بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر آمل و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

5 کارشناس پرستاری، بیمارستان امام رضا (ع) آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: دوران یائسگی نوعی مرحله تکاملی است. این دوره حساس و بحرانی با عوارض و پیامدهایی همراه است که می تواند بر کیفیت زندگی زنان تأثیر گذاشته و احساس خوب و سالم بودن را در آنان تضعیف کند. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور و اهمیت وجود اطلاعات صحیح به منظور برنامه ریزی جهت غربالگری، پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از این دوران، مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 90-1389 بر روی 400 زن یائسه بالای 50 سالِ بستری شده در بخش های عمومی بیمارستان امام رضا (ع) شهر آمل انجام شد. افراد به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و با رضایت شخصی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت زندگی واحدهای پژوهش، ابتدا اطلاعات فردی آنان گردآوری شد و سپس پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی دوران یائسگی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون های کای دو، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 5/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، کیفیت زندگی کلی زنان در حد متوسط بود. اکثر زنان مورد مطالعه در حیطه وازوموتور (03/70%)، روانی اجتماعی (34/69%)، جسمانی (57/45%) و روابط جنسی (68/54%) کیفیت زندگی متوسط داشتند. بین افزایش سن و نمره کلی کیفیت زندگی ارتباط معنی داری مشاهده شد (001/0=p). همچنین بین کیفیت زندگی با انجام ورزش (002/0=p)، رضایت از وضعیت اقتصادی (04/0=p)، رضایت از زندگی زناشویی (001/0=p) و سطح تحصیلات (01/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی زنان در حد متوسط بود و با افزایش سن کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Life Quality of Menopausal Women and Its Relative Factors

نویسندگان [English]

  • Hamid Sharifniya 1
  • Nasim Bahrami 2
  • Susan Saatsaz 3
  • Mohammad Ali Soleimani 4
  • Roghieh Nazari 1
  • Rogheyeh Mohamad Tabar 5
1 Lecturer of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery of Amol, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery of Amol, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
4 Lecturer of Midwifery, Faculty of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
5 B.Sc. of Nursing, Emam Reza Hospital of Amol, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopausal period is a developmental while critical period associated with complications and outcomes which can affect the life quality of a woman and weaken her wellbeing and health. Due to the increasing elderly population in the country and the importance of accurate information for planning for screening, preventing and reducing the complications, the purpose of the present study was to assess the life quality of menopausal women and its related factors.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 400 menopause women above 50 year-old, hospitalized in general wards at Imam Reza Hospital of Amol (2010). Samples were selected by goal-based sampling method and their personal willingness. In order to assess quality of life of samples, at first demographic data were collected and then the standard scale of quality of life for menopausal period menopause quality of life was used. The collected data were analyzed by SPSS statistical software version 16, and descriptive-analytic statistical methods including chi square, independent T-test, Pearson correlation coefficient. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study total score of quality of life of women was in the middle range. Most of the women had middle range scores quality of lives in vasomotor (70.03%), psychosocial (69.34%), physical (45.57%), and sexual relationship disorders (54.68%) categories. There was a meaningful relationship between aging and total score of quality of life (p=0.001). And also between quality of life and athletic activities (p=0.002), economic satisfaction (p=0.04), sexual relationship satisfaction (p=0.001), and level of education (p=0.01).
Conclusion: Due to the findings of this study, the qualities of lives of menopause women were in the middle range and decreased by aging.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • Quality of life
  • Menopause