مقایسه آندروژن‌های سرم در سه ماهه سوم بارداری در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون طبیعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 رزیدنت زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از دلایل عمده مرگ مادران می باشد و عوامل شناسایی زنان باردار در معرض خطر می تواند کمک دهنده باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آندروژن‌های سرم در سه ماهه سوم بارداری در زنان باردار طبیعی و مبتلا به پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در فاصله زمانی خرداد لغایت اسفند سال 1387 بر روی 64 زن باردار با سن بارداری 28 هفته تمام و بالاتر در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد. 32 بیمار مبتلا به پره اکلامپسی در گروه مورد و 32 زن با بارداری طبیعی در گروه کنترل قرار گرفتند. سطح آندروژن‌های سرم شامل گلوبولین متصل به هورمون جنسی، تستوسترون کل و آزاد سرم، آندروستن دیون و دی هیدرواپی آندروسترون سولفات در دو گروه اندازه‌گیری و مقایسه شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای اسکوئر، کای دو، تی دانشجویی، من ویتنی و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: زنان دو گروه از نظر سن، شاخص توده بدنی، تعداد زایمان و جنسیت جنین تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0p>). مقایسه بین گروه مورد و کنترل نشان داد که میزان غلظت گلوبولین متصل به هورمون جنسی(02/8±86/55 در برابر 30/9±86/90 نانومول در میلی لیتر)، تستوسترون کل (24/0± 06/2 در برابر 57/0±70/3 نانوگرم در میلی لیتر) تستوسترون آزاد (07/0± 74/0 در برابر 17/0±28/1 پیکوگرم در میلی لیتر) و آندروستن دیون (10/0±17/2 در برابر 10/0±47/2 نانوگرم در میلی لیتر) می باشد (به ترتیب 02/0=p، 01/0=p، 01/0=p، 04/0=p) ولی دو گروه از نظر دی هیدرو اپی آندروسترون سولفات اختلاف معنی‌داری نداشتند (08/0±51/0 در برابر 18/0±75/0 میکروگرم در میلی لیتر) (19/0=p). با استفاده از معادله رگرسیون لوجستیک، از بین تمام متغیرهای اندازه‌گیری شده، تنها سطح تستوسترون آزاد با ابتلاء به پره‌اکلامپسی معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: میزان آندروژن‌های سرم در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی در سه ماهه سوم بیشتر از زنان باردار طبیعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Serum Androgens in Preeclamptic and Normotensive Pregnant Women during the Third Trimester of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Fateme Sharifzadeh 1
  • Maryam Kashanian 2
  • Farnaz Fatemi 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is one of the major causes of maternal mortality and identification of its risk factors in pregnant women may be accommodative. The purpose of the present study was to compare the serum androgens level during the third trimester of pregnancy between normotensive and preeclamptic women.
Methods: A case-control study was performed on 64 pregnant women with a gestational age of 28 weeks or more in Shahid Akbarabadi Hospital of Tehran from June to March, 2008. 32 of preeclamptic women were located into case group and 32 of normotensive one in control group. The serum level of androgens including sex hormone binding globulin, total and free testosterone, androstenedione, and dehydroepiandrosterone sulfate were compared between both groups. Collected data were analyzed by using SPSS statistical software version 16, chi-square, Student-T, Mann-Whitney and logistic regression. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The women of both groups did not have statistically significant difference in their age, BMI (Body Mass Index), parity and fetal sex (p>0.05). In comparison between case and control group, concentration of sex hormone binding globulin was 55.86±8.02 VS 90.86±9.30 nmol/ml, total testosterone was 2.06±0.24 VS 3.70±0.57 ng/ml, free testosterone was1.28±0.17 VS 0.74±0.07 pg/ml and androstenedione was 2.47±0.10 VS 2.17±0.10 ng/ml (p=0.02, p=0.01, p=0.01, p=0.04, respectively). However, there was no difference in concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (0.75±0.18 VS 0.51±0.08 μg/ml) between the two groups (p=0.19). Using logistic regression, among all measured variables, only free testosterone showed a significant correlation with the occurrence of preeclampsia.
Conclusion: Serum androgen levels are higher in preeclamptic women during third trimester of pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Androgens
  • Preeclampsia
  • pregnancy