بررسی ارتباط تنش شغلی با رضایت از شغل در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر مشهد در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تنش در محیط کار توسط همه افراد شاغل تجربه می‌شود که میزان کم آن برای کارآیی ضروری است، در‌ حالی که تنش‌های بیش از حد، علاوه بر کاهش ‌کارآیی،‌ باعث کاهش رضایت شغلی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی با رضایت از شغل در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 123 مامای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به صورت دو مرحله ای و ابزار مورد مطالعه، پرسشنامه مشخصات فردی و اطلاعات شغلی، ارزیابی تنش شغلی (37 سؤال) و رضایت شغلی هرزبرگ (41 سؤال) بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن ماماهای شرکت کننده 02/1±7/32 سال، مدت اشتغال 03±75/10 سال، ساعت کاری در هفته 3/1±15/44 ساعت، نمره کلی تنش شغلی 01/0± 149 و رضایت شغلی 21/1±69/134 بود. شایعترین عوامل تنش زا شامل: تغییر و ترک شغل، کمبود و فقدان همکار و در بین 11 حیطه رضایت شغلی، بیشترین میانگین نمره به حیطه شناخت و قدردانی تعلق داشت. علاوه بر این بین نمره کلی رضایت شغلی با تنش شغلی همبستگی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: تنش شغلی بالا می تواند باعث کاهش رضایت شغلی در ماماها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Occupational-Stress and Job-Satisfaction in Midwives Employed at Hospitals and Health-Care Centers in Iran (Mashhad) in 2011

نویسندگان [English]

  • Soheila Mohammadirizi 1
  • Masoumeh Kordi 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Faculty of Midwifery, Mashhad University of Medical science, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tension is experienced by all employees at work whose low rate is essential for efficiency while its excessiveness leads to low efficiency and job dissatisfaction. The purpose of this study was to determine the relationship between occupational-stress and job-satisfaction in midwives employed at public hospitals and health-care centers.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 123 midwives employed at public hospitals and health-care centers in Iran (Mashhad) in 2011. Two-stage sampling was applied. Study tools were demographic/work information, occupational stress assessment (37 question), and Herzberg job satisfaction (41 question). Data were analyzed by using SPSS statistical software version 14, and tests including Pearson correlation coefficient, independent T- student, one way ANOVA and linear regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean±SD of midwives’ age was 32.7±1.02 years, employment duration 10.75±0.3 years, working hours per week 44.15±1.3 hours, total scores of occupational stress 149±1.01, and job satisfaction 134.69±1.21. The most common stressful factors were changing or quitting job, lack of co-workers, among 11 dimensions it was job satisfaction, and the high mean score related to appreciation. Therefore, there was a significant correlation between occupational stress and job satisfaction.
Conclusion: The high level of occupational stress in midwives may lead to job dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Job satisfaction
  • Midwife