بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در پیشگیری از استریای حاملگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشنارسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات گیاهان پزشکی، پژوهشکده علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

5 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: استریایحاملگی،تغییرفیزیولوژیکپوستی بهرنگ بنفش است که بسیاریاززنان آن را در دورهبارداری تجربه نموده و به‌علت مشکلات همراه آن دچار استرس و نگرانی‌هایی از نظر زیبایی، کاهش اعتماد‌به‌نفس و مشکلات روان‌شناختی می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ژل آلوئه­ورا در پیشگیری از استریای بارداری بر روی زنان باردار نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده سه‌سوکور در سال 1398 بر روی 90 زن باردار نخست‌زا با سن حاملگی 20-18 هفته مراجعه‌کننده به مراکزمنتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. افراد با روش تخصیص تصادفی در یکی از سه گروه ژل آلوئه­ورا یا دارونما قرار گرفتند. افراد دریافت‌کننده ژل‌ آلوئه‌ورا و دارونما روزانه 3 سانتی‌متر از ژل دریافتی را به‌مدت 2 دقیقه بر کل شکم به‌مدت 8 هفته ماساژ دادند و گروه کنترل از هیچ ماده­ای بر روی پوست ناحیه شکم استفاده نکردند. پس از 8 هفته شدت استریا به‌روش داوی، شدت خارش به‌روش کامینی و شدت اریتم به‌روش اتوال ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: سه گروه از نظر متغیرهای زمینه‌ای و مداخله‌گر در ابتدای مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0<p). بر اساس نتایج آزمون­ کروسکال والیس، میزان بروز استریا (001/0=p) و شدت خارش و اریتم (001/0=p) در هفته 28 بارداری در گروه ژل آلوئه‌ورا به‌طور معنی‌داری از دو گروه دیگر کمتر بود. همچنین شانس افزایش شدت استریا در گروه دارونما و گروه ژل آلوئه­ورا نسبت به گروه کنترل به‌ترتیب 75% و 95% کمتر بود.
نتیجه­گیری:ژل آلوئه‌ورا بر پیشگیری از استریای بارداری و کاهش خارش و اریتم آن تأثیر دارد و می­توان ژل آلوئه‌ورا را به برای پیشگیری از استریای بارداری با هزینه کم به زنان باردار پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe Vera Gel on prevention of Striae Gravidarum

نویسندگان [English]

 • Sahar Bagherian 1
 • Sedigheh Amir Ali Akbari 2
 • Nourossadat Kariman 3
 • Zahra Lorigooini 4
 • Maliheh Nasiri 5
1 M.Sc. Student in Midwifery Training, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Pharmacognosy, Medical Plants Research Center, Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
5 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Striae Gravidarum is a skin physiological change in purple that many women experience during pregnancy and due to the accompanying problems, they suffer from stress and worries about beauty, low self-esteem and psychological problems. This study was performed with aim to determine the effect of aloe vera gel on prevention of striae gravidarum in nulliparous pregnant women.
Methods: This triple-blind randomized clinical trial study with a control group was performed in 2019 on 90 nulliparous women with gestational age of 18-20 weeks referring to the selected centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. The subjects were randomly assigned to one of the three groups of aloe vera gel or placebo. The participants receiving aloe vera gel and placebo group daily massaged 3 cm of the gel for 2 minutes on the entire abdomen for 8 weeks, and the control group did not use any substances on the skin of the abdomen. After 8 weeks, the severity of striae was assessed by the Davy method, the severity of pruritus by the Kamini method, and the severity of the erythema by the Atwal method. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Kruskal-Wallis statistical test. P <0.05) was considered statistically significant.  
Results: Three groups were not significantly different in terms of background and interventional variables at the beginning of the study (p >0.05). Kruskal-Wallis statistical tests showed that the incidence of striae (p = 0.001), the severity of pruritus and erythema (p = 0.001) at 28th weeks of pregnancy was significantly lower in the Aloe Vera gel group than the other two groups. Also, the chance of increasing the severity of striae in the placebo group and the aloe vera gel group were 75% and 95% lower than the control group, respectively.
Conclusion: Aloe vera gel has an effect on preventing striae gravidarum and reducing itching and erythema. Aloe vera gel can be recommended to pregnant women as a low-cost method for preventing striae gravidarum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aleo vera gel
 • Nulliparous
 • Striae gravdarum
 1. Osman H, Rubeiz N, Tamim H, Nassar AH. Risk factors for the development of striae gravidarum. American journal of obstetrics and gynecology 2007; 196(1):62-e1.
 2. Tunzi M, Gray GR. Common skin conditions during pregnancy. American family physician 2007; 75(2):211-8.
 3. Cunningham FG, Kenneth J, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
 4. Ghasemi A, Gorouhi F, Rashighi‐Firoozabadi M, Jafarian S, Firooz A. Striae gravidarum: associated factors. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2007; 21(6):743-6.
 5. Thomas RG, Liston WA. Clinical associations of striae gravidarum. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2004; 24(3):270-1.
 6. Watson RE, Parry EJ, Humphries JD, Jones CJ, Polson DW, Kielty CM, et al. Fibrillin microfibrils are reduced in skin exhibiting striae distensae. The British journal of dermatology 1998; 138(6):931.
 7. Findik RB, Hascelik NK, Akin KO, Unluer AN, Karakaya J. Striae gravidarum, vitamin C and other related factors. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2011; 81(1):43-8.
 8. Lerdpienpitayakul R, Manusirivithaya S, Wiriyasirivaj B, Lorwatthanasirikul J. Prevalence and risk factors of striae gravidarum in primiparae. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 2009: 70-9.
 9. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing stretch marks in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(11).
 10. Taavoni S, Soltanipour F, Haghani H, Kheirkhah M. Survey of the Effects of Olive Oil and Saj Cream on Striae Gravidarum in the Second Trimester of Pregnancy. Iran Journal of Nursing (2008-5923) 2012; 25(75).
 11. Davey CM. Factors associated with the occurrence of striae gravidarum. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1972; 79(12):1113-4.
 12. Hajhashemi M, Rafieian M, Rouhi Boroujeni HA, Miraj S, Memarian S, Keivani A, et al. The effect of Aloe vera gel and sweet almond oil on striae gravidarum in nulliparous women. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2018; 31(13):1703-8.
 13. Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Kamrani A. Effect of sesame and sweet almond oil on the prevention of striae and itching caused by it in primiparous women: a randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(170.16):1-11.
 14. Djeraba A, Quere P. In vivo macrophage activation in chickens with Acemannan, a complex carbohydrate extracted from Aloe vera. International journal of immunopharmacology 2000; 22(5):365-72.
 15. Boudreau MD, Beland FA. An evaluation of the biological and toxicological properties of Aloe barbadensis (miller), Aloe vera. Journal of Environmental Science and Health Part C 2006; 24(1):103-54.
 16. Emad M, Gheibi F. Aloe vera. Tehran: Pooneh; 1391.
 17. Dhiman K, Sahoo M, Dhiman KS. A Clinical Study to Access the Efficacy of Karaveer Taila on Kikkisa (Striae Gravidarum). AYU (An international quarterly journal of research in Ayurveda) 2009; 30(3):295.
 18. Atwal GS, Manku LK, Griffiths CE, Polson DW. Striae gravidarum in primiparae. British Journal of Dermatology 2006; 155(5):965-9.
 19. Taavoni S, Soltanipour F, Haghani H, Ansarin H, Khayrkhah M. Effect of olive oil on striae gravidarum. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2011; 13(2):39-43.
 20. Salter SA, Kimball AB. Striae gravidarum. Clinics in dermatology 2006; 24(2):97-100.