. Rapid detection of Candida species in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary symptoms. Braz J Microbiol 2016; 47(1):172-6.
 3. Kord Z, Fata A, Zarrinfar H. Molecular Identification of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis for the first time in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):50-7.
 4. Chew SY, Than LT. Vulvovaginal candidosis: contemporary challenges and the future of prophylactic and therapeutic approaches. Mycoses 2016; 59(5):262-73.
 5. Alizadeh M, Kolecka A, Boekhout T, Zarrinfar H, Ghanbari Nahzag MA, Badiee P, et al. Identification of Candida species isolated from vulvovaginitis using matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Curr Med Mycol 2017; 3(4):21-25.
 6. Mohamadi J, Havasian MR, Panahi J, Pakzad I. Antifungal drug resistance pattern of Candida. spp isolated from vaginitis in Ilam-Iran during 2013-2014. Bioinformation 2015; 11(4):203-6.
 7. Devi LS, Maheshwari M. Speciation of Candida Species isolated from clinical specimens by using Chrom agar and conventional methods. International Journal of Scientific and Research Publications 2014; 4(3):1-5.
 8. Fatahinia M, Halvaeezadeh M, Rezaei-Matehkolaei A. Comparison of enzymatic activities in different Candida species isolated from women with vulvovaginitis. J Mycol Med 2017; 27(2):188-194.
 9. Esmailzadeh A, Zarrinfar H, Fata A, Sen T. High prevalence of candiduria due to non-albicans Candida species among diabetic patients: A matter of concern? J Clin Lab Anal 2018; 32(4):e22343.
 10. Gunther LS, Martins HP, Gimenes F, Abreu AL, Consolaro ME, Svidzinski TI. Prevalence of Candida albicans and non-albicans isolates from vaginal secretions: comparative evaluation of colonization, vaginal candidiasis and recurrent vaginal candidiasis in diabetic and non-diabetic women. Sao Paulo Med J 2014; 132(2):116-20.
 11. Jain N, Mathur P, Misra MC, Behera B, Xess I, Sharma SP. Rapid identification of yeast isolates from clinical specimens in critically ill trauma ICU patients. J Lab Physicians 2012; 4(1):30-4.
 12. Jithendra K, Madhavulu B, Rama P, Munilakshmi P, Avinash G. Candida Speciation from Vaginal Candidiasis and Its Antifungal Succeptability. Int J Curr Med App Sci 2015; 3(5):144-8.
 13. Odds FC, Bernaerts R. CHROMagar Candida, a new differential isolation medium for presumptive identification of clinically important Candida species. J Clin Microbiol 1994; 32(8):1923-9.
 14. Diba K. Comparison of biochemical and molecular methods for the identification of Candida species causing vulvovaginal candidiasis and recurring vulvovaginal candidiasis. Iran J Med Microbiol 2014; 8(3):45-50.
 15. Khorsand I, Ghanbari Nehzag MA, Zarrinfar H, Fata A, Naseri A, Badiee P, et al. Frequency of variety of Candida species in women with Candida vaginitis referred to clinical centers of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(168):15-22.
 16. Devi LS, Maheshwari M. Speciation of Candida Species isolated from clinical specimens by using Chrom agar and conventional methods. International Journal of Scientific and Research Publications 2014; 4(3):1-5.
 17. Nazeri M, Mesdaghinia E, Moravej SA, Atabakhshiyan R, Soleymani F. Prevalence of vulvovaginal candidiasis and frequency of candida species in women. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 21(86):254-62.
 18. Hedayati MT, Taheri Z, Galinimoghadam T, Aghili SR, Cherati JY, Mosayebi E. Isolation of different species of Candida in patients with vulvovaginal candidiasis from Sari, Iran. Jundishapur journal of microbiology 2015; 8(4).
 19. Wilson C. Recurrent vulvovaginitis candidiasis; an overview of traditional and alternative therapies. Adv Nurse Pract 2005; 13(5):24-9.
 20. Hasanvand S, Azadegan Qomi H, Kord M, Didehdar M. Molecular epidemiology and in vitro antifungal susceptibility of candida isolates from women with vulvovaginal candidiasis in northern cities of Khuzestan province, Iran. Jundishapur J Microbiol 2017; 10(8):e12804.
 21. Grigoriou O, Baka S, Makrakis E, Hassiakos D, Kapparos G, Kouskouni E. Prevalence of clinical vaginal candidiasis in a university hospital and possible risk factors. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126(1):121-5.
 22. Adebiyi OE, Oluwadun A, Daniel OJ, Oritogun RS, Fasanmade AA. Prevalence of Vulvovaginal Candidiasis Among Women with Diabetes mellitus in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Annals of Health Research 2015; 1(2):55-61.
 23. Malazy OT, Shariat M, Heshmat R, Majlesi F, Alimohammadian M, Tabari NK, et al. Vulvovaginal candidiasis and its related factors in diabetic women. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2007; 46(4):399-404.
 24. Rodrigues CF, Rodrigues ME, Henriques M. Candida sp. infections in patients with diabetes mellitus. Journal of clinical medicine 2019; 8(1):76.
 25. Sopian IL, Shahabudin S, Ahmed MA, Lung LT, Sandai D. Yeast Infection and Diabetes Mellitus among Pregnant Mother in Malaysia. Malays J Med Sci 2016; 23(1):27-34.