بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول تولد در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 کارشناس آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: تغذیه با شیر مادر همراه با تغذیه تکمیلی، یکی از مؤثرترین عوامل دستیابی به 8 هدف توسعه هزاره در زمینه کاهش فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و یکی از فرصت های گرانبها و ساده برای کمک به رشد طبیعی کودکان می باشد. با این وجود، عده ای از مادران به نوزاد خود شیر نمی دهند و یا شیردهی انحصاری خود را زودتر از 6 ماهگی کودک قطع کرده و از شیرخشک جانشین استفاده می کنند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، هم اتاق نبودن مادر و نوزاد، عدم شروع به موقع تغذیه تکمیلی و عدم ترخیص همزمان مادر و نوزاد به عنوان عوامل عدم تداوم شیردهی مطرح شده اند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول تولد در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1389 بر روی 263 زن دارای فرزند زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت که شیردهی انحصاری را قطع کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، عوامل بیمارستانی و وضعیت کودک مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر بود که به صورت مصاحبه تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های کای دو و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 263 مادر، 50 نفر (19%) زیر 6 ماهگی اصلاً شیردهی نداشتند، 157 نفر (7/59%) شیردهی کمتر از 4 ماه و 56 نفر (3/21%) شیردهی بین 4 تا 6 ماه داشتند. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک، عدم استفاده از پاس شیر، عدم تداوم شیردهی را 7/2 برابر افزایش داد و عدم شیردهی در 30 دقیقه اول نیز احتمال عدم تداوم شیردهی را 4/8 برابر افزایش داد.
نتیجه‌گیری: حمایت مداوم از مادران شاغل در حین شیردهی و در آغوش گرفتن نوزاد بلافاصله پس از تولد، از اصول مهم در تداوم شیردهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Risk Factors of Failure in Exclusive Breastfeeding in Less than One-Year-Old Children Referred to Health Centers in Rasht City

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ziaie 1
  • Atefeh Ghanbari 2
  • Afagh Hassanzadeh Rad 3
  • Mohammad Ali Yazdani 4
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Gilan Medical University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor of Nursing, Social Factors Affecting Health Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Child Development Disorders Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
4 B.Sc. of Statistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most influential factors in achieving the eight Millennium Development Goals in reducing poverty, hunger and malnutrition is breast feeding with complementary nutrition. Although exclusive breast-feeding in first six months of birth guarantee child health, however, some mothers still do not breastfeed or cut feeding earlier than the proper time and start replacers instead. Based on results of various investigations, discontinuing determinant of breastfeeding includes: absence of mother in baby's room, failure in start of on-time complementary feeding, failure in simultaneous discharging of mother and child from hospital. The aim of this study was to determine the causes of failure in exclusive breastfeeding children under one-year-old referred to health centers in Rasht, Iran.
Methods: This analytical descriptive study was performed on 263 women with under one-year-old child who had stopped exclusive breastfeeding in 2010. Data were collected by using a questionnaire about personal characteristics, socioeconomic status, factors related to hospital, child nutritional status associated with failure of exclusive breastfeeding. Data were analyzed by using the statistical SPSS software version 17, chi-square and logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Results have shown that 19% of mothers had not breastfed at all, 157 person (59.7%) breastfed less than 4 months and 56 person (21.3%) of them breastfed between 4 -6 months. In addition based on logistic regression test, Do not use of breastfeeding time increased 2.7 lack of continuation breastfeeding during in job and innutrition with breast during first 30 minutes of birth increased 8.4 lack of continuation breastfeeding.
Conclusions: Ongoing support of mothers especially employee ones during breast feeding and hugging infant immediately after birth are the important principles of breastfeeding continuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breastfeeding continuity
  • Breast-feeding
  • Children
  • Exclusive breast-feeding
  • mothers
1. Fisher CH. Feeding. In: Bennett VR, Brown LK editors. Myles text book for midwives. 13thed. London:
WB Saunders. 2000: 707 29.
2. Khaghani S. [Breast-fed children]. Tehran:Tehran University;1992. [ in Persian].
3. Jalali Aria K, Sanagoo A, Joybari L. [Study of failure in exclusive breast feeding Gorgan, Iran] [Article in
Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2001;3(8):81-6.
4. Ministry of Health and Medical Education. [Perspective of children nutrition in states]. Tehran: Ministry of
Health and Medical Education,Nutrition Department;1998. [in Persian].
5. Win NN, Binns CW, Zhao Y, Scott JA, Oddy WH. Breastfeeding duration in mothers who express breast
milk: a cohort study. Int Breastfeed J 2006 Dec 22;1:28.
6. Breastfeeding Promotion Society. [Breastfed infant nutrition]. Tehran:Office of the United Nations
Childrent’s Fund of Health Department of Community Nutrition (UNICEF);2003. [in Persian].
7. Bolling K, Grant C, Hamlyn B, Thornton A. Infant Feeding Survey 2005. London:The Information
Centre;2007.
8. Lande B, Andersen LF, Bærug A, Trygg KU, Lund-Larsen K, Veierød MB, et al. Infant feeding practices
and associated factors in the first six months of life: the Norwegian infant nutrition survey. Acta Paediatr
2003;92(2):152-61.
9. Novotny R, Hla MM, Kieffer EC, Park CB, Mor J, Thiele M. Breastfeeding duration in a multiethnic
population in Hawaii. Birth 2000 Jun;27(2):91-6.
10. Khabazkhoob M, Fotouhi A, Majdi MR, Moradi A, Javaherforoshzadeh A, Haeri Kermani Z, et al.
[Prevalence of exclusive breastfeeding in Health Center Mashhad 2007] [Article in Persian]. Iran J
Edidemiol 2008:3(3-4):45-53.
11. Seifi S, Fathi P, valedeini P. [Failure of breast-feeding mothers and children under on years old in the city
of Ardabil] [Article in Persian]. Available on:www.SID.ir 2001;13:47.
12. Al-Sahab B, Tamim H, Mumtaz G, Khawaja M, Khogali M, Afifi R, et al. Predictors of breast-feeding in a
developing country: results of a prospective cohort study. Public Health Nutr 2008 Dec;11(12):1350-6.
13. Bakhtiyar K. [The causes failure in breastfeeding mothers referring to health centers Khorramabad] [Article
in Persian]. J Lorestan Univ Med Sci 1994;3(5):52-8.
14. rostam nedgad M, Amani F. [Unsuccessful Breast Feeding among Women in Ardabil: Probing the
Reasons] [Article in Persian]. J Ardabil Univ Med Sci 2004;3(12):31-5.
15. Ghaed Mohammadi Z, Zafarmand MH, Heidari GhR, Anaraki A, Dehghan A. Determination of effective
factors in breast-feeding continuity for infants less than 1 year old in urban area of Bushehr province.
Iranian South Medical Journal 2004; 7(1): 79-87.
16. Tan KL. Factors associated with exclusive breastfeeding among infants under six months of age in
peninsular Malaysia. Int Breastfeed J 2011 Feb 2;6(1):2.
17. Ezzedin-Zanjani N, Faghihi F, Tavakoli M. [A qualitative survey of effective factors on exclusive breast
feeding and continuation in urban and rural areas of Iran] [Article in Persian]. Hakim 2002;5(2):133-44.
18. Taveras EM, Capra AM, Braveman PA, Jensvold NG, Escobar GJ, Lieu TA. Clinician support and
psychosocial risk factors associated with breastfeeding discontinuation. Pediatrics 2003 Jul;112(1 Pt
1):108-15.