مقایسه میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 دانشجوی دکترای حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بهداشت و باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی مرحله سوم زایمان یکی از دلایل مهم و عمده مرگ و میر مادران در سراسر دنیا می باشد. اکسی توسین، درمان اولیه و استاندارد جهت پیشگیری از خونریزی پس از زایمان است اما اخیراً استفاده از میزوپروستول که یک داروی صناعی پروستاگلاندین E1 و یک عامل منقبض کننده رحمی قوی می باشد، رو به افزایش است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر میزوپروستول زیرزبانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور در سال 90-1389 بر روی 200 زن نخست زا در بیمارستان الزهرا (س) رشت انجام شد. افراد در دو گروه 100 نفره قرار گرفتند. یک گروه تحت درمان با 20 واحد اکسی توسین وریدی و دو تا قرص زیر زبانی به عنوان دارونما گروه دیگر تحت درمان با 400 میکروگرم میزوپروستول زیرزبانی و 4 سی سی نرمال سالین به عنوان دارو نما قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های کای دو و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی زنان باردار 7/4±22 سال بود. میانگین خونریزی پس از زایمان در کیسه پلاستیکی زیر بیمار و طول مرحله سوم زایمان در گروه اکسی توسین به طور معناداری بیشتر از گروه میزوپروستول بود (05/0>p). در بررسی عوارض داروها، میزان عارضه دارویی میزوپروستول به طور معناداری بیشتر بود (005/0=p) اما کاهش میزان هموگلوبین پس از زایمان در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (06/0=p).
نتیجه‌گیری: میزوپروستول زیرزبانی در کنترل خونریزی نسبت به اکسی توسین وریدی بهتر عمل می کند، از این رو پیشنهاد می شود از میزوپروستول به صورت زیرزبانی جهت کاهش خونریزی پس از زایمان استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Sublingual Misoprostol and Intravenous Oxytocin in Management of Third Stage of Labor

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Fakour 1
  • Maryam Mirzayi 2
  • Mohamad Reza Naghipour 3
  • Hannan Ebrahimi 4
  • Mehran Mahdavi 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
4 Medical Student, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
5 General Practitioner, Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hemorrhage of the third stage of labor is a major cause of maternal mortality in the world. Oxytocin is the first and standard treatment for postpartum hemorrhage however recently misoprostol as a synthetic analog of prostaglandin E1 is getting more attention. The aim of this study was to compare the effect of sublingual misoprostol and intravenous oxytocin in management of the third stage of labor.
Methods: This double blind randomize controlled trial study was conducted on 200 nulliparous pregnant women who referred to Alzahra hospital of Rasht from 2010 to 2011. Samples were divided into two groups (100 women in each group). The first group was treated with 400 μg sublingual misoprostol and 4 cc normal saline (as a placebo) and another group was treated with 20 IU intravenous oxytocin and two sublingual tablets, as placebo. Data were analyzed by SPSS software version 17, independent t-test and chi-square test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of women was 22 ± 4.7 years. The mean postpartum hemorrhages in the plastic bag under the patients and duration of third stage of labor were significantly greater in oxytocin group than misoprostol (p<0.05). The rate of complications was significantly greater in misoprostol group (p=0.005), but hemoglobin changes before and after delivery showed no significant difference in two groups (p=0.06).
Conclusion: Misoprostol is more effective than oxytocin in control of hemorrhage. Therefore, it is recommended to use sublingual misoprostol to reduce postpartum hemorrhage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intravenous oxytocin
  • Postpartum Hemorrhage
  • Sublingual misoprostol
  • Third stage of labor