بررسی تغییرات خلقی و عوامل مؤثر در دوران حوالی و بعد از یائسگی در همراهان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه شاهد در سال 89- 1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در برخی مطالعات گزارش شده که زنان در دوران حوالی یائسگی و یائسگی تغییرات خلقی بیشتری نسبت به قبل از یائسگی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب و ارتباط این تغییرات با برخی عوامل فردی اجتماعی و جسمانی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه بر روی 201 زن از همراهان مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه شاهد در طی سال های 89-1388 با محدوده سنی 60 - 45 سال سالم که از بیماری های روانی رنج نمی بردند، پس از گرفتن رضایت کتبی، انجام شد. سه پرسشنامه مربوط به خصوصیات فردی، مقیاس شدت علائم یائسگی و لیست 90 شکایت مشکلات روانی در اختیار افراد قرار گرفت و توسط آنان تکمیل شد. سطح سرمی هورمون محرک فولیکولی و استرادیول این افراد اندازه گیری شدند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میزان شیوع افسردگی 9/20 درصد و خلق اضطراب 4/20% درصد به دست آمد. از بین مشخصات فردی اجتماعی افراد، تنها بین اضطراب و فقدان همسر ارتباط معنی داری به دست آمد (01/0=p). بین تغییرات خلق با شکایات ناشی از کاهش سطح استروژن، بین مشکلات ادراری ژنیتال با خلق افسرده و بین مشکلات گرگرفتگی، جسمانی و کاهش میل جنسی با خلق اضطراب ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (05/0>p). بین سطح استرادیول و هورمون محرک فولیکولی سرم با تغییرات خلق ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: در زنان در حوالی یائسگی بین اضطراب و فقدان همسر و کاهش میل جنسی ارتباط وجود داشت، همچنین بین تغییرات خلق و شکایات ناشی از کاهش سطح استروژن تفاوت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of mood-changes and effective elements of peri menopause on patients' companions referred to hospitals related to Shahed University

نویسندگان [English]

  • Maryyam Rabiee 1
  • Hossein Akbari 2
  • Ali Davati 3
  • Masoud Moghadamnia 4
1 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of Health and Social Medicine, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Psychiatry, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Some studies indicated that mood-changes were more common peri menopause rather than premenopausal period. This study was held by the aim of assessing the prevalence of two common mood-changes in this period: depression and anxiety, and their relation with socio-somatic and demographic factors.
Methods: This cross-sectional study was done on 201 women of 45 to 60-year-old who had not suffered of psychological diseases. Three questionnaires including: Socio- demographic characteristics, Menopausal rating scale (MRS), and Symptom Checklist-90 (SCL90) were completed by them. Their follicle-Stimulating hormone and estradiol levels were also checked. The obtained data were analyzed by statistical SPSS software version 17 and chi square test. P value less than 0.05 was statistically significant.
Results: The prevalence of depression and anxiety were found 20.9% and 20.4% respectively in this study. Analysis of Socio-demographic information showed a significant relation between anxiety and absence of husband .Also, there was a significant relation between mood-changes and symptoms of decreasing estrogen-level, urogenital symptoms, Vasomotor, somatic complications and decreasing of sexual desire. But association between estradiol, follicle stimulating hormone and mood-changes was not significant.
Conclusions: In peri menopause women, there was relation between anxiety and decreasing of sexual desire and absence of husband. So there was relation between mood change and symptom of decreasing estrogen level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Mood changes
  • Peri menopause
  • Pre menopause
1. Dennerstein L , Lehert P , Burger HG ,Guthrie JR.New finding from non–linear longitudinal modeling of
menopausal hormones changes. Hum Prod Update 2007 Nov-Dec;13(6):551–7.
2. Shifren JL, Schiff I Menopause. In: Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2009:1323-40.
3. Sadock BJ, Sadock VA, Kaplan HI. Kaplan & Sadock comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2005.
4. Bromberger JT, Assmann SF, Avis NE, Schochen M, Kravitz HM, Cordal A. Persistent mood symptoms in a
multiethnic community cohort of pre and peri menopausal women. Am J Epidemiol 2003 Aug 15;158(4):347-56.
5. Bromberger JT, Meyer PM , Kravitz HM , Sommer B ,Cordal A, Powell L, et al. Psychologic distress and
natural menopause: a multiethnic community study. Am J Public Health 2001 Sep;91(9):1435-42.
6. Pearlstein T, Rosen K, Stone AB. Mood disorder and menopause. Endocrinol Metab Clin North Am 1997
Jun;26(2):279-94. Review.
7. Zweifel JE, O'Brien WH. A meta–analysis of the effect of hormone replacement therapy upon depressed mood.
Psychoneuroendocrinology 1997 Apr;22(3):189–212.
8. Eftekhar T. [Menopause early to late].Tehran:Noavar;2005:109-12. [in Persian].
9. Bauld R, Brown RF. Stress, psychological distress, phychosocial factors, menopause symptoms and physical
health in women. Maturitas 2009 Feb 20;62(2):160-5.
10. Kakkar V, Kaur D, Chopra K, Kaur A, Kaur IP. Assessment of the variation in menopausal symptoms with age,
education and working/non-working status in north-Indian sub population using menopause rating scale (MRS).
Maturitas 2007 Jul 20;57(3):306-14.
11. Derogatis LR, Rickels K, Rock AF. The SCL-90 and the MMPI: a step in the validation of a new self report
scale .Br J Psychiatry 1976 Mar;128:280-9.
12. Mirzaiee R. [Assessment validity and reliability scl90 in Iran] [Thesis in Persian].Tehran:Tehran
University;1991.
 
13. Soares CN , Frey BN. Challenge and opportunities to manage depression during the menopausal transition and
beyond. Psychiatr Clinic North Am 2010 Jun; 32(2):295-308.
14. Avis NE, Brambilla D, McKinlay SM, Vass K. A longitudinal analysis of the association between menopause
and depression. Results from the Massachusetts Women's Health Study. Ann Epidemiol 1994 May;4(3):214-20.
15. Schmidt PJ, Haq N, Rubinow DR. A longitudinal evaluation of the relationship between reproductive status and
mood in permenopause women. Am J Psychiatry 2004 Dec;161(12):2238-44.
16. Cohen LS, Soars CN, Vitonis AF, Otto MW, Harlow BL. Risk for new onset of depression during the
menopausal transition. the Harvard study of moods and cycles. Arch Gen Psychiatry 2006 Apr;63(4):385-90.
17. Joffe H, Soares CN, Cohen LS. Assessment and treatment of hot flushes and menopausal mood disturbance.
Psychiatr Clin North Am 2003 Sep;26(3):563-80. Review.
18. Li Y, Yu Q, Ma L, Sun Z, Yang X. Prevalence of depression and anxiety symptoms and their influence factors
during menopausal transition and post menopause in Beijing city. Maturitas 2008 Nov 20;61(3):238-42.
19. Dolatian M, Bakhtah A, Volaiee N, Afshar F. [Prevalence of depression and associated factors in different level
of menopause in women of Kermanshah] [Article in Persian]. Bahbood 2006;10(1):76-86.
20. Kaviani H, Ahmadi Abhari A, Dehqan M, Mansournia M, Khoramshahie M, Qadirzadeh M, et al. [Prevalence of
anxiety in Tehran] [Article in Persian]. Med Psychol Clin Psycholo 2001:3;4-11.
21. Sagsoz N, Oguzturk O, Bayram M, Kamaci M. Anxiety and depression before and after the menopause. Arch
Gynecol Obstet 2001 Jan;264(4):199-202.
22. Dennerstein L, Lehert P, Burger H, Dudly E. Mood and the menopausal transition. J Nerv Ment Dis 1999
Nov;187(11):685-91.
23. Juang KD, Wang SJ, Lu SR, Lee SJ, Fuh JL. Hot flashes are associated with psychological symptoms of anxiety
and depression in peri- and post- but not premenopausal women. Maturitas 2005 Oct 16;52(2):119-26.
24. Hunter MS, Lioa KL. Determinants of treatment choice for menopausal hot flushes: hormonal versus
psychological versus no treatment. J Psychosom Obstet Gynecol 1995 Jun;16(2):101-8.
25. Shojaian Z, Abadian Z, Mokhbar N, Mazloom SR. [The association signs of menopase with severity of
depression in menopause women] [Article in Persian]. Obstet Gynecol J 2006;9(2):85-92.
26. Gopal M, Sammel MD, Arya LA, Freeman EW, Lin H, Garcia C. Association of change in estradiol to lower
urinary tract symptoms during the menopausal transition. Obstet Gynecol 2008 Nov;112(5):1045-52.
27. Rajewska J, Rybakowski JK. Depression in premenopause women: gonadal hormones and serotonergic system
assessed by D-fenfluramine chalange test. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2003 Jun;27(4):705-9.
28. Freeman EW, Sammel MD, Liu L ,Gracia CR, Nelson DB, Hollandee L. Hormones and menopausal status as
predictors of depression in women in transition to menopause. Arch Gen Psychiatry 2004 Jan;61(1):62-70.