بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتیبادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لولهای در زنان نازا و مقایسه تیتر آنتیبادی با زنان نرمال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع ناباروی در جهان روند صعودی داشته و درمان ناباروی، یکی از مسائل حائز اهمیت می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتی‌بادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لوله‌ای در زنان نازا و بارور مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1398 بر روی 203 از زنان مراجعه‌کننده به کلینیک نازایی و زایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان انجام شد. از زنان سالم بارور مراجعه‌کننده به بیمارستان هم به‌عنوان گروه کنترل استفاده شد. در هر دو گروه تیتر آنتی‌بادی IgG و IgA کلامیدیا تراکوماتیس اندازه‌گیری شد. برای گروه نازا با IgG و IgA مثبت لاپاراسکوپی انجام و انسداد لوله‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در بیمارانIgG و IgA منفی هم جهت بررسی بیشتر هیستروسالپنگوگرافی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی و کای اسکوئر انجام گرفت. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 203 زن مورد مطالعه قرار گرفتند. در مقایسه کمی میانگین تیتر IgG و IgA در زنان نابارور به‌طور معنی‌داری بالاتر از زنان سالم بود (به‌ترتیب 039/0=p، 021/0=p)، اما در مقایسه کیفی، فراوانی آنتی‌بادی مثبت کلامیدیا در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (951/0=p). تیتر IgA و IgG در زنان نابارور با انسداد لوله‌ای به‌طور معنی‌داری بالاتر از زنان نابارور بدون انسداد بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: اگرچه میانگین تیتر IgG و IgA در زنان نابارور به‌طور معنی‌داری بالاتر از زنان سالم بود، اما فراوانی آنتی‌بادی مثبت کلامیدیا در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. همچنین تیتر آنتی‌بادی‌ها در زنان نابارور با انسداد لوله‌ای به‌طور معنی‌داری بالا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between IgG and IgA titers of Chlamydia Trachomatis and Tubal Obstruction in Infertile Women and Comparison of Antibody Titers with Normal Women

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Alijani 1
 • Narjes Sargolzaei 2
 • Zahra Heidari 3
 • Farahnaz Farzaneh 4
1 Assistant Professor, Department of Immunology, Clinical Immunology Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The prevalence of infertility in the world is increasing and treatment of infertility is one of the important issues. This study was performed with aim to investigate the relationship between IgG and IgA titers of Chlamydia Trachomatis and tubal obstruction in infertile and fertile women referred to Ali ibn-e Abitaleb hospital of Zahedan.
Methods: This case-control study was performed in 2019 on 203 women referred to infertility clinic of Ali ibn-e Abitaleb Hospital of Zahedan. The healthy fertile women were considered as the control group. IgG and IgA antibody titers of Chlamydia trachomatis were measured in both groups. For infertile patients with positive IgG and IgA, laparoscopy was performed and tubal occlusion was evaluated. For patients with negative IgG and IgA, hysterosalpingography were done for more evaluation. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, 203 women were studied. In quantitative comparison, mean IgG and IgA titers were significantly higher in infertile women than fertile women (P=0.039) and (P=0.02), respectively, but in qualitative comparison, the frequency of positive Chlamydia antibody was not significantly different between the two groups (P=0.951). IgG and IgA titer was significantly higher in infertile women with tubal obstruction than infertile women without tubal obstruction (P<0.001).
Conclusion: Although the mean IgG and IgA titers were significantly higher in infertile women than fertile women, but the frequency of chlamydia positive antibodies did not differ significantly between the two groups. Also, the titer of antibodies was significantly higher in infertile women with tubal obstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibody
 • Chlamydia trachomatis
 • IgA
 • IgG
 • Infertility
 1. Behnoud N, Bahrami R, Kordafshari G, Farzaneh F, Kenari HM. Management of early menopause using traditional Persian medicine: a case report. International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences 2019; 7(2):231-6.
 2. Behnoud N, Farzaneh F, Ershadi S. The effect of clomiphene citrate versus letrozole on pregnancy rate in women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2019; 6(3):335-40.
 3. Farzaneh F, Khalili M, Kazemi A. Prevalence of Celiac in Fertile Women Due to Unexplained Infertility. Prensa Med Argent 2019; 105:4.
 4. Akande VA, Hunt LP, Cahill DJ, Caul EO, Ford WC, Jenkins JM. Tubal damage in infertile women: prediction using chlamydia serology. Hum Reprod 2003; 18(9):1841-7.
 5. Baumann LS. Cosmetic Dermatology: Principles and Practice, Second Edition: Principles& Practice. McGraw-Hill Education; 2008.
 6. Almog B, Shalom-Paz E, Dufort D, Tulandi T. Promoting implantation by local injury to the endometrium. Fertility and sterility 2010; 94(6):2026-9.
 7. Öhman H. Immunogenetic risk factors of Chlamydia-induced tubal factor infertility; 2012.
 8. Nikbakht R, Saharkhiz N, Ghalmbor F. Comparison of Levels of Antibodies against Chlamydia Trachomatis in Infertile Women Due to Tubal Factors and Fertile Women. SSU_Journals 2009; 16(4):16-20.
 9. Peivandi S, Moslemizadeh N, Gharajeh S, Ajami A. The role of Chlamydia trachomatis IgG antibody testing in predicting tubal factor infertility in Northern Iran. Int J Fertil Steril 2009; 3(3).
 10. Singh S, Bhandari S, Agarwal P, Chittawar P, Thakur R. Chlamydia antibody testing helps in identifying females with possible tubal factor infertility. International Journal of Reproductive BioMedicine 2016; 14(3):187.
 11. Omo‐Aghoja LO, Okonofua FE, Onemu SO, Larsen U, Bergstrom S. Association of Chlamydia trachomatis serology with tubal infertility in Nigerian women. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2007; 33(5):688-95.
 12. Veenemans L, Van der Linden P. The value of Chlamydia trachomatis antibody testing in predicting tubal factor infertility. Human reproduction 2002; 17(3):695-698.
 13. Farzaneh F, Afshar F. Comparison of ovulation induction with letrozole plus dexamethasone and letrozole alone in infertile women with polycystic ovarian disease: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine 2020; 18(4):307.
 14. Nezamdoust S, Farzaneh F. Comparison of the effect of trigger of ovulation with HCG and HCG plus oxytocin on the biochemical pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 22(12):19-23.