مقایسه دو روش درمانی متوتروکسات و ترکیب متوتروکسات- میفه پریستون در درمان بارداری خارج رحمی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زنان و زایمان،مرکز تحقیقات حاملگی پر خطر،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیارگروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات حاملگی پر خطر، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.

3 استادیارگروه زنان و زایمان،مرکز تحقیقات حاملگی پر خطر، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات حاملگی پر خطر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 دانشیارگروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات حاملگی پر خطر، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران

6 دستیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات متوتروکسات و ترکیب متوتروکسات - میفه پریستون در درمان بارداری
خارج رحمی انجام شد. میزان موفقیت درمان، تعداد روزهای بستری و تعداد متوتروکسات تزریقی و عوارض ایجاد
شده در دو گروه با هم مقایسه شد.
روشکار: این مطالعه آینده نگر در سال 1389 و 1390 بر روی 66 بیمار مبتلا به بارداری خارج رحمی که تحت
درمان طبی قرار گرفته بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 33 نفری قرار گرفتند. برای افراد گروه
آزمایش ترکیب متوتروکسات و میفه پریستون و برای افراد گروه کنترل متوتروکسات و پلاسبو تجویز شد. تجزیه و
تحلیل داده های کمی با استفاده از آزمون تی و تجزیه داده های کیفی با استفاده از آزمون کای دو و در صورت نیاز با
استفاده از آزمون فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: افراد دو گروه از نظر مشخصات فردی نظیر سن و جنس تفاوت معنی داری نداشتند (p>0/05). بیمارانی که
رژیم ترکیبی (متوتروکسات + میفه پریستون) دریافت کرده بودند، 3 روز زودتر از بیمارستان مرخص شدند (p=0/001).
میانگین مدت زمان لازم برای کاهش سطح β-hCG در گروه آزمایش به طور معنی داری پایین تر بود (p=0/046).
تعداد تزریقات در گروه متوتروکسات به تنهایی، بیشتر بود (63 ،p<0/0001% در مقابل 18%). میزان موفقیت درمان با
میزان β-hCG کمتر از 10 میلی یونیت در سی سی در گروه اول 90% و در گروه دوم 78% بود (p=0/17).
نتیجهگیری: اضافه کردن میفه پریستون تأثیر چندانی بر افزایش موفقیت درمان نداشت، اما مـدت زمـان بسـتری در
بیمارستان و مدت زمانی که طول کشید تا سطح β-hCG منفی شود و تعداد متوتروکسات تزریقـی در درمـان هـای
طبی بارداری خارج رحم را کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Two Methods of Methotrexate and Mifepristone-Methotrexate Combination in Treatment of Ectopic Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Veisi 1
  • Negin Rezavand 2
  • Maryam Zanganeh 3
  • Mohammad Rasoul Ghadami 4
  • Shohreh Malek khosravi 5
  • Soghra Farhang 6
1 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 General Practitioner, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
6 Resident of Obstetrics and Gynecology, High Risk Pregnancy Research Center, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the efficacy of two methods of Methotrexate and Mifepristone-methotrexate combination in treatment of ectopic pregnancy.
Methods: This prospective study was carried out on 66 Patients with ectopic pregnancy who were eligible for medical treatment. Participants were divided into two groups of case and control (n=33). Case group (group A) received combination of mifepristone and methotrexate and control group (group B) received methotrexate plus placebo. Data was analyzed by using T-Test, chi-square, and Fisher Test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no significant difference in demographic characteristics like age and sex between both groups (p>0.05). The participants who received the combination regimen were discharged three days earlier from the hospital (p=0.001). The mean-time required for decrease βhCG level was significantly shorter in the case group (p=0.046). The number of injections was significantly higher in the methotrexate group in comparison with combination of mifepristone and methotrexate group (63% vs. 18%) (p<0.0001). There was no significant difference in the success rate between group A and B. (90% vs. 78%) (p=0.17).
Conclusion: Addition of mifepristone to the methotrexate did not have significant effect on success rate in treatment of ectopic pregnancy. However, it decreased the duration of hospital stay, the required time for decrease βhCG levels, and the number of methotrexate injections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ectopic pregnancy
  • Methotrexate
  • Mifepristone
1. Della-Giustina D, Denny M. Ectopic pregnancy. Emerg Med Clin North Am 2003 Aug;21(3):565-84.
2. Tenore JL. Ectopic pregnancy. Am Fam Physician 2000 Feb 15;61(4):1080-8.
3. Tay JI, Moore J, Walker JJ. Clinical review: Ectopic pregnancy. BMJ 2000;320:916-9.
4. Nieuwkerk PT, Hajenius PJ, Van der Veen F, Ankum WM, Wijker W, Bossuyt PM. Systemic methotrexate
therapy versus laparoscopic salpingostomy in tubal pregnancy. Part II. Patient preferences for systemic
methotrexate. Fertil Steril 1998 Sep;70(3):518-22.
5. Sowter MC, Farquhar CM, Gudex G. An economic evaluation of single dose systemic methotrexate and
laparoscopic surgery for the treatment of unruptured ectopic pregnancy. BJOG 2001 Feb;108(2):204-12.
6. Rozenberg P, Chevret S, Camus E, de Tayrac R, Garbin O, de Poncheville L, et al. Medical treatment of ectopic
pregnancies: a randomized clinical trial comparing methotrexate-mifepristone and methotrexate-placebo. Hum
Reprod. 2003;18(9):1802-8.
7. Hajenius PJ, Mol F, Mol BW, Bossuyt PM, Ankum WM, van der Veen F. Interventions for tubal ectopic
pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007 Jan 24;(1):CD000324. Review.
8. Corsan GH, Karacan M, Qasim S, Bohrer MK, Ransom MX, Kemmann E. Identification of hormonal
parameters for successful systemic single-dose methotrexate therapy in ectopic pregnancy. Hum Reprod 1995
Oct;10(10):2719-22.
9. Ransom MX, Garcia AJ, Bohrer M, Corsan GH, Kemmann E. Serum progesterone as a predictor of
methotrexate success in the treatment of ectopic pregnancy. Obstet. Gynecol 1994 Jun;83(6):1033-37.
10. Perdu M, Camus E, Rozenberg P, Goffinet F, Chastang C, Philippe HJ, et al. Treating ectopic pregnancy with
the combination of mifepristone and methotrexate: a phase II nonrandomized study. Am J Obstet Gynecol 1998
Sep;179(3 Pt 1):640-3.
11. Stika CS, Anderson L, Frederiksen MC. Single-dose methotrexate for the treatment of ectopic pregnancy:
Northwestern Memorial Hospital three-year experience. Am J Obstet Gynecol 1996 Jun;174(6):1840-6.
12. Goldberg JR, Plescia MG, Anastasio GD. Mifepristone (RU 486): current knowledge and future prospects. Arch
Fam Med 1998 May-Jun;7(3):219-22.
13. Levin JH, Lacarra M, d’Ablaing G, Grimes DA, Vermesh M. Mifepristone (RU486) failure in an ovarian
heterotopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990 Aug;163(2):543-4.
14. Tulandi T. Nonsurgical treatment of ectopic pregnancy. Int J Gynecol Obstet 1992 Jun;38(2):107-13. Review.
15. Kenigsberg D, Porte J, Hull M, Spitz IM. Medical treatment of residual ectopic pregnancy: RU486 and
methotrexate. Fertil Steril 1987 Apr;47(4):702-3.
16. Dietl J. [Drug therapy of extrauterine pregnancy] [Article in German]. Geburtshilfe Frauenheilkd 1992
Mar;52(3):133-8.
17. Varma R, Gupta J. Tubal ectopic pregnancy. Clin Evid (Online) 2012 Feb 10;2012.pii:1406.
 
18. Zhang W, Wang L. [Mifepristone in treating ectopic pregnancy. Chin Med J 1999 Apr;112(4):376-8.
19. Li ZH, Quan S. Mifepristone combined with methotrexate for conservative treatment of tubal ectopic
pregnancy] [Article in Chinese]. Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 2004 Jul;24(7):829-31.
20. Klemetti R, Sevon T, Gissler M, Hemminki E. Complications of IVF and ovulation induction. Hum Reprod
2005 Dec;20(12):3293-300.
21. Zouves C, Erenus M, Gomel V. Tubal ectopic pregnancy after in vitro fertilization and embryo transfer: a role
for proximal occlusion or salpingectomy after failed distal tubal surgery? Fertil Steril 1991 Oct;56(4):691-5.
22. Dubuisson JB, Aubriot FX, Mathieu L, Foulot H, Mandelbrot L, de Joliere JB. Risk factors of ectopic
pregnancy in 556 pregnancies after in vitro fertilization: implications for preventive management. Fertil Steril
1991 Oct;56(4):686-90.
23. Soliman KB, Saleh NM, Omran AA. Safety and efficacy of systemic methotrexate in the treatment of
unruptured tubal pregnancy. Saudi Med J 2006 Jul;27(7):1005-10.
24. Gazvani MR, Baruah DN, Alfirevic Z, Emery SJ. Mifepristone in combination with methotrexate for the
medical treatment of tubal pregnancy: a randomized, controlled trial. Hum Reprod 1998 Jul;13(7):1987-90.
25. Narang L, Kalu G. Laparoscopic salpingocentesis using methotrexate in combination with oral mifepristone for
successful treatment of interstitial pregnancy: a case report. Fertil Steril 2009 Dec;92(6):2038.e5-7.
26. Gomez Garcia MT, Aguaron Benitez G, Barbera Belda B, Callejon Rodriguez C, Gonzalez Merlo G. Medical
therapy (methotrexate and mifepristone) alone or in combination with another type for the management of
cervical or interstitial ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012 Jul 7. [ Epub ahead of print]
27. Garbin O, de Tayrac R, de Poncheville L, Coiffic J, Lucot JP, Le Goueff F ,et al. [ Medical treatment of ectopic
pregnancy: a randomized clinical trial comparing metotrexate-mifepristone and methotrexate-Placebo] [Article
in French]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2004 Sep;33(5):391-400.
28. Song HD, Chen SL, He JX, Qiu YW. [Combined use of methotrexate and mifepristone for ectopic pregnancy
management: a meta- analysis] [Article in Chinese]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2006 Dec;26(12):1815-7.
29. Sowter MC, Farquhar CM. Ectopic pregnancy: an update. Curr Opin Obstet Gynecol 2004 Aug;16(4):289-93.