تجارب خانواده ها از معضلات قانونی حمل جایگزین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: حمل جایگزین (رحم جایگزین) یکی از تکنولوژی‌های جدید کمک باروری است که تاکنون پیامدهای عمیقی در اخلاق، حقوق، مذهب و جامعه به دنبال داشته است. جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه نه تنها به منظور آگاه ساختن مؤسسان این تکنولوژی و قانون‌گذاران از مسائل موجود، بلکه به منظور تنظیم قوانین مناسب و ایمن برای زوج نابارور، مادر جایگزین و کودک ضروری است. مطالعه حاضر با هدف درک و تبیین تجارب مددجویان حمل جایگزین (مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و دهندگان رحم) از معضلات قانونی حمل جایگزین و بررسی نحوه برخورد آنان با این شرایط انجام شده است.
روش‌کار: در این مطالعه کیفی که در سال 1390 بر روی 20 نفر صورت گرفت. 11 نفر از مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و 4 نفر از دهندگان رحم به روش نمونه‌گیری هدفمند از پژوهشگاه رویان و سایر مراکز ناباروری کشور انتخاب شدند. همچنین جهت تلفیق منابع با 5 نفر از پرسنل مراکز ناباروری نیز مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌ها 25 مصاحبه بدون ساختار و عمیق انجام شد. برای سازماندهی بهتر داده‌ها از نرم افزار MaxQDA 2007 استفاده شد. تحلیل داده‌ها همزمان با گردآوری آنها و به روش آنالیز محتوای کیفی قراردادی انجام شد. این مطالعه مورد تأیید کمیته اخلاق دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان قرار گرفته است. اطلاعات پس از جمع آوری به روش تحلیل محتوای متعارف مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تجارب مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهد که مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و دهندگان رحم در هنگام تولد کودک، تنش های فراوانی را متحمل شده و فقدان حمایت قانونی، معضلات فراوانی را برای آنان به دنبال داشته است. تجارب مشارکت‌کنندگان، مضمون مشترک "تنگنای قانونی" را آشکار کرد که دارای سه بعد "ناکارآمدی قوانین موجود"، "عدم دریافت خدمات حمایتی آموزشی مکفی" و "استرس و استیصال" می‌باشد.
نتیجه‌گیری: تجارب مشارکت‌کنندگان نشان دهنده بستر نامناسب قانونی و تحمیل تنش‌های فراوان ناشی از آن به مشتریان این تکنولوژی های جدید کمک ‌باروری است. به منظور پیشگیری از تحمیل استرس‌های روحی روانی و مالی مضاعف، برخوردی جدی‌تر و تنظیم قوانینی مشخص و مورد توافق ضروری به نظر می‌رسد. همچنین کادر درمان، پیش از تصمیم‌گیری خانواده‌ها باید آنان را در جریان کامل روند پیش رو قرار داده و با آگاهی کامل وارد این فرآیند نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Families' Experiences about Legal Implications of Surrogacy

نویسندگان [English]

  • Mitra Zandi 1
  • Zohreh Vanaki 2
  • Marzieh Shiva 3
  • Isa Mohammadi 2
1 Ph.D. Candidate for Nursing, Nursing Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Nursing, Nursing Department, Faculty of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Royan Research Center, Jahad Institute of Biology and Medical Sciences Reproduction, Reproductive Medicine Research Center, Department of Endocrinology and Female Infertility, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Surrogacy is a new reproductive technology that yet has deep ethical, legal, religious and social consequences. Collected data in this regard is necessary not only to inform the founders of this technology and legislators but also in order to set appropriate and safe rules for infertile couples, surrogate mother and the child. The purpose of this study was to explain the legal implications of surrogacy to surrogate mothers and evaluate how they encounter these situations.
Methods: This qualitative research was done in 2011on 20 participants and 11 commissioning mothers, 4 surrogates were selected by using targeted sampling from Royan institute and other infertility centers in Iran. In order to integrate the sources, 5 staff of infertility centers was also interviewed. Data were collected by using 25 deep unstructured interviews. For better organization of data, MaxQDA 2007 software was used. While gathering data, they were analyzed by using conventional content analysis method. This study was approved by the Ethics Committee of the Tarbiat Modares University and Royan Institute. ِData collected and analysis was performed based on conventional content.
Results: Results have shown that surrogate clients experience high stress during and after surrogacy and because of lack of legal supports, they experience so many problems. Participants' experiences, the common theme of "legally bound" revealed three dimensions: "inadequacy of existing laws", "lack of adequate educational support services" and "stress and frustration".
Conclusion: Participants' experiences indicated the inadequate legal framework and great stresses to customers of this new method. Serious encounters, determined and approved rules seems necessary in order to prevent mental and financial stresses. Also, medical staff needed to make clients fully aware of ethical and legal implications when they are applied to assisted reproduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assisted reproductive technology
  • Legal implications
  • Surrogacy
1. Jadva V, Murray C, Lycett C, MacCallum F, Golombok S. Surrogacy: the experiences of surrogate mothers.
Hum Reprod 2003 Oct;18(10):2196-204.
2. MacCallum F, Lycett E, Murray C, Jadva V, Golombok S. Surrogacy: the experience of commissioning couples.
Hum Reprod 2003 Jun;18(6):1334-42.
3. Yousef Ghahari B. [Perspectives and chalenges of surrogacy in Iran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil
2008;9(2):138-43.
4. Asemani O, Emami M. [Comparing the Iranian surrogacy law and the gestational surrogacy act of illinois]
[Article in Persian]. J Reprod Infertil 2010;11(4):349.
5. Strathern M. Still giving nature a helping hand? Surrogacy: a debate about technology and society. J Mol Biol
2002 Jun 14;319(4):985-93.
6. Baykal B, Korkmaz C, Ceyhan ST, Goktolga U, Baser I. Opinions of infertile Turkish women on gamete
donation and gestational surrogacy. Fertil Steril 2008 Apr;89(4):817-22.
7. Akhondi MA, Behjati-Ardakani Z. [Surrogacy and the necessity for its application in infertility treatment]
[Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):8-13.
8. Aramesh K. [Etical assessment of monetary relationship in surrogacy] [Article in Persian]. J Reprod Infertil
2008;9(1):37-42.
9. Haghighat F, Azad-Hoosh S, Alaeedini Z, Moetamedi S, Rasulzadeh-Tabatabaie SK. [Surrogacy: attitudes of
Iranian males and females about surrogacy]. 2nd ed. Tehran: Samt;2009. [in Persian]
10. Fazli-Khalaf Z, Shafiabadi A, Tarahhomi M. [Psychological aspects of surrogate motherhood] [Article in
Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):44-9.
11. Asghari F. [Ethical issues in surrogate motherhood] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):31-5.
12. Garmaroudi S. [Gestational surrogacy in Iran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):51-64.
13. Brinsden PR., Gestational surrogacy. Hum Reprod Update 2003 Sep-Oct;9(5):483-91.
14. Pashmi M, Ahmadi SA, Tabatabaie SM. [The need for counceling surrogate mothers] [Article in Persian]. J
Reprod Infertil 2009 Jan-Mar;9(4):361-72.
15. Hamdolahi A, Roshan M. [Comparative study of jurisprudence and legal contract of surrogacy].
Tehran:Majd;2009.:312. [in Persian]
16. Sharma BR. Forensic considerations of surrogacy – an overview. J Clin Forensic Med 2006 Feb;13(2):80-5.
17. Hammarberg K, Johnson L, Petrillo T. Gamete and embryo donation and surrogacy in Australia: the social
context and regulatory framework. Int J Fertil Steril 2011;4(4):176-83.
18. Alizadeh M. [Effects of surrogacy arrangments] [Article in Persian]. J Razavi Univ Islam Sci 2009;12:167-87.
19. Avecina Infertility Center. [Surrogacy]. Tehran:Samt;2007.[in Persian]
20. Milanifar AR, Akhondi MA. [Issuing birth certificates and ID cards for newborns following a surrogate birth
and the legal and ethical relationships of the medical team] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):83-8.
21. Rahimi H. [Civil responsibility in surrogacy] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(2):166-81.
22. van den Akker OB. Psychosocial aspects of surrogate motherhood. Hum Reprod Update 2007 Jan-Feb;13(1):53-
62. Review.
23. Akhondi MM, Behjati-Ardakani Z, Arefi S, Sadri-Ardekani H, Persian MA, Zarnani AH, et al. [A close look at
natural and in vitro fertilization as well as the need for donated gametes in treatment of infertility] [Article in
Persian]. Payesh 2007;6(4):307-21.
24. Gugucheva M. Surrogacy in America. Cambridge:Council for Responsible Genetics;2010.
25. Elo S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs 2008 Apr;62(1):107-15.
26. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 2005
Nov;15(9):1277-88.
27. Abedi HA, Ravanipour M, Karimollahi M, Yousefi H.[ Qualitative research methods in nursing].
Tehran:Boshra;2006. [in Persian].
28. Zhang Y, Wildemuth BM. Qualitative analysis of content. In: Wildemuth B editors. Applications of Social
Research Methods to Questions in Information and Library. Portland: Book News; 2009;
29. Kisu I, Banno K, Mihara M, Iida T, Yoshimura Y. Current status of surrogacy in Japan and uterine
transplantation research. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011 Oct;158(2):135-40.
30. Reilly DR. Surrogate pregnancy: a guide for canadian prenatal health care providers. CMAJ 2007 Feb
13;176(4):483-5.
31. Schenker JG. Assisted reproduction practice in Europe: legal and ethical aspects. Hum Reprod Update 1997
Mar-Apr;3(2):173-84. Review.
32. Whittaker A. Cross-border assisted reproduction care in Asia: implications for access, equity and regulations.
Reprod Health Matters 2011 May;19(37):107-16. Review.
33. Kirk M. Relative concerns associated with genetics and surrogacy. Br J Nurs 1998 Jun 8;7(12):717-22.
34. van den Akker O. The importance of genetic link in mothers commissioning a surrogate baby in UK. Hum
Reprod 2000 Aug;15(8):1849-55.