تأثیر ورزش بر علائم افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات خلقی از جمله افسردگی، شایعترین و مهمترین اختلالات روانی در دوره پس از زایمان است و شیوع آن پس از زایمان بالا گزارش شده است. از طرفی افسردگی پس از زایمان، سلامت مادر را به خطر انداخته و اثرات منفی در تکامل نوزاد دارد و درمان آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزش بر افسردگی پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور در سال 1388 بر روی 40 زن افسرده نخست زا در هفته 6-8 پس از زایمان انجام شد.افراد بر اساس سطح انگیزش به فعالیت بدنی، در دو گروه 20 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. برنامه ورزشی برای 45 دقیقه، 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته انجام شد. افسردگی پس از زایمان با استفاده از مقیاس ادینبورگ ارزیابی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های آماری تی زوج نمونه‌ای و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد دو گروه از نظر میزان افسردگی پس از زایمان پس از برنامه‌ ورزشی تفاوت آماری معنی داری داشتند (01/0=p) و کاهش معنی داری در میزان افسردگی زنان گروه تجربی مشاهده شد (02/0=p).
نتیجه‌گیری: ورزش به عنوان یک مداخله درمانی مناسب، غیر تهاجمی، با هزینه ها و خطرات جانبی کمتر نسبت به دارو درمانی می تواند به عنوان یکی از بهترین روش های مؤثر مداخله ای در کنار داروهای ضد افسردگی و روان درمانی به کار رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Exercise Program on Symptoms of Postpartum Depression

نویسنده [English]

  • Sareh Saeedi
M.Sc. of Corrective Actions and Sports Pathology, Faculty of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Mood disorders such as depression were the most common psychological disorders in postpartum period and high prevalence of depression has been reported in postpartum period. Postpartum depression endangers mother’s health and has negative effect on infant development and its treatment is very important. So the purpose of this study was to investigate the effect of exercise program on postpartum depression.
Methods: This double blind randomized clinical trial study was conducted on 40 nulliparous women who depressed in 6-8 weeks after childbirth. Cases were divided into two groups (20 women in experimental group and 20 women in control group) based on motivation levels to exercise program. Exercise program was performed for 45 minutes, 3 sessions per week for 12 weeks. Postpartum depression was assessed using Edinburgh scale. Data were analyzed using SPSS software version 17, paired and independent t-tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Significant deference was showed between two group in depression postpartum after exercise program (p=0.01) and women in the exercise group showed significantly more reduction in postpartum depression (p=0.02).
Conclusions: Exercise as a good therapeutic intervention, non-invasive and with fewer side effects than drug treatment can use as one of the effective interventions beside antidepressant and psychotherapy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Exercise
  • Postpartum