بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین خون در زنان مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانشجوی دکترای علوم اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: فشار خون عارضه شایع دوران بارداری است که همراه با خونریزی و عفونت باعث مرگ و میر مادران می شود. پره اکلامپسی یک بیماری چند ارگانی با انقباضات عروقی وسیع است. مطالعات نشان داده اند که افزایش هموسیستئین خون با وقوع صدمه عروقی در پره اکلامپسی ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین غلظت هموسیستئین در زنان با و بدون پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال 1387 بر روی 70 زن باردار تک قلو در سه ماهه سوم بارداری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انجام شد. 35 نفر با تشخیص پره اکلامپسی در گروه مورد و 35 نفر با فشار خون طبیعی و عدم پروتئینوری در گروه شاهد قرار گرفتند و از نظر متغیرهای تأثیرگذار بر وقوع پره اکلامپسی تحت نظر قرار گرفتند. افراد دو گروه در مورد رژیم غذایی و مصرف مکمل ها همسان بودند. سپس اطلاعات افراد مورد مطالعه در پرسشنامه ها تکمیل شد میزان هموسیستئین در آنان اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های تی، کای دو، آنالیز واریانس دو طرفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر سن، توده بدنی قبل بارداری، سن بارداری، تعداد بارداری و زایمان و میزان هموگلوبین با هم همگن بودند. میزان هموسیستئین خون در زنان سالم (83/3 ± 22/8) و در زنان مبتلا به پره اکلامپسی (54/4 ± 16/9) تفاوت آماری معنی داری نداشت (3/0=p).
نتیجه‌گیری: میزان هموسیستئین خون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان سالم بالاتر بود اما اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation of Blood Hemocystein-Level in Women with and without Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Mitra Mahdavian 1
  • Hassan abbassian 2
  • Zahra Shojaeian 3
1 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Bojnourd, Bojnourd, Iran.
2 Ph.D. student of Neuroscience, Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Ghuchan, Ghuchan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypertension is a common complication during pregnancy and its association with bleeding and infection causes maternal mortality and morbidity. Preeclampsia is a complex multi-organic disorder with extended vasospasm. According to some reports, there is a relationship between the increase of blood hemocystein-level and cardiovascular disorders in preeclampsia. Therefore, this research has been done with the aim of investigation of blood Hemocystein concentration in women with and without preeclampsia.
Methods: This cross-sectional case-control study was conducted among 70 singleton-pregnant women in third trimester who were admitted to the selected hospitals of medical university of Mashhad and had inclusion criteria. 35 women with preeclamptic signs were selected as case group and 35 women with normal blood pressure and no proteinuria were selected as control group. While diets and taken supplements of both groups were similar, effective variables on occurrence of preeclampsia were monitored. Demographic characteristics were filled in questionnaire form and homocysteine levels were measured. The gathered data were analyzed by SPSS software (version 16), T-test, chi square, two way ANOVA. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Both groups were homogeneous in ages, pre-pregnancy BMI, gestational age, number of pregnancy, and hemoglobin level. Blood homocystein level was not statistically significant in both groups (9.16±4.54 in preeclamptic group vs. 8.22±3.38 in normal group)
Conclusion: Preeclamptic women had higher level of blood hemocystein in comparison with non-preeclamptic women but this difference was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestational hypertension
  • Hemocystein
  • Preeclampsia
1. Cuningham FG, Leveno KJ, Bloom SI, Hauth JC, Gilstrap III L, Weastrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed.
New York:McGraw-Hill;2005.
2. Khosrowbeygi A, Lorzadeh N, Ahmadvand H, Shiravand Y. Homocysteine and its association with lipid
peroxidation and leptin in preeclampsia. Int J Biol Chem 2011;5(3):184-92..
3. Guven MA, Coskun A, Ertas IE, Aral M, Zencirci B, Oksuz H. Association of maternal serum CRP, IL-6, TNFalpha,
homocysteine, folic acid and vitamin B12 levels with the severity of preeclampsia and fetal birth weight.
Hypertens Pregnancy 2009 May;28(2):190-200.
4. Nadafi M, Mohammad Hosseini S, Afrasiabyfar A, Momeni E, Malekzadeh GM. [Association of homocysteine,
vitamin and blood factors with preeclampsia in pregnant women] [Article in Persian]. J Armaghane Danesh
2010 Summer;15(2):171-80.
5. Makedos G, Papanicolaou A, Hitoglou A, Kalogiannidis I, Makedos A, Vrazioti V, et al. Homocysteine, folic
acid and B12 serum levels in pregnancy complicated with preeclampsia. Arch Gynecol Obstet 2007
Feb;275(2):121-4.
6. Wen SW, Chen XK, Rodger M, White RR, Yang Q, Smith GN, et al. Folic acid supplementation in early second
trimester and the risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2008 Jan;198(1):45.e1-7.
7. Manizheh SM, Mandana S, Hassan A, Amir GH, Mahlisha KS, Morteza G. Comparison study on the effect of
prenatal administration of high dose and low dose folic acid. Saudi Med J 2009 Jan;30(1):88-97.
 
8. Rahimi G, Tazakori Z, Shateri N. [Relation between homocysteine serum levels and pregnancy complicated
with preeclampsia occurrence] [Article in Persian]. J Ardebil Med Univ Sci 2010 Summer;10(2):121-7.
9. Braekke K, Ueland PM, Harsem NK, Karlsen A, Blomhoff R, Staff AC. Homocysteine, cysteine, and related
metabolites in maternal and fetal plasma in preeclampsia. Pediatr Res 2007 Sep; 62(3):319-24.
10. Vollset SE, Refsum H, Irgens LM, Emblem BM, Tverdal A, Gjessing HK, Monsen AL, et al. Plasma total
homocysteine, pregnancy complications, and adverse pregnancy outcomes: the Hordaland Homocysteine study.
Am J Clin Nutr 2000 Apr;71(4):962-8.
11. Mislanova C, Martsenyuk O, Huppertz B, Obolenskaya MY. Placental markers of folate-related metabolism in
preeclampsia. Reproduction 2011 Sep;142(3);467-76.
12. Katre P, Bhat D, Lubree H, Otiv S, Joshi S, Joglekar C, et al. Vitamin B12 and folic acid supplementation and
plasma total homocysteine concentrations in pregnant Indian women with low B12 and high folate status. Asia
Pac J Clin Nutr 2010;19(3):335-43.
13. Acilmis YG, Dikensoy E, Kutlar AI, Balat O, Cebesoy FB, Ozturk E, et al. Homocysteine, folic acid and
vitamin B12 levels in maternal and umbilical cord plasma and homocysteine levels in placenta in pregnant
women with pre-eclampsia. J Obstet Gynaecol Res 2011 Jan;37(1):45-50.
14. Bibi S, Qureshi M, Ahmad M, Qureshi PM, Memon A, Qazi RA. Hyperhomocysteinaemia, vascular related
pregnancy complications and the response to vitamin supplementation in pregnant women of Pakistan. J Pak
Med Assoc 2010 Sep;60(9):741-5.
15. Wen SW, Chen XK, Rodger M, White RR, Yang Q, Smith GN, et al. Folic acid supplementation in early
second trimester and the risk of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2008 Jan;198(1):45.e1-7.
16. Acilmis YG, Dikensoy E, Kutlar AI, Balat O, Cebesoy FB, Ozturk E, et al. Homocysteine, folic acid and
vitamin B12 levels in maternal and umbilical cord plasma and homocysteine levels in placenta in pregnant
women with pre-eclampsia 2011 Jan;37(1):45-50.
17. Bánhidy F, Dakhlaoui A, Dudás I, and Czeizel AE. Birth outcomes of newborns after folic acid
supplementation in pregnant women with early and late pre-eclampsia: a population-based study. Adv Prev Med
2011;2011:127369.
18. Ueland PM, Vollset SE. Homocysteine and folate in pregnancy. Clin Chem 2004;Aug;50(8):1293-5.
19. Murphy MM, Fernandez-Ballart JD. Homocysteine in pregnancy. Adv Clin Chem 2011;53:105-37. Review.
20. Viskova H, Vesela K, Janosikova B, Krijtj J, Visek JA, Calda P. Plasma cysteine concentrations in
uncomplicated pregnancies. Fetal Dragn Ther 2007;22(4):254-8,
21. Onalan R, Onalan G, Gunenc Z, Karabulut E. Combining 2nd-trimester maternal serum homocystein levels and
uterine artery Doppler for prediction of preeclampsia and isolated intrauterine growth restriction. Gynecol
Obstet Invet 2006;61(3):142-8.
22. Begum JA, Chowdhury TA, Biswas KB, Ali L. Vitamin B12 and folate status in preeclamptic women in
Bangladesh. BJMS 2009; 15(2):83-86.
23. Kawai K, Spiegelman D, Shankar AH, Fawzi WW. Maternal multiple micronutrient supplementation and
pregnancy outcomes in developing countries: meta-analysis and meta-regression. Bull World Health Organ 2011
Jun 1;89(6):402-411B.
24. Mignini LE, Latthe PM, Villar J, Kilby MD, Carrolin G, Khan KS. Mapping the theories of preeclampsia: the
role of homocysteine. Obstet Gynecol 2005 Feb;105(2):411-25.
25. Fernández M, Fernández G, Diez-Ewald M, Torres E, Vizcaíno G, Fernández N, et al. [Plasma homocysteine
concentration and its relationship with the development of preeclampsia. Effect of prenatal administration of
folic acid] [Article in Spanish]. Invest Clin 2005 Jun;46(2):187-95.
26. Karpit P, Balla J, Szoke G, Bereczky Z, Pall D, Ben T, et al. [Frequency of hyperhomocysteinemia in
hemodialysis patients with folic acid supplementation] [Article in Hungarian]. Orv Hetil 2002 Jul
7;143(27):1635-40.
27. Powers RW, Dunbar MS, Laivuori HM, Harger GF, Lykins dl, Roberts JM. Maternal plasma homocysteine
concentrations are not increased in twin pregnancies. Hypertens Pregnancy 2005;24(1):49-58.
28. Acılmıs YG1, Dikensoy E, Kutlar AI, Balat O, Cebesoy FB, Ozturk E, et al. Homocysteine, folic acid and
vitamin B12 levels in maternal and umbilical cord plasma and homocysteine levels in placenta in pregnant
women with pre-eclampsia. J Obstet Gynaecol Res 2011 Jan;37 (1):45–50..