بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر التهاب سلول های سرویکس در شهرستان طبس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس مامایی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 کارشناس بهداشت عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

5 پزشک عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

6 دندانپزشک، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: سیتولوژی سرویکس به عنوان مؤثرترین و کم هزینه ترین روش غربالگری سرطان سرویکس شناخته شده است که با انجام این غربالگری به وسیله آزمایش پاپ اسمیر، تشخیص زودرس بیماری پیش تهاجمی در مراحل اولیه بیماری امکان پذیر می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی شیوع ضایعات سرطانی، التهاب و علائم عفونت های سرویکو واژینال و در نهایت عوامل مؤثر در ایجاد التهاب سلول های سرویکس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1389 بر روی کلیه زنانی که جهت انجام پاپ اسمیر به کلینیک های مامایی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان طبس مراجعه کرده بودند، انجام شد. متغیرهای اصلی مطالعه شامل: سن، تعداد زایمان، تعداد سقط، محل سکونت، شغل، سطح سواد، یائسگی، نوع روش پیشگیری از بارداری، علائم عفونت سرویکو واژینال، التهاب و دیسپلازی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، 1111 نمونه سیتولوژی سرویکال مورد بررسی قرار گرفت که در 3 نفر (3/0%) دیسپلازی خفیف مشاهده شد. شیوع کلی علائم عفونت سرویکو واژینال و التهاب در جامعه هدف به ترتیب 243 نفر (9/21%) و 660 نفر (8/59%) بود. مهمترین عوامل تأثیرگذار در داشتن یا نداشتن التهاب سلول های سرویکس به ترتیب شامل: قرار داشتن در سن باروری (منوپوز نبودن)، داشتن علائم عفونت سرویکو واژینال، نوع روش پیشگیری از بارداری، سطح سواد و محل سکونت بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن میزان بروز کارسینوم سرویکس در جامعه مورد بررسی بهتر است غربالگری با تأکید در گروه های پرخطر انجام شود. شناخت عوامل مؤثر در التهاب سلول های سرویکس در بهبود کیفیت گزارشات سیتولوژیک و تشخیص زودرس و دقیق تر ضایعات پیش سرطانی مؤثر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Epidemiology of Pap Smear Samples and Influencing Factors on Cervical Cells Inflammation in Tabas

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Riahi 1
  • Azadeh Sadat Barakati 2
  • Maryam Mohammadi 3
  • Amir Reza Nabipour 4
  • Javad Sohayli 5
  • Ahmad Tavakoli 6
1 M.Sc. of Epidemiology, Health Network of Tabas, Yazd Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, Health Network of Tabas, Yazd Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 B.Sc. of Public Health, Health Network of Tabas, Yazd Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
4 M.Sc. of Epidemiology, Faculty of Public Health, Kerman University of Medical Sciences. Kerman, Iran.
5 General Practitioner, Health Network of Tabas, Yazd Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
6 Dentist, Health Network of Tabas, Yazd Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cytology is known as the most effective and inexpensive way to screen for cervical cancer using pap smear test which makes early diagnosis of invasive disease possible in the early stages. The aim of this study was to investigate the epidemiology of prevalence of cancerous lesions, inflammation and symptoms of cervicovaginal infection and eventually effective factor in causing cervical cells inflammation.
Methods: This cross sectional study was conducted on all women who referred to gynecology clinic in 2011. The main variables of the study included: age, parity, number of abortions, place of residence, occupation, level of education, menopause, contraception methods, symptoms of cervicovaginal infection, inflammation and dysplasia. Data were analyzed using SPSS software version 18, chi-square test and logistic regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study 1111 samples of cervical cytology were examined. Only in 3 women (0.3%) mild dysplasia were observed. The prevalence of cervical vaginal infection and inflammation was respectively in 243 women (21.9%) and 660 women (59.8%) of target population. The most important influencing factors on presence or absence of cervical cells inflammation included: being at reproductive age (non-menopause), having cervicovaginal infection symptoms, type of contraceptive method, level of education and place of residence.
Conclusion: Given to the low incidence of cervical cancer in sample population, it is better to do screening with emphasis on high risk groups. Recognition of influencing factors on cervical cells inflammation is effective on improvement of quality of cytology reports and early diagnosis of precancerous problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cervical inflammation
  • Epidemiology
  • Pap smear